План

1. Документація практичного психолога

2. Зміст, мета та завдання психопрофілактичної роботи практичного психолога

3. Психодіагностика, як напрямок діяльності практичного психолога

Використана література 

1. Документація практичного психолога

Практичний психолог згід­но з листом Міністерства осві­ти і науки України № 1/9—272 від 02.08.2001 р. «Про особли­вості діяльності практичних психологів (соціальних педаго­гів) загальноосвітніх навчальних закладів 2001/2002 навчального року» повинен мати наступну документацію:

1) нормативну й довідково-інформаційну:

 • положення про психо­логічну службу в системі осві­ти України, нормативно-пра­вові документи (ксерокопії наказів, листів, положень), що регламентують діяльність психологічної служби;
 • план роботи на рік, по­годжений із керівником пси­хологічної служби району (мі­ста) і затверджений директо­ром навчального закладу. У плані передбачати лише ті види роботи, що відповідають кваліфікації психолога і на які він має спеціальний дозвіл (ліцензії, сертифікати);
 • тижневий графік робо­ти у школі;
 • режим роботи всіх фахів­ців районної (міської) психо­логічної служби;
 • журнал попереднього за­пису на індивідуальні й гру­пові консультації.
 • 2) документи для службового користування:

 • індивідуальні карти пси­хологічного супроводу школяра;
 • журнал реєстрації інди­відуальних консультацій (за Наявності протоколів у жур­налі реєструються консуль­тації педагогів і батьків, ад­міністрації школи, а консуль­тації дітей — за протоколом);
 • журнал проведення корекційно-відновлювальної й розвивальної роботи;
 • журнал (протоколи) пси­хологічного аналізу уроків;
 • тексти тестів, ключі, матеріали тестових досліджень;
 • матеріали психолого-педагогічних консиліумів і медико-педагогічних комісій.
 • 3) обліково-реєстраційну:

 • журнал щоденного об­ліку роботи;
 • матеріали психолого-педагогічних семінарів;
 • журнал (картотека) на­явних методичних матеріалів і літератури;
 • фінансові документи: накладні, рахунки, квитанції за платні види послуг.
 • Додатково рекомендуєть­ся мати:

 • список домашніх теле­фонів усіх практичних психо­логів (працівників психологі­чної служби) району;
 • список спеціалізованих центрів і консультацій меди-ко-психологічного профілю, зокрема «телефонів довіри»;
 • список літератури психолого-педагогічної темати­ки, що є у бібліотеках шкіл району.
 • Річний план роботи психолога

  План роботи складається з аналізу діяльності за мину­лий навчальний рік, вступу і власне плану діяльності прак­тичного психолога на новий навчальний рік.

  Під час проведення аналі­зу результатів діяльності прак­тичного психолога (психоло­гічної служби) школи виділя­ють чотири основних етапи.

  Перший етап — збирання інформації про результати стану й розвитку психологіч­ної служби. Ця інформація класифікується за основними блоками (психологічний су­провід процесу навчання, психологічний супровід вихо­вання у школі, психолого-педагогічна підтримка учнів, методична підсистема, управ­лінська підсистема), визначаються цілі її аналізу. Потім оцінюється кожен блок, ви­являються чинники й умови, способи, засоби і впливи пси­холога.

  Другий етап — структурно-функціональний опис змі­сту діяльності психолога:

 • загальні й специфічні для даного навчального закла­ду цілі діяльності психолога;
 • завдання з реалізації ці­лей;
 • основні функції практич­ного психолога в минулому навчальному році;
 • структура взаємодії з іншими підсистемами школи.
 • Третій етап — аналіз при­чин появи проблем (причино­во-наслідкових зв'язків) у на­ступному логічному ланцюж­ку: явище (які недоліки ре­зультатів не влаштовують) — причина недоліків (чому є розбіжності в бажаному й ре­альному результатах) — недо­ліки умов (що заважає, ран-жування умов за значимістю) — наслідок (результати діяль­ності психолога).

  Четвертий етап. Тут ви­значається ступінь досягнення цілей діяльності, визнача­ється ступінь результату мо­жливої дії практичного пси­холога, готуються матеріали до педради за підсумками на­вчального року, формулю­ються цілі й основні завдан­ня діяльності психологічної служби на новий навчальний рік.

  Вступ містить завдання на новий навчальний рік:

  1. Завдання діяльності психологічної служби, зорієн­товані на суб'єктів освітньо­го процесу (учнів, батьків, педагогів):

 • завдання, пов'язані з по­зитивними наслідками психо­логічної допомоги всім су­б'єктам освітнього процесу, спрямовані на створення умов для адекватного розвитку здібностей особистості в умо­вах шкільного навчання, із за­ходами для збереження й змі­цнення фізичного та психіч­ного здоров'я, соціального захисту учнів, педагогів тощо.
 • Ці завдання визначаються психологом через наступні професійні вади діяльності: організаційно-методичну ро­боту, психодіагностику, пси-хоконсультування, психоко­рекцію, психопрофілактику.

