Развитие логического мышления у детей с дизартрией

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 76

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ 7

1.1. Дизартрія, як медико-педагогічна проблема 7

1.2. Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку 16

1.3. Особливості логопедичного впливу на розвиток логічного мислення дітей з дизартрією 32

Висновки до першого розділу 37

РОЗДІЛ II. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ 40

2.1. Визначення рівнів розвитку логічного мислення у дітей з дизартрією 40

2.2. Корекційна методика, спрямована на виправлення порушень розвитку логічного мислення у дітей з дизартрією 48

2.3. Аналіз та інтерпретація результатів роботи 53

Висновки до другого розділу 56

ВИСНОВКИ 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60

ДОДАТКИ 64

ВСТУП

На сучасному етапі перед вихователями, корекційними педагогами та психологами постає завдання сформувати гармонійно розвинену та суспільно активну особистість, а її всебічний розвиток є невід’ємною складовою та запорукою успішної реалізації своїх можливостей.

Статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать, що з кожним роком кількість дітей з психо-фізичними вадами невпинно зростає. Завданням багатьох наук на сучасному етапі є вивчення й розробка максимально комфортних способів для реалізації кожного члена суспільства як повноцінної особистості. І діти з особливими потребами в такому соціумі не є виключенням.

У статті 3 Конвенції ООН про права дитини наголошується, що «при будь-яких діях стосовно дітей, перш за все, мають враховуватися їхні інтереси», вочевидь, перш за все в інтересах дитини, зокрема дитини-інваліда, не бути ізольованими від свого оточення, від домівки та батьків. У статті 12 обгрунтовується «право на увагу та серйозне ставлення», що забезпечує всіх дітей правом на участь у прийнятті рішень стосовно свого життя. У статті 23 Конвенції зазначається, що «Неповносправна в розумовому чи фізичному відношенні дитина повинна мати повноцінне і достойне життя в нормальних умовах, які сприяють зростанню впевненості в собі та забезпечують її участь у житті суспільства. Дитина-інвалід має право на особливий догляд, освіту, допомогу в тому, аби мати повноцінне і гідне життя в умовах, що забезпечують максимальну самостійність і соціальну інтеграцію».

На думку Л. Виготського, В. Лубовського, Л. Шипіциної та ін., в гуманному й демократичному суспільстві повинні бути створені рівні можливості для кожного, а особливо для дітей з порушеннями психо-фізичного розвитку. Серед таких дітей провідне місце займають діти з вадами мовлення.

Проблема навчання дітей з дизартрією досліджується Л. Волковою, С. Коноплястою, М. Шеремет та ін. Розробкою методик для обстеження мовлення дітей з дизартрією займалися такі вчені як: Е. Архипова, Л. Волкова, О. Грибова, В. Кисільова, М. Поваляєва, Т. Філічова, Г. Чиркіна та ін.

У спеціальній педагогіці дизартрія визначається як порушення звуковимови, голосоутворення та просодики, що обумовлене недостатністю іннервації м’язів мовленнєвого апарату, дихального, голосового, артикуляційного (О. Архипова, С. Конопляста, Л. Лопатіна, З. Серебрякова, Н. Пахомова, М. Шеремет).

Дослідження Л. Бадалян, Л. Лопатіної, Р. Мартинової, О. Мастюкової свідчать, що не сформованість або низький рівень розвитку внутрішніх психічних процесів уповільнює процес корекції, ускладнює мовленнєвий дефект; особливості емоційно-вольової сфери дітей з дизартрією призводить до виникнення проблем у поведінці, що в свою чергу впливає на труднощі під час сприймання навчального матеріалу.

Перед працівниками освітньої галузі стоїть важливе завдання – покращення освітньо-виховної роботи з дошкільниками з особливими потребами, для їх успішної адаптації в колективі однолітків та підготовки до подальшого навчання в школі. І проблема розвитку мислення є вирішальною, адже мислення є передумовою розвитку мовлення.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу стверджувати, що проблема формування логічного мислення у дошкільників є предметом дослідження низки вчених, а саме: П. Блонського, А. Валлона, Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, М. Данілова, Д. Ельконіна, А. Запорожця, К. Ушинського, А. Леонтьєва, А. Люблінської, В. Оконя, Ж. Піаже, С. Рубінштейна, М. Скаткіна та ін.

Логіка для маленького дошкільника є своєрідною «сходинкою» вгору, вміння і навички, якими опанували діти в дошкільний період будуть слугувати «фундаментом» для засвоєння нових знань в школі. Одним з найважливіших таких вмінь є вміння логічно мислити. Дитині, яка ним не опанувала не буде даватися вирішення простих арифметичних дій, задач, а виконання різного роду вправ вимагатиме великих затрат сил і часу, що в подальшому може сформувати у дитини з дизартрією негативне ставлення до навчальної діяльності.

Специфіка формування логічного мислення у дошкільників з дизартрією залишається мало дослідженою. Саме цим визначається актуальність теми бакалаврської роботи: «Розвиток логічного мислення у дітей з дизартрією».

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку з дизартрією.

Предмет дослідження – методика корекції порушень розвитку логічного мислення у дітей з дизартрією.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та апробувати експериментальну методику, спрямовану на виправлення порушень розвитку логічного мислення у дітей з дизартрією.

Завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад розвитку логічного мислення у дітей з дизартрією.

2. Здійснити дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: “дизартрія”, “мислення”, “логічне мислення”.

3. Визначити компоненти, критерії, показники та рівні сформованості логічного мислення в дошкільників з дизартрією.

4. Розробити та експериментально апробувати корекційнуметодику, спрямовану на виправлення порушень розвитку логічного мислення у дітей з дизартрією.

Методи дослідження:

- теоретичні: метод аналізу наукових джерел з проблеми дослідження; методи аналізу і синтезу при визначенні мети, предмета, гіпотези й завдань дослідження;

- емпіричні методи: педагогічне спостереження; опитування; психолого-педагогічний експеримент.

Основні етапи роботи.

1. Теоретичне вивчення проблеми, обґрунтування теми дослідження (жовтень – листопад 2016 року).

2. Розробка методики педагогічного експерименту та проведення констатувального етапу (жовтень – листопад 2016 року).

3. Проведення формувального етапу експерименту (листопад 2016 року – квітень 2017 року).

4. Проведення контрольного етапу, формулювання загальних висновків дослідження, оформлення роботи (квітень – травень 2017 року).

База дослідження: «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради.

Апробація результатів дослідження здійснювалась на ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток» (16-17 лютого 2017 року), яка відбувалася у Глухівському НПУ ім. О. Довженка (м.Глухів) та звітній конференції викладачів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету (18 травня 2017 року).

Наукова новизна та практична значущість роботи полягає у розробці та апробації корекційноїметодики, спрямованої на виправлення порушень розвитку логічного мислення у дітей з дизартрією.

Матеріали дослідження можуть використовуватися в практичній роботі з навчання дітей дошкільного віку вихователями дошкільних навчальних закладів, корекційними педагогами та психологами, вчителями початкових класів, методистами, викладачами вищих навчальних закладів.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Развитие логического мышления у детей с дизартрией

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.