Психологическая характеристика психотерапевтичнi методы коррекции хронических болей

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 123

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Психосоматичний підхід к вивченню виникнення хронічних болів. 6

1.1 Психоаналітичний напрям соматичних розладів. 6

1.2 Психосоматичні аспекти болю.. 18

1.3 Емоційні чинники болю при різних захворюваннях. 26

1.3 Емоційні чинники болів, пов'язаних із захворюваннями шлунково-кишкового тракту  30

Висновок. 40

2. Експериментальне-психологічне дослідження психосоматичних хворих з хронічними болями. 43

2.1 Зміни психічної діяльності психосоматичних хворих під впливом болю.. 43

2.2 Завдання, умови проведення психологічного дослідження психосоматичних хворих з хронічними болями та характеристика використаних методик. 50

2.3 Психодіагностичнi результати експериментального дослiдження. Оцінка пізнавальних процесів і потенційних здібностей. 59

Висновок. 76

3. Психотерапевтичні методи корекції хронічних болів. 79

3.1 Загальна характеристика методiв групової психотерапії 79

3.2 Використання групової психокорекції при захворюваннях, що супроводжуються хронічним болем. 88

3.3 Аналiз ефективностi проведення психологічних тренінгiв з пацієнтами, що мають хронічні болі 106

Висновок. 113

Висновки. 116

Список використаної літератури. 120

Вступ

Вчення про біль є однією з центральних проблем біології, медицини та психології.

Для медичної практики у зв'язку з «сигнальним» значенням болю дуже важливою є об'єктивна характеристика вираженості больового відчуття. Важкість і складність цієї оцінки пов'язані з тим, що по своєму характеру біль є суб'єктивним відчуттям, залежним не тільки від величини подразника, який її викликає, але і від психічної, емоційної реакції особистості на біль.

Ще Пiрогов писав, що «на перев'язувальних пунктах, де нагромаджується стільки страждаючих| різного роду, лікар повинен уміти розрізняти дійсне страждання від того, що здається. Він повинен знати, що ті поранені, які сильніше за інших кричать і волають, не завжди найважчі і не завжди ним першим повинно надавати невідкладну допомогу».

Актуальність дипломної роботи полягає в тому, що на відміну від інших видів чутливості больове відчуття виникає під впливом таких зовнішніх подразників, які ведуть до руйнування організму або загрожують цим руйнуванням. Біль попереджає про небезпеку, що загрожує людині, вона є сигналом, симптомом хворобливих процесів, що розігруються в різних частинах організму. Переживання болю індивідом залежить як від величини подразника (перш за все від його сили, тривалості і якості), так і від індивідуальної реактивності організму, функціонального стану його нервової системи, залежних у свою чергу від ряду чинників, зокрема в значній мірі вiд психологічних.

В свою чергу подвійний характер болю пояснює, чому не тільки в широкій лікарській практиці, але і в роботах ряду видатних представників медицини зустрічається недооцінка значення для діагностики ступеня суб'єктивного переживання болю, адже важливу роль в переживанні больового відчуття грає очікування болю і відношення до нього, від чого в значній мірі залежать «межі витривалості» болю і можливості її подолання.

Мета дипломної роботи – на пiдставi дослiдження психологiчного статусу особистостi психосоматичних пацiєнтiв з хронiчними болями запропонувати психотерапевтичнi методи корекцiї змiн психологiчного стану та довести їх ефективнiсть.

Об'єкт дослiдження – пацiєнти, що мають хронiчнi болi.

Предмет дослiдженняпiзнавальна таемоцiйна сфера особистостi з соматичною патологiєю, яка супроводжується хронiчним болем.

Гiпотеза дослiдження передбачається, що у пацiєнтiв, якi тривалий час страждають хронiчними болями, мають мiсце змiни в пiзнавальнiй та емоцiйнiй сферах психiчної дiяльностi у виглядi зниження iнтелектуальних можливостей i пам'яті, високих рiвнiв тривожностi, а використання вiдповiдних психотерапевтичних методик дозволить скорегувати цi психологiчнi вiдхилення.

Виходячи з поставленої мети та висунутої гiпотези стає за необхiдне вирiшити наступнi задачi:

1. Опрацювати i проаналiзувати теоретичнi знання щодо виникнення та психологiчної характеристики хронiчних болiв.

2. Пiдiбрати найбiльш адекватнi методики для проведення психологiчного дослiдження пацiєнтiв з хронiчними болями.

3. Дослiдити вплив тривалого хронiчного болю на змiни в когнiтивнiй та емоцiйнiй сферах психосоматичних пацiєнтiв.

4. Запропонувати найбiльш ефективнi психотерапевтичнi методики, якi, будуть сприяти корекцiї вiдхилень у психоемоцiйному станi особистостi з хронiчними болями.

5. Довести ефективнiсть психотерапевтичних методiв, використаних для корекцiї психологiчного стану особистостi з хронiчними болями.

Методи дослiджень.При проведеннi дослiдження були запропонованi наступнi психодiагностичнi методики: «Вербальний тест Айзенка», методика дослiдження короткочасної пам'яті «Пам'ять на числа», «Шкала самооцiнки i вимiрювання рiвня тривожностi» (опитувальник Спiлберга, адаптований Ханiним), проективна методика – «Будинок, дерево, людина».

Новизна проведеного дослiдженняполягає в тому, що в однiй роботi було об'єднано вивчення психологiчної характеристики особистостей з хронiчними болями та запропонованi найбiльш ефективнi психотерапевтичнi методи корекцiї вiдхилень психоемоцiйного стану, якi сприяють покращанню якостi життя дослiджуваних осiб.

Практична i теоретична значущiсть дослiдження.В результатi проведеного дослiдження одержанi данi, якi сприяють рiшенню складних дiагностичних проблем щодо психологiчної характеристики хронiчних болiв. Виявленi закономiрностi формування психологiчного типу особистостi з хронiчними болями можуть бути використанi для оптимiзацiї терапiї соматичних захворювань, що супроводжуються виникненням болю, органiзацiї профiлактичних i реабiлiтацiйних заходiв. Результати дослiдження поширюють можливостi психотерапiї психологiчних розладiв у психосоматичних хворих, якi страждають хронiчними болями.

Дипломна робота виконана на 123 сторiнцi комп'ютерного тексту. Складається зi вступу, трьох основних роздiлiв, висновкiв, додаткiв. Робота iлюстрована таблицями, малюнками. Список використаної лiтератури включає 73 лiтературних джерела вiдчизняних i зарубiжних авторiв.

Закрыть

Психологическая характеристика психотерапевтичнi методы коррекции хронических болей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.