  2. Завдання діяльності психолога, пов'язані із забез­печенням освітнього процесу:

 • завдання, пов'язані з психологічним супроводом науково-методичного забез­печення навчально-виховно­го процесу як на основі вне­сення необхідних змін у тра­диційну структуру і зміст дія­льності середнього навчаль­ного закладу, так і апробації інноваційних технологій, а також відповідно до програ­ми розвитку даного навчаль­ного закладу;
 • завдання, пов'я­зані із забезпеченням адекватного рівня пси­хологічної компетент­ності адміністрації, пе­дагогів, класних керів­ників, психологічної підтримки управлінсь­ких процесів;
 • завдання, пов'я­зані зі створенням си­стеми взаємодії всіх підструктур школи (навчальної, виховної, методичної, управлін­ської) з діяльністю психологічної служби школи;
 • завдання, пов'я­зані з удосконалюванням си­стеми організації власне дія­льності психологічної служби школи, забезпечення необхід­них організаційних, науково-методичних, морально-психо­логічних умов, інформаційно-аналітичних матеріалів у дія­льності практикуючого психо­лога на новий навчальний рік.
 • Дані завдання визначають­ся психологом через наступні професійні види діяльності: організаційно-методичну ро­боту, психоконсультування, психопросвіту, аналітико-діагностичну й прогностичну ро­боти.

  Відповідно до Положення про психологічну службу си­стеми освіти України (наказ МОН України від 03.05.99 р. № 127) основними напрямами діяльності практичного психолога є: консультативно-методична, просвітницько-пропагандистська і профілак­тична діяльність.

  Орієнтовний річний план роботи шкільного психолога

  Річний план психолога може бути складений у декі­лькох варіантах.

  Перший варіант плану може містити аналіз поперед­ньої діяльності й власне план діяльності психолога на новий навчальний рік щомісячно.

  Другий варіант плану може містити вступ (аналіз) і два розділи (у циклічному ре­жимі й режимі розвитку).

  І розділ. Забезпечення функ­ціонування соціально-психологі­чної служби школи

  Цей розділ річного плану відбиває зміст традиційної ді­яльності практичного психо­лога.

  Ретельно відібраний зміст цього розділу, координація заходів його складових дадуть змогу психологові надалі ви­користовувати цей розділ під час планування в новому на­вчальному році, вносячи лише незначні зміни чи до­повнення.

  1. Організащйно-методична робота

  1Л. Планування психолого-педагогічних семінарів, психолого-педагогічних кон­силіумів відповідно до цілей і завдань педагогічного колек­тиву:

  І семестр

  Вересень. Настановчий психолого-педагогічний практикум для класних керівників і класоводів з планування ви­ховної роботи.

  Розробка і проведення ді­агностичного мінімуму для учнів 5-х класів.

  Жовтень. Психолого-педа­гогічний консиліум для клас­них керівників і педагогів-предметників 5-х кл. «Адап­тація п'ятикласників».

  Розробка і проведення ді­агностичного мінімуму для учнів 10-х класів.

  Психолого-педагогічний консиліум для класних керів­ників і педагогів-предметників 10-х кл. «Адаптація деся­тикласників». Вивчення мора­льно-психологічного клімату в колективі.

  Розробка і проведення ді­агностичного мінімуму для учнів 11 -х класів. До­слідження «Соціаль­не-психологічний портрет випускника школи».

  Листопад. Психо­лого-педагогічний консиліум для класо­водів 1-х класів «Адап­тація першокласни­ків».

  Реалізація рішень консиліуму щодо адап­тації п'ятикласників.

  Реалізація рішень консиліуму щодо адап­тації 10-х класів.

  Психолого-педаго­гічний семінар для пе­дагогічного колективу. Антиалкогольна пропаган­да, профілактика тютюнопаління.

  Грудень. Реалізація рішень консиліуму щодо адаптації першокласників.

  Психолого-педагогічний консиліум для класних керів­ників і педагогів-предметників 11-х кл.

  1.2. Планування психоло­гічних практикумів для педа­гогів згідно з психодіагности­кою, пов'язаною з проведен­ням психолого-педагогічного семінару і психолого-педаго­гічних консиліумів.

  IIсеместр

  Січень. Психолого-педаго­гічний семінар для всіх кате­горій педагогічних працівни­ків школи з питань системи виховної роботи в навчальному закладі відповідно до ви­ховних завдань у поточному році.

  Психологічний практикум для класних керівників із пла­нування.

  Реалізація рішень конси­ліуму по паралелі 11-х класів.

