Профессиональная ориентация в системе профотбора

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Професійна орієнтація в системі профвідбору. 8

1.1 Основні поняття, мета і завдання профорієнтації 8

1.2. Форми і методи професійної орієнтації 16

1.3. Психологічні особливості професійного відбору. 21

Розділ ІІ. Психологічні умови ефективної професійної орієнтації 25

2.1. Методи вивчення особистості з метою профорієнтації 25

2.2. Мета, сутність, види і варіанти профконсультаційних ситуацій. 33

2.3. Практичне дослідження на тему: „Психологічні умови ефективної організації профорієнтації”. 43

Висновки. 52

Список використаної літератури. 61

Вступ

Актуальність теми. Специфіка психологічних проблем професійного вибору визначається нестабільною ситуацією в країні, необхідністю оволодіння новим соціально-економічним досвідом. З одного боку нові професії, що з'явилися в зв'язку з переходом до ринкових умов, не мають ще коренів в професійній культурі нашого суспільства. З іншого боку, відбувається процес руйнування стереотипів традиційних форм професіоналізації, які також змінюються в сучасних умовах. Важливим є і те, що образ професії, як когнітивне та емоційне утворення, змінює систему загальних орієнтирів в суспільній та індивідуальній свідомості людей. Раніше ідеальний образ професіонала багато в чому був пов'язаний з образом конкретних людей і їх професійною „біографією", їх певними професійними цінностями. Зараз можна спостерігати, що в деякій мірі „ідеальний образ професіонала" замінений на „ідеальний образ життя" (американський, європейський, „нових росіян" та інші). Таким чином, професія виступає як засіб для досягнення цього образу життя, а не як істотна частина самого образу життя. Все це приводить до розгубленості педагогів, шкільних психологів, батьків, що намагаються допомогти учням, які або знаходяться в стані невизначеності, або зробили свій сумнівний і примітивний професійний вибір. Безумовно, адекватність вибору і рівень оволодіння професією впливають на загальну якість життя. Тому так важливо зробити правильний вибір.

Наукова розробка теми. Зміни психологічних аспектів у процесі вибору професії обумовлені не лише розвитком та становленням особистості учня, але й зміною його соціального статусу. В старших класах для більшості учнів проблема вибору майбутньої професії вже набуває актуальності та соціальної значущості: наближається закінчення навчання, постає питання про визначення свого місця в суспільстві, зокрема в трудовій діяльності. При цьому, такі дослідники як С.П.Крягжде[26],Є.М.Павлютенков[38], Д.О.Тхоржевський[53], Є.О.Фарапонова[58], П.А.Шавір[50] та інші вважають, що вибір старшокласниками майбутньої професії в багатому визначається особливостями розвитку їх професійних інтересів.

У психолого-педагогічній літературі (сюди можна віднести роботи психологів: Б.Г.Ананьєва [1], М.Ф.Бєляєва [58], Л.І.Божович [11], Л.С.Виготського [7], Л.А.Гордона [11], Г.С.Костюка [21], М.Д.Левітова[29], В.М.Мясищева[36], К.К.Платонова [43], С.Л.Рубінштейна[49], Б.М.Теплова[58] розвиток професійної орієнтації розглядається як динамічний багатоплановий процес, що впливає на різноманітність підходів до визначення його сутності. В.Ф.Сафін[52] і Г.П.Ніков[58] здійснили спробу побудувати загальний підхід до самовизначення особистості в суспільстві. Автори стверджують, що у психологічному плані розкриття сутності самовизначення особистості варто спиратися на суб'єктивну сторону самосвідомості - усвідомлення свого „я", що виступає як внутрішня причина соціального дозрівання. Вони виходять із характеристики „особистості, що самовизначилася", що для них є синонімом „соціальне дозрілої" особистості.

Таким чином, у вітчизняній та зарубіжній психології професійне становлення особистості розглядається як складова частина її загального розвитку (Б.Г.Ананьєв[1], Л.І.Божович[58], Є.О.Климов[14], Г.С.Костюк[21], Б.Ф.Ломов[29], О.П.Саннікова[58] та ін.), а професійне самовизначення - як форма життєвого, особистісного самовизначення (В.Ф.Сафін[], М.М.Захаров[], Ф.С.Льовочкіна[], Б.О.Федоришин[] та ін.).

Останнім етапом розвитку професійних інтересів у школярів В.О.Онищук[46] вважає конструктивну творчість. Автор визначає її як етап розвитку інтересу, що характеризується спрямованістю учнів не лише на глибоке засвоєння знань, опанування теоретичними основами проблеми, але й прагненням застосувати здобуті знання у практичнійдіяльності. Професійний інтерес є одним із структурних компонентів загальнолюдської культури, яка за Л.С.Виготським[7] визначається як продукт соціального життя та суспільної діяльності людини, і тому сама постановка проблеми культурного розвитку поведінки вже вводить нас в соціальний план розвитку Наявність інтересу до певної діяльності стимулює розвиток здібностей, які є однією з необхідних умов успішної роботи в обраному виді діяльності.

