Сущность исполнительной власти, ее соотношение с государственным управлением и административным правом

План

Вступ

1. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади

2. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість

3. Функції виконавчої влади. Види органів виконавчої влади

4. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права

Висновок

Список використаної літератури

Таким чином, систему виконавчої влади становлять державні органи - суб'єкти виконавчої влади та організаційний механізм здійснення виконавчої влади як державного управління. При цьому державне управління слід розглядати ширше, ніж систему виконавчої влади, оскільки воно здійснюється не тільки органами, що входять до системи виконавчої влади, а й іншими, які не є органами виконавчої влади (адміністрація державних підприємств та установ, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, органи міністерств та відомств на місцях та ін.).

Тісні взаємозв'язки виконавчої влади та державного управління як різновиду соціального управління поєднує в одне ціле і таке явище, як адміністративне право, оскільки його формування як самостійної галузі права традиційно пов'язується з державним управлінням. Адміністративне право виступає необхідним і важливим інструментом управління соціальними процесами в суспільстві. Межі адміністративно-правового регулювання пов'язані з діяльністю органів виконавчої влади, охоплюють суспільні відносини управлінського характеру, що складаються у цій сфері державної діяльності з керівництва економікою, соціальною сферою і культурою, адміністративною діяльністю. В деяких випадках адміністративно-правове регулювання поширюється на внутрішньо-організаційну діяльність інших державних органів та зовнішньо-організаційні відносини органів виконавчої влади з громадянами, недержавними формуваннями (громадськими організаціями, партіями).

При здійсненні виконавчої влади відбувається реальне втілення в життя законів та інших нормативних актів, за допомогою яких держава активно впливає на суспільні процеси. Адміністративне право органічно пов'язане з виконавчою владою як важливий інструмент її реалізації та галузь права, що створює правові засади її функціонування. Через відносини