Психологические особенности влияния средств массовой информации на развитие воображения у детей младшего школьного возраста

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 103

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗМІ НА РОЗВИТОК УЯВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 8

1.1. Поняття про уяву у психологічній літературі 8

1.2. Особливості розвитку пізнавальних психічних процесів у молодших школярів 14

1.3. Розвиток уяви молодшого школяра, її критерії та функції 23

1.4. Засоби масової інформації як фактор психологічного впливу на особистість школяра 32

Висновки до розділу 1 44

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІ НА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УЯВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 46

2.1. Організація, методи і методики дослідження 46

2.2. Аналіз результатів дослідження 53

Висновки до розділу 2 64

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ЩОДО РОЗВИТКУ УЯВИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 65

3.1. Програма розвитку уяви у дітей молодшого шкільного віку 65

3.2. Ефективність впровадження корекційної програми з розвитку уяви молодших школярів 87

Висновки до розділу 3 90

ВИСНОВКИ 92

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 96

ДОДАТКИ 102

ВСТУП

Актуальність дослідження. Взаємодія людини із засобами масової комунікації – реальність сучасного життя.На сьогоднішній день вивчення проблеми впливу ЗМІ на психіку та внутрішній стан школяра має надзвичайно важливе значення. Педагоги, психологи, батьки та самі діти повинні знати про особливі психологічні «відносини», які встановлюються між дитиною і телевізором, дитиною та комп’ютером, який у наш час став не просто джерелом незамінної, постійної інформації, а навіть стає для учнів найкращим другом та порадником, віртуальною родиною та сферою спілкування, технічним засобом, який претендує на роль головного педагога у вихованні дитини.

Сучасне телебачення є найбільш розповсюдженим і популярним засобом масової інформації. Експерти питань з теорії засобів масової інформації, осмислюючи величезний їхній вплив на суспільне життя взагалі та на життя окремої людини, виокремлюють значущість і силу впливу електронних засобів комунікації, блискавичний, порівняно з видавничою справою та пресою, розвиток.

Телебачення є найлегшим у сприйманні людиною інформації засобом масової комунікації, воно найшвидше та найоперативніше інформує про події у світі, легко та комфортно може перенести людину у будь-який куточок світу. Телебачення імітує трьохвимірний простір на екрані, одночасно використовує зорові і слухові образи, створює справжнє видовище, яке приносить відчутну насолоду людині. Нерідко стає чи не єдиним співрозмовником для самотніх, спустошеними соціальними проблемами школярів.

Проблема стосується не тільки виховання дітей, а й їх інтелектуального розвитку, бо ЗМІ, і цьому є докази, впливають на становлення усіх сфер особистості. На сьогоднішній день є безліч випадків, коли діти стають повністю залежними від ЗМІ, часто навіть батьки цього не помічають. Така повсякденна для дітей розвага як гра на телефоні та комп’ютерні ігри, спілкування в інтернет-мережі, перегляд мультфільмів під час перерви або після уроків переходить у звичку, і діти потрапляють в залежність, що негативно впливає на їх нервову систему.

Молодший шкільний вік – початок шкільного життя. Входячи в нього, дитина набуває внутрішньої позиції школяра, учбову мотивацію. Учбова діяльність стає для нього ведучою. Від її результативності безпосередньо залежить розвиток особистості дитини.

Прихід дитини до школи вимагає надзвичайної перебудови психіки дитини. З цього приводу професор Добринін писав: “щасливе» і безтурботне дитинство закінчилось з приходом до школи, починається період тяжкої розумової праці». Тому школа відіграє величезну роль в розвитку розумових дій дитини.

Уява — це процес створення образів таких предметів і явищ, які ніколи не сприймались людиною раніше. У молодшому шкільному віці уява, формуючись в ігрових заміщеннях одних предметів іншими, може переходити і в інші види діяльності. Вивчення процесу творчості та шляхів розвитку творчої уяви надзвичайно важливе для ефективної підготовки творчо мислячих людей у всіх видах професійної праці. Тому у всіх ланках школи (початкової, середньої, вищої ) слід звертати увагу на максимальну стимуляцію стійких творчих інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості у вирішенні творчих завдань.

Успішність засвоєння молодшим школярем тих чи інших знань багато в чому визначається його здатністю до творчого перетворення, комбінування, смислового означення різних компонентів навчального матеріалу, що насамперед пов’язано із функціонуванням його творчої уяви.

Сучасні ЗМІ виступають для дітей як чинник моделювання та формування системи поглядів на світ, тому доцільним є проведення спеціальних занять або таких видів діяльності, які б вчили дітей та молодь адекватно сприймати й аналізувати інформацію. Це сприятиме залученню невідомих їм культурних взаємозв’язків, які можна прирівняти до діалогу автора твору і читача, тобто до спілкування, в процесі якого учень зовсім не пасивний споживач, коли він формує не лише свій особистісний смисл, але і свій «текст» – погоджуючись при цьому з автором, чи сперечаючись з ним.

