План

1. Робота практичного психолога з педагогічним колективом спрямована на профілактику виникнення конфліктних ситуацій

2. Психологічні рекомендації при роботі з гіперактивними дітьми

Список використаної літератури

1. Робота практичного психолога з педагогічним колективом спрямована на профілактику виникнення конфліктних ситуацій

Ні для кого не секрет, що професія вчителя відноситься до розряду стресогенних і вимагає від нього великих резервів самоуправління і саморегуляції. Не дивно, що вчителі, як професійна група, відрізняється надто низькими показниками фізичного і психічного здоров’я. Ці показники збільшуються по мірі збільшення стажу роботи в школі.

Лише 34% досліджених педагогів знаходяться в зоні психологічного благополуччя. Вони здатні справлятися з негативними впливами життя на психологічному рівні. Біля 40% мають помірні нервові розлади і їм необхідна спеціальна психологічна допомога (Л.М. Мітіна 1998).

Більше 80% вчителів мали високий рівень ситуативної напруги (за методикою Спілбергера), а 60% - постійної напруги (в тих випадках, які проробили 10-15р.) (Казанська В.Г 1995)

Важливою умовою ефективності професійної діяльності є достатній рівень розвитку професійної самосвідомості.

Вона включає:

- ставлення особистості до професії;

- систему уявлень про сутність педагогічної професії і вимоги, що вимагає професія до особистості педагога;

- систему уявлень про своє професійне Я.

Складовою професійної самосвідомості є високий рівень педагогічної культури:

- поєднання вимогливості і поваги до оточуючих учня;

- об’єктивна моральна поведінка.

Вагомі зусилля, спрямованість на самоконтроль і корекцію поведінки

Професійно значимі якості особистості педагога – любов до дітей і професії, гуманність, педагогічний такт, самокритичність, справедливість відповідальність.

“Я – образ” педагога є відносно стійким утворенням, але інколи може змінюватися під впливом внутрішніх (особистих) і зовнішніх (соціальних) факторів.

Реальний і ідеальний професійний “Я – образ” можуть не співпадати, що може стати джерелом серйозних внутрішньо особистих конфліктів. З іншого боку це неспівпадання професійних Я – образів є джерелом самовдосконалення особистості до її розвитку.

Самоактуалізованій особистості притаманні такі властивості (А.Маслоу):

- адекватне, об’єктивне сприйняття реальності;

- прийняття себе та інших;

- концентрація не тільки на собі, але на інших;

- здібність до творчої діяльності,

- спільність з іншими, почуття належності, співучасті;

- здібність створювати стійкі емоційні стосунки з іншими;

- здібність до позитивної ціннісної орієнтації;

- почуття гумору, доброта;

- творчі здібності та оригінальність.

Педагогічна діяльність дає можливість до власного розвитку.

Знання педагога про самого себе, про свої особистості і професійні якості, оцінка професійної компетентності є предметом його самоставлення.

В сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін „ефективні вчителі”.

До важливих особливостей ефективного вчителя відносять:

- впевненість у собі і високу самооцінку (позитивна оцінка себе як здібної людини, достойної поваги),

- емоційна стабільність;

- прагнення до максимальної гнучкості.

Активне соціально-психологічне навчання вчителів

При наявності психологічного захисту у суб’єкта розвивається одностороння підвищена чутливість до професії, що стосується позитивних сторін власного Я. Людина проявляє нечутливість, жорстокість до іншої людини, якщо вчинки останньої не відповідають захисним бажанням і цілям, не приймає частину людей.

Виникає проблема: визнати переваги інших – значить поставити під сумнів власні цінності, „а значить переваги його Я”.

Неприйняття всіх людей.

Підвищена чутливість до ситуації схвалення, несхвалення, породжує невпевненість, напругу в ситуаціях, які є небезпечними для „Я”.

Загальна педагогічна дезадаптація проявляється в тому, що вчитель при розвинутому „захисті” прагне до задоволення власних бажань і слабо відображає у скривленому виді бажання партнера (учня) по спілкуванню.

- Ще однією складністю педагогічного спілкування при „захисті” є пошук винного в невдачі, а також у зовнішніх обставинах..

Не бажає загострювати увагу на власних особистісних особливостях.

Є небезпека непомічання різних сторін своєї поведінки, заміна яких могла б привести до успіху педагогічної взаємодії з учнями.

- скривлення зворотного зв’язку,

- непослідовність поведінки;

- розходження між словом і ділом

- протиречивість у ставленнях

Принципи організації занять АСПН:

- добровільність;

- “тут і тепер”;

- взаємне прийняття один одного;

- конфіденційність.

Об’єктивні фактори, які діють в групі:

- зворотна інформація

- психологічна атмосфера(довіра)

- групова динаміка

- етичні норми

- поетапність розвитку

Особливості управління тренінгом:

структурування групового процесу - підкріплення важливих моментів, підведення підсумку, уточнення, інтерпретація, конфронтація, блокування непродуктивних форм поведінки, вміння використовувати різні методи і прийоми роботи: психодраму, соціодраму, гру, психопластику, психомалюнок.