  Антиалкогольна пропаган­да, профілактика тютюнопаління.

  Лютий. Розробка й прове­дення діагностичного мініму­му для учнів 9-х класів («Шлях до професії»).

  Поглиблена психодіагнос­тика сформованості навчаль­ної діяльності учнів 3-х кла­сів.

  Психолого-педагогічний консиліум «Робота з учнями початкового рівня навчальних досягнень у паралелях 6—8-х класів».

  Березень. Психолого-педа­гогічний консиліум по пара­лелі 9-х класів.

  Психолого-педагогічний консиліум для класоводів 3-х класів і майбутніх класних керівників 5-х класів «Реалі­зація навчальних здібностей і розвиток особистості учнів 3-х класів».

  Підготовка діагностичних матеріалів щодо прийому до 1-го класу.

  Квітень. Психолого-педа­гогічний консиліум «Профі­льне навчання учнів старшої школи» чи «Формування осо­бистості школярів з підвище­ними здібностями».

  Реалізація рішень конси­ліуму по паралелі 3-х класів.

  Реалізація рішень конси­ліуму по паралелі 9-х класів. Співбесіди з майбутніми пер­шокласниками. Діагностич­ний мінімум щодо прийому до 1-го класу.

  Травень. Психолого-педагогічний консиліум щодо прийому до 1-го класу.

  1.3. Проведення психоло­гічних практикумів для педа­гогів, згідно з психодіагнос­тикою, пов'язаною з психолого-педагогічним семінаром і психолого-педагогічними консиліумами. 2. Вивчення адаптаційного періоду

  2.1. Розробка психологом варіанту програми для кожної групи класів (1-ші, 5-ті, 10-ті кл.).

  2.2. Проміжний аналіз і коригування програми психо­логом і класними керівника­ми відповідно до виявлених психологічних особливостей дітей.

  2.3. Побудова психолого-педагогічних завдань для кож­ного класу, підсумковий ана­ліз результатів адаптаційного періоду психологом, класни­ми керівниками.

  2.4. Проведення підсумко­вих психолого-педагогічних нарад з кожної вікової групи для обміну враженнями між учителями про особливості своїх класів і окремих дітей з метою осмислення результа­тів адаптаційного періоду.

  2.5. Психоконсультування й корекційна робота з деза-аптованими школярами.

  2.6. Створення умов для підтримки високого психолого-педагогічного статусу успіш­ної адаптованості дітей.

  2.7. Підготовка підсумкової довідки-аналізу «Про адап­таційний період у школі».

  3. Визначення психологічної готовності майбутніх першокласників до навчання

  3.1. Діагностика психоло­гічної готовності до школи майбутніх першокласників;

  3.2. Бесіди з учителями про індивідуальні особливості першокласників, що були ви­явлені під час тестування го­товності до шкільного на­вчання.

  3.3. Консультування бать­ків тих дітей, у яких виявле­ний недостатній рівень готов­ності до навчання.

  3.4. Формування розвивальних груп, створення систе­ми спеціальних занять.

  3.5. Консультативно-про­світницька робота з педагога­ми й батьками.

  3.6. Організація психоло­гічної освіти батьків.

  4. Профорієнтаційна робота

  4.1. Ознайомлення зі сві­том професій у молодшому шкільному віці.

  4.2. Профконсультування учнів 9-12 класів:

 • групова психодіагности­ка професійних схильностей та інтересів учнів з обговорен­ням результатів;
 • індивідуальні консуль­тації учнів, що мають труд­нощі у виборі професії.
 • 4.3. Допомога у визначенні майбутньої сфери діяльності.

  4.4. Діагностико-корекційна робота з метою підготовки учнів до свого професійного майбутнього через формуван­ня необхідних якостей, влас­тивостей особистості.

  4.5. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на розвиток пси­хологічної культури учнів, поглиблення їхніх знань про себе.

  4.6. Проведення індивіду­альних консультацій з підліт­ками і юнаками за їхніми осо­бистими проблемами.

  4.7. Консультування бать­ків учнів з питань труднощів у взаєминах із дітьми, проблем у поведінці, вибору професії.

  5. Робoтaз батьками

  5.1. Визначення основних психологічних проблем і за­вдань у роботі з батьками.

  5.2. Організація «батьків­ської школи» з актуальних проблем вікової психологи.

  Батьківський абонемент — курс лекцій для батьків про психологічні закономірності навчання й розвитку дітей і підлітків.

  5.3. Профілактична робо­та з батьками першокласни­ків. Організація роботи психолого-педагогічного факуль­тативу «Першокласник».

  5.4. Розробка тематики групової консультаційної ро­боти з батьками.

  5.5. Організація психоло­гічної допомоги у вирішенні сімейних конфліктів і про­блем.

