Психологические особенности эмпатии в период профессионального становления социального работника

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 72

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 2

Розділ І. Інтерпретація поняття емпатія в психолого – педагогічній літературі 5

1.1. Емпатія, як базова особистісна потреба, як умова життя. 5

1.2. Процес встановлення комунікації та роль емпатії у ньому. 12

1.3. Емпатія в контексті становлення та формування особистісної, професійної та соціальної ідентичності. 21

Розділ ІІ. Особливості функціонування працівників соціальної сфери в умовах формування ринкової економіки. 27

2.1. Особливості соціальної роботи в сучасній економічній сфері. 27

2.2. Психограма соціального працівника. Вимоги до іміджу та  професійна відповідність  34

Розділ ІІІ. Експериментальна частина. Діагностика рівня сформованості емпатійних якостей майбутнього соціального працівника. 46

Висновки. 55

Список використаної літератури. 57

Додатки. 60

Вступ

Політичний, економічний і культурний розвиток країни останніх років активізував проблеми соціального захисту найрізноманітніших верств населення. Саме життя прогнозує зростання масштабів соціальної роботи, яку здійснюють професіонали та ентузіасти (за кордоном називаються пара професіонали, волонтери). Щоб попередити девальвацію нової спеціальності, поставити надійний заслін на шляху до неї людей некомпетентних, а то й випадкових, що мають різного роду протипоказання (особистого, морального, медичного характеру), необхідно формувати систему повноцінної підготовки кадрів.

Соціальна робота є складним процесом, що вимагає міцних знань з соціології, психології, педагогіки, медицини, правознавства, економіки, теорії управління та інших галузей. Її ефективність значною мірою залежить від самого соціального працівника, його вмінь, досвіду, особистих якостей. В нашому випадку ми детально розглянемо межі використання емоційного компоненту емпатії у період професійного становлення соціального працівника.

Актуальність теми даної роботи обумовлена наступними чинниками:

- значним відсотком ризику виникнення у працівників соціальної сфери феномену так званого «професійного вигоряння», або впадання в дифузний стан ідентичності, внаслідок нездатності раціонально використовувати потенціал власної психіки при виконанні своїх функцій;

- загальними тенденціями в суспільстві, що надають преференцію інтелектуальному розвитку перед емоційним, що сприяє формуванню людей, які можуть мати високий розумовий розвиток та при цьому бути особисто примітивними. В одних варіантах це - людина – робот, для якої морально–етичні засади здаються надуманими химерами, позбавленими логіки і не обов’язковими для дотримання; у інших – призводить до низького рівня соціальної компетентності, до емоційної «тупості»;

- неправильне розуміння сучасних світоглядних орієнтирів, зокрема терміну «філософія жорстокості», сенс якого полягає в необхідності та суворості, в перетворенні та рішучості, в підкоренні необхідному;

- загальний темп життя, що передбачає часте виникнення станів підвищеного емоційного напруження (стресів);

- відсутність навичок саморегуляції власними емоційними станами.

Об’єктом нашого дослідження є процес професійного становлення соціального працівника, або - досягнення та підтримка ним стану соціальної ідентичності.

Предметом – роль емпатії, як складової EQ,в процесі досягнення стану ідентичності соціального працівника.

Мета дослідження:

- визначення доцільності, необхідності та рівня вияву емпатії в системі діяльності соціального працівника;

- складання професіограми та психограми соціального працівника;

- проведення констатуючого експерименту з метою виявлення реального стану речей в середовищі працівників соціальної галузі (задоволеність власної діяльністю, наявність конфліктів та кризових станів; присутність значимих цілей та бажання їх досягти);

- розробка необхідної моделі поведінки для різноманітних професійно – комунікативних ситуацій.

Завдання дослідження:

- з’ясування стану вивченості теми дослідження;

- пошук адекватних форм вияву співпереживання та співчуття;

- ознайомлення з особливостями перебігу емоційних реакцій соціального працівника в умовах виникнення конфліктних ситуацій при роботі зі «складними людьми», тобто відсотком населення, що має неформальний статус «жертви», «мішені» зі всіма витікаючими з цього наслідками;

- обгрунтування необхідної системи дій щодо вирішення виявлених складностей в діяльності сучасного соціального працівника;

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці відповідної установи соціальної сфери.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової психологічної та методичної літератури, посібників, підручників; спостереження, експеримент, бесіда, метод експертних оцінок, інтерв’ю.

Дослідження здійснювалось протягом року. Перший етап – (з червня по жовтень) здійснювався аналіз літературних джерел та вивчався теоретичний стан проблеми; на другому (жовтень - листопад) розроблявся план проведення констатуючого експерименту; на третьому – (листопад - грудень) проводилась обробка результатів проведеного експерименту та оформлення узагальнень. 

Закрыть

Психологические особенности эмпатии в период профессионального становления социального работника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.