ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 98

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 6

1.1. Сім’я як основа розвитку особистості 6

1.2. Психологічні чинники, що впливають на професійне самовизначення особистості 15

1.3. Психологічні особливості професійного самовизначення  в епоху підлітковості 26

Висновки  до першого розділу. 31

РОЗДІЛ 2.  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ СІМ’Ї ТА СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ  НА ПРОФЕСІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ. 35

2.1. Методика та організація проведення дослідження впливу батьків на розвиток професійного самовизначення учнів. 35

2.2. Детермінація сім'єю професійного самовизначення. 39

Висновки до другого розділу. 47

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 50

3.1. Зміст та форми проведення психологічної роботи з учнями та батьками. 50

3.2.Розвиток професійної ідентифікації у процесі тренінгової роботи. 54

3.3. Аналіз ефективності  проведеної роботи. 66

Висновки до третього розділу. 69

РОЗДІЛ 4. ПОЯСНЮВАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВА ЗАПИСКА ПО ЦИВІЛЬНОМУ ЗАХИСТУ.. 72

4.1. Фізіологічні особливості різних видів діяльності 72

4.2 Вимоги безпеки у  навчальних  і навчально-виробничих майстернях. Психологічні засоби  відновлення працездатності 75

Висновки  до четвертого розділу. 81

ВИСНОВКИ.. 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 86

ДОДАТКИ.. 93

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема професійного становлення учнів в умовах сучасності надзвичайно значуща, насамперед, у зв'язку із зростаючими вимогами до формування активної творчої особистості, здатної знайти своє місце в житті, самовизначитися та реалізувати себе, а також у зв'язку з необхідністю визначення духовного потенціалу молодого покоління, чиї цінності багато в чому є відображенням цінностей суспільства. Тому вона викликає інтерес як у психологів, так і у соціологів, філософів, і педагогів.

Проблема полягає в тому, що розвиток у ранній юностінових якостей самосвідомості уповільнюється, якщо старші ставляться до них як до дітей, контролюють їхні дії, керують ним так і у попередній віковий період. Звичка учня робити все за вказівками також заважає йому бути самостійним у своїх вчинках і діяльності. Якщо дорослі не змінюють свого ставлення до підлітка і не рахуються з проявами його дорослості, то школяр стає неслухняним, впертим, з’являється негативізм, прагнення будь-що звернути на себе увагу.

У психологічній та соціально-філософській літературі проблема професійного визначення особистості розглядається в дослідженнях М.І.Алексєєвої, Б.Г.Ананьєва, Б.С.Бакірова, Г.О.Балла, М.І.Бобнєвої, М.Й.Боришевського, А.П.Вардемацького, В.О.Ва-силенко,Є.І.Головахи,Г.Я.Головних, О.Г.Здравомислова, Г.С.Костюка, С.Д. Максименка,В.М. М’ясищева, С.Л. Рубінштейна, А.О. Ручки, В.В. Сусленко, А.О.Табунса, В.П.Тугаринова, В.О.Ядова, А.Маслоу, К.Роджерса, В. Франкла та інших.

Вивченню особливостей формування професійного становлення у юнацькому віціприсвячені дослідження Е.О.Васіної, Н.О.Волкової, І.В. Дуб-ровіної, Д.Й. Фельдштейна, К. Роджерса та інших.

Багато дослідників (М.І. Алексєєва, Б.Г. Ананьєв, М.Й. Боришевський, Н.І.Іванцев, Н.О. Коваль, С.Д.Максименко, Н.М. Мачурова, Л.В. Разживіна, В.І.Слободчиков та інші) підкреслюють важливість освітнього етапу станов-лення особистості, сенситивність цього періоду для духовного розвитку особистості, її професійного самовизначення, настановлень тощо.

У цих дослідженнях встановлено, що ціннісні орієнтації, являючи характер ставлення людини до різних аспектів матеріального і духовного світу, посідають істотне місце у структурі особистості, відображають рівень її розвитку, здійснюють регуляцію діяльності та поведінки. У психологічній літературі недостатньо даних про те, який вплив здійснює родина на формування професійного становлення, особистісне зростання учнів, на формування професійно-значущої ієрархії динаміки професійного само-визначення майбутніх працівників.

З огляду на актуальність і недостатню розробленість проблеми була визначена тема магістерського дослідження: “Вплив сімейних традицій на професійне визначення особистості”.

Об’єктом дослідження є сім'я як інститут первинної професійної соціалізації особистості.

Предметом дослідження є вплив сім’ї на професійне самовизначення учня.

Метою даної роботи є психологічний аналізвпливу сімейних традицій на професійне становлення особистості підлітка.

Для досягнення мети в роботі вирішувалися наступні завдання:

1. Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури щодоролі сім’їу професійному самовизначенні особистості.

2. Вивчення динамічних аспектів впливу сімейних традицій на професійне самовизначення учнів.

3. Розробка програми розвитку професійного самовизначення учнів.

Експериментальна база дослідження: Експериментальна робота проводилась на базі професійно-технічного коледжу «Політехнік» м. Ковель. Загальний обсяг вибірки 60 чоловік. У роботі також брали участь батьки учнів.

Для виконання поставлених завдань були використані такі методи дослідження:

- теоретичні (теоретичний аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення, систематизація, моделювання) застосовувалися для визначення і узагальнення теоретико – методологічних основ вивчення проблеми самовизначення особистості та визначення організаційно-методичних засад дослідження проблеми самовизначення учнів;

- емпіричні: методика « Смисложиттєві орієнтації » ( авт. Д.О.Леонтьєв)для визначення ціннісних орієнтацій дітей та їх батьків; методика «Диференціально-діагностичного опитувальник» (авт. Є.А.Клімов)для визначеннясхильності до різних типів професій; опитування учнів для визначенняїх ставлення до обраної професії; «Анкета компетентності батьків з психологічного розвитку учнів» авторська розробка для визначення рівня знань батьків стосовно самовизначення учнів.

Дослідження здійснювалося поетапно впродовж 2011-2012 років та складалося з констатувального ,формувальногота контрольного етапів.

На першому етапібуло визначено вихідні теоретико-методологічні позиції дослідження, розроблено програму емпіричного дослідження.

На другому етапіпроведення констатувального експерименту, який дозволив виявити рівні та чинники впливу сімейних традицій на професійне самовизначення учнів.

На третьому етапі була реалізована програма тренінгу «Професійне самовизначення учнів» та здійснена її експериментальна перевірка.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретичний аналіз проблематики самовизначення учнів поданий саме у такому скомпресовано-узагальнюючому ракурсі.

Структура магістерської роботи: робота складається із вступу, чотирьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків, списку використаних (90) джерел, таблиць, малюнків. Робота викладена на 100 сторінках.

Закрыть

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.