Стан дослідження проблеми. Для осмислення даної проблеми велике значення мають дослідження, присвячені вивченню різних аспектів розвитку психіки. Так фундаментальні ідеї розвитку особистості розроблялися у працях таких науковців як О. П. Никоненко, М.Ф. Будіянський, М.В. Папуча, Л.В. Калашникова, Ю.Л. Трофімов, О.В. Скрипченко та ін. Роль науково-технічного прогресу у формуванні психіки людини представлена дослідженнями електронних засобів масової інформації в детермінації їх впливу на свідомість дитини О.В. Ануфрієвої, О. Бондарчук, О.А. Дубасенюк, Л. Петрової. Взаємодію між людиною і телебаченням досліджували О. В. Бурім, Т.В. Горюненко, В. Ємельянов, О.О. Мізерна, Д.А. Попова, Д.М. Співак та ін.

За даними зарубіжних дослідників (М. Коул, Д. Грінфілд, К. Суррат, Дж. Сулер, М. Гріффітс, І. Голдберг) факторами, що обумовлюють реагування глядача на обговорювану кінопродукцію та становлення моральних якостей і властивостей особистості, є: об’єктивні характеристики екранного продукту, ситуація перегляду, вік, стать, деякі розлади психічної діяльності. Серед особистісних характеристик це – емпатійність, рівень агресивності, прагнення до переживання гострих відчуттів, тривожність.

Особливості впливу телебачення на розвиток уяви особистості, у тому числі й молодших школярів невідома. Це вимагає аналізу наявної теоретичної бази з проблем розвитку уяви і розробки на її основі ефективних психолого-педагогічних умов удосконалення процесу розвитку уяви та фантазії особистості.

Таким чином, в зв’язку з актуальністю та недостатньою вивченістю даної проблеми у теоретичному і практичному планах виникла необхідність у виборі теми дипломної роботи: «Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на розвиток уяви у дітей молодшого шкільного віку».

Об'єктдослідження – уява особистості.

Предметдослідження – особливості впливу ЗМІ на розвиток уяви дітей молодшого шкільного віку.

Метадослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив засобів масової інформації на формування особистості, зокрема розвиток уяви у дітей молодшого шкільного віку.

Для досягнення поставленої мети дослідження, ми передбачали розв’язання таких завдань:

- розкрити сутність поняття уява,

- визначити основні закономірності розвитку пізнавальних психічних процесіву молодших школярів, а зокрема уяви;

- проаналізувати проблему впливу ЗМІ на особистість дитини молодшого шкільного віку;

- провести експериментальне дослідження впливу ЗМІ на особливості розвитку уяви у молодших школярів;

- розробити і апробувати систему корекції розвитку уяви у молодших школярів та зробити відповідні висновки.

Гіпотеза дослідження: ми допускаємо, що на сьогодні крім пізнавальної та виховної функції, що допомагають в розвитку дитини є й багато негативних ресурсів, що містить в собі засоби ЗМІ, вони несуть негативний вплив, що має деструктивний та руйнівний характер на особистість школяра.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано такі методи дослідження: теоретичні –аналіз і узагальнення наукової і психологічної літератури та інформаційних джерел; емпіричні (спостереження, анкетування) з метою визначення індивідуально-особистісних особливостей характеру учнів; психологічний експеримент; методи статистичного аналізу експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження. Експериментальне дослідження проводилось на базі ЗОШ №27 м. Рівне. У психологічному експерименті брали участь учні 3 класу у кількості 30 чоловік.

Теоретична значимість роботи полягає в тому, що проведене дослідження узагальнює теоретичні підходи до вивчення особливостей впливу ЗМІ на розвиток уяви особистості і розкриває об'єктивні й суб'єктивні фактори особливостей сприймання дітьми та молоддю інформації з мас-медіа; визначено психологічні чинники впливу ЗМІ на розвиток учнів; обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність змісту, форм, методів психолого-педагогічного впливу ЗМІ на розвиток особистості.

Практична цінність роботи визначається можливістю використання матеріалів дослідження і його висновків у викладанні ряду дисциплін, які зачіпають проблеми психології. Розроблена методика дослідження може бути використана у практиці роботи вчителів загальноосвітніх шкіл та у позашкільних закладах, слугувати методичними порадами батькам у вихованні, а також засобами оновлення змісту навчальних програм для вчителів та психологів.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг роботи складає 104 сторінки. 

Закрыть

Психологические особенности влияния средств массовой информации на развитие воображения у детей младшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.