Ряд дослідників (Т.Л.Бухаріна[25], М.О.Збарський[46], В.Г.Іванов[58] та ін.), аналізуючи взаємозв'язок інтересу до професії з іншими психічними процесами, вказують на те, що його вплив на схильності і здібності людини як правило є позитивним. Це надає їм підстави стверджувати, що інтерес служить джерелом активізації, провідним мотивом діяльності. Активізація діяльності є першою та найближчою формою впливу інтересу на особистість. Тому інтереси можуть бути активним і достатньо дієвим інструментом успішної діяльності, у тому числі і професійної С.П.Крягжде розробив інструментальну концепцію професійних інтересів. Проаналізувавши основні підходи до поняття „інтерес", він зокрема виявив їх спільну основу, на думку С.П.Крягжде, для виникнення інтересів суттєве значення має перший його етап – виникнення ситуативного інтересу[26].

Аналіз досліджень структури особистості за А.Г.Ковальовим[34] та К.К.Платоновим[36] дозволяє прийти до висновку, що хоча професійний інтерес і входить до однієї з підструктур особистості, а саме – її спрямованості, але не є її единим провідним компонентом. В роботах А.П.Сейтешева[50], А.П.Шавіра[58] та інших дослідників проблем професійної спрямованості, професійна спрямованість особистості розглядається в якості однієї з провідних, але все ж таки лише складових професійної спрямованості. У своїх дослідженнях вчений М.Ф.Добринін[20], розглядаючи проблему виховання в учнів професійної самосвідомості, виходить з позиції цілісності особистості. Він підкреслює, що професійна орієнтація учня не відноситься до певної окремої сфери особистості, а є синтетичним утворенням, тобто включає в себе розумову діяльність, почуття, волю тощо.

Вибір професії передбачає проходження певних етапів вікового розвитку, який полягає у переході від безпосереднього, імпульсивного прийняття відповідного рішення до вибору, що базується на співставленні сукупності значущих зовнішніх та внутрішніх факторів. Це підкреслюють в своїй роботі „Теорія і практика професійного психологічного відбору” М.С.Корольчук та В.М.Крайнюк[20]. Проблемі формування в учнів інтересу до різних професій присвячено ряд дисертаційних досліджень. Так, Б.Т.Барабаш та Р.І.Гарбич досліджували проблему формування в учнів інтересу до сільськогосподарської праці та механізаторських професій[18]. Проблеми виховання інтересу до робітничих професій в умовах неповної середньої школи досліджувалися Г.Ф.Георгієвим[32]. Проблема формування в учнів інтересу до технічних професій в процесі трудового навчання аналізувалась О.В.Осиповим[37]. Шляхи формування стійкого інтересу до праці в сфері матеріального виробництва висвітлені в результатах дослідження Є.П.Герасимчука. Формування в учнів інтересу до навчально-дослідницької роботи розглядається в працях І.А.Кравцової[58]. Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що поєднання пізнавального та професійного інтересів сприятиме усвідомленому вибору професії. При цьому рівні сформованості професійних інтересів визначаються стійкістю та активністю особистості, але кожному рівню відповідають певні показники, які сприяють ефективній організації профорієнтації.

Об”єкт дослідження. Об”єктом дослідження є психологічні умови, за яких найбільш ефективно відбувається процес організації профорієнтації.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є ефективна організація профорієнтації.

Мета дослідження. Висвітлити питання за яких умов психологічного характеру найбільш ефективно вібувається організація профорієнтації.

Завдання:

- опрацювати наукову, методичну та учбову літературу з даної проблеми;

- визначити основні поняття, мету і завдання ефективної профорієнтації;

- показати психологічні особливості профорієнтації з дітьми підліткового та раннього юнацького віку;

- розкрити форми та методи профорієнтаційної роботи роботи в навчальних закладах;

- розробити тренінг для дітей старшого шкільного віку.

Гіпотеза. Психологічні умови, за яких ефективно відбувається організація профорієнтації молоді була і залишається однією з головних тем всебічного, гармонійного розвитку підростаючого покоління. Ця тема розглядається в багатьох періодичних виданнях. спеціальній літературі, підручниках. Питання висвітлюється в багатьох аспектах: уроки трудового виховання, лекційний матеріал, проведення диспутів, тренінгів, конкурсів, вікторин тощо.

На наш погляд, найбільш ефективним засобом, що логічно і переконливо роз”яснює суть і зміст кожної професії є екскурсії на підприємство та пізніше обговорення цієї екскурсії в класі. В теоретичному плані найбільш ефективним засобом ознайомлення з перевагами і вадами професії є масові заходи на теми профорієнтації.

Методи дослідження. науковий аналіз і синтез, системний підхід, інформаційний аналіз та групування і узагальнення матеріалу.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох основних розділів з практичною частиною та висновків.

У вступній частині обґрунтовується актуальність теми дослідження, аналізується стан її розробленості, визначається об’єкт, предмет, мета, завдання дипломної роботи, методи та гіпотеза дослідження, розкривається структура даної роботи. Основна частина дипломної роботи складається з двох розділів та практичної роботи на тему: „Психологічні умови ефективної організації профорієнтації”. У висновках дається узагальнення результатів дослідження, пропозиції щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи з дітьми підліткового та раннього юнацького віку.

Закрыть

Профессиональная ориентация в системе профотбора

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.