Суб’єктивні фактори:

Самосвідомість;

самозміни;

здивування;

переживання значимих подій і станів;

рішучість і бажання змінитися;

преорієнтація установок;

ідентифікація;

саморозкриття;

Оволодіння уміннями і навичками психологічного спілкування.

Учасники повинні усвідомлювати перешкоди:

- неповне слухання;

- “відхід” в отримуванні відповіді;

- стурбованість собою;

- оцінювання того, хто говорить;

- невміння поставити себе на місце іншого.

Спосіб активізувати “пасивних “: “Акваріум”

Всередині кола говорять про те, як почувають себе в групі, в чому полягають труднощі при включенні в контакт з іншими, які тривоги, страхи при цьому відчуваються, яким чином хотіли б змінити свою поведінку.

Потім члени ”зовнішньої” групи міняються з “внутрішніми” місцями і реагують на те, що вони чули. Таким чином вся група є залученою в обговорення питання про “участь-неучасть”.

Може зупиняти страх відкрити перед іншими свої негативні сторони. Тому важливо забезпечити всім учасникам можливість відкрити в собі позитивні сторони.

Робота відбувається з опорою на позитивний потенціал особистості.

Один з специфічних факторів процесу спілкування і розвитку кожного є конфронтація вміння йти на зіткнення (бояться йти на конфронтацію через страх образити,( удару у відповідь).Є така поведінка, коли прагнуть атакувати, критикувати інших. Така поведінка повинна блокуватися.

Уникати навішування ярликів, оцінок, кидати виклик тільки тій поведінці, яка повинна бути досліджена(напр. демонстративн а поведінка).

Метою конфронтації є розвиток суб’єкта, а не розкриття його недоліків.

Вміння ставити запитання. Питання можуть бути формою відволікання від власних переживань і заважають переживанням інших членів групи.

Можуть заважати розвитку групового процесу. Така поведінка може бути продиктована бажанням сховатися за іншим.

Підтримка. Вміння надати підтримку полягає в тому, щоб визначити, коли вона умісна тільки тоді цей фактор матиме навчальний ефект. Загальною помилкою є надання підтримки до того, як учасник який її потребує, встигне пережити внутр. конфлікт чи негативну емоцію.

Підтримка умісна у випадку кризових станів чи коли учасники рішаються на ризикований крок.

Дане навчання відрізняється від традиційного своїм емоційним аспектом. Але в результаті цього підходу можуть залишитися в тіні важливі, пізнавальні аспекти, які забезпечуються через мислення, розвиток здібності до аналізу, синтезу і прийняттю рішення.

Важливо не тільки переживати, відчувати певні емоції, але й розуміти один одного. Цьому допомагають інтерпретації-пояснення поведінки, міні-лекції вміння підводити підсумок (узагальнювати проблему); оцінювати те, що відбувається в групі.

Результат роботи в тренінгу:

Вміння брати на себе відповідальність самостійно вирішувати проблеми.

Формування навичок прийняття людини такою, якою вона є.

Так як самооцінка є похідною від оцінок інших людей, тому наслідком прийняття людини групою буде збільшення адекватності самооцінки.

Важливо не випускати з виду, що даний досвід може бути перенесений учасниками в повсякденне життя, професійну діяльність. Тренеру потрібно бути уважним до ситуацій, які дозволяють “перекидати місток” в педагогічну практику. Тому важливо підкреслювати, що тут немає вчителя, авторитету, а з іншого боку що з тренера не знімається відповідальність за перенесення отриманого в групі досвіду в професійно-педагогічну діяльність.

Організаційні аспекти створення групи АСПН

Оптимальна кількість –12 чоловік.

При відборі в групу остерігатися включати потенційно нездорових людей, з особливо вираженою стереотипною поведінкою.

Група гетерогенна, закрита(після комплектування ніким не доповнюється).

Загальна кількість год.-100-120.

Заняття можна проводити протягом навчального року 1 раз в тиждень(2-4 чол).

Принципи

1) звертатися на ти і по імені;

2) бути відповідальним за слова, вчинки,

3) все відбувається тут і зараз

4) все що відбувається в групі на добровільних началах

5) приймати себе та інших такими як вони є

Методи роботи

- групова дискусія;

- проективний малюнок;

- розігрування рольових ситуацій,

- психодрама

”Пустий стілець”

Три основні види психодрами:

Ілюстрація (суб’єкт програє ситуацію, про яку розповідав)

Схематизований вид (одну і т у ж сцену по черзі програє вся група)

Довільний вид - обмін ролями

“Ідеальний партнер” члени групи добр. яким би хотіли бачити.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Методика работы практического психолога 12

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.