  5.6. Підготовка й органі­зація групових занять із бать­ками, спрямованими на по­ліпшення взаємин із дітьми.

  6. Профілактика наркоманії, алкоголізму, венеричних захворювань і СНІДу серед школярів

  1. Антиалкогольна й анти­наркотична просвіта в серед­ніх навчальних закладах на І ступені навчання:

 • вивчення дітей під час вступу до школи;
 • вивчення учня, особли­востей його психічного й фі­зичного розвитку, зокрема чинників, через які форму­ються шкідливі звички (стано­вище в родині, емоційні ста­ни, тривожність, замкнутість);
 • діагностика сімейного виховання (проективні мето­дики «Моя родина», «Моє коло спілкування»);
 • вивчення типу сімейно­го виховання, аналіз форм і методів виховання в родині,
 • визначення ступеня кон­тролю, уваги до дітей, керуван­ня їхньою поведінкою,
 • рівень емоційних взає­мин у родині (ступінь щирості у стосунках із дитиною) ;
 • вивчення функціональ­но неспроможних родин, де проживають молодші шко­лярі, з метою визначення про­блем і надання допомоги у ви­хованні дітей;
 • пропаганда неучасті ді­тей у сімейних застіллях;
 • заборона паління для ба­тьків у присутності дітей;
 • визначення родин, де батьки (один з батьків чи хто-небудь із членів родини про­живає в одній квартирі з ди­тиною) зловживають спирт­ними напоями чи вживають наркотики;
 • соціально-психологічна допомога родині, де один із батьків (чи обоє) зловживають алкоголем;
 • визначення ставлення молодших школярів до палін­ня й алкоголю;
 • організація тренінґових ігрових занять з учнями по­чаткової школи, що належать до первинної групи ризику;
 • контроль за їхнім стано­вищем у класному колективі.
 • 2. На другому ступені на­вчання формування в підліт­ків навичок здорового спосо­бу життя, негативного ставлен­ня до вживання наркотичних речовин, алкоголю, паління:

  1) для підлітків, що не вживають наркотики, не па­лять, відповідають нормам поведінки в суспільстві та мають батьків із соціальне прийнятною поведінкою (не зловживають алкоголем, під­тримують благополучні сі­мейні стосунки);

  2) для підлітків «групи ри­зику» (не вживають нарко­тичні речовини, але палять і вживають спиртне, при цьо­му мають неблагополучие оточення: умови сімейного виховання і життя, проблеми в навчанні, спілкуванні, не­гативний приклад дорослих, однолітків, друзів);

  3) для підлітків, що епізо­дично вживають психотропні речовини і не переходять до їх систематичного вживання (лікування не проходять).

  3. Основні напрями анти­наркотичної роботи (зокрема. й прихованої):

 • підвищення цінності здорового і тверезого спосо­бу життя;
 • присутність інформації про дію алкоголю і наркоти­ків (з урахуванням цінностей тієї чи іншої групи молоді), про негативний ефект їх ужи­вання; інформації про симп­томи алкоголізму й нарко­манії.
 • 4. Підвищення рівня інформованості батьків і пе­дагогів про причини й перші ознаки вживання психоактивних речовин і негативних на­слідків алкоголізму та нарко­мани, молодіжної злочинності.

  5. Організація психолого-педагогічних досліджень з проблеми профілактики шкід­ливих звичок, наркоманії і СНІДу серед школярів.

  6. Створення банку даних науково-методичної інфор­мації з проблеми.

  7. Упровадження досвіду профілактичної роботи з по­передження наркоманії серед неповнолітніх.

  7. Профілактика, діагностика й надання соціально-психологічної допомоги дітям, які потерпають від насильства в родиш й поза нею (фізичне, сексуальне, емоційне; педагогічна занедбаність)

  8. Профілактика недисциплінованої поведінки, попередження бездоглядності й правопорушень серед школярів, їхня соціальна реабілітація

  Система ранньої про­філактики, психолого-педагогічна діагностика, індивідуа­льне консультування, психолого-педагогічна допомога, неблагополучним родинам.

  IIрозділ. Забезпечення фун­кціонування соціально-психоло­гічної служби школи в режимі розвитку

  У цьому розділі має відо­бражатися робота практично­го психолога (служби) над на­уково-методичною чи про­блемною темою школи відпо­відно до етапу її розробки, специфіки розвитку загально­освітньої установи і спеціалі­зації практикуючого психоло­га, а також відповідно до про­грами розвитку даного навча­льного закладу.

  Завдання діяльності пси­холога в цьому розділі плану поділяються на:

 • завдання, орієнтовані на суб'єктів освітнього процесу;
 • • завдання, пов'язані з психологічним супроводом освітнього процесу школи.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 26

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Методика работы психолога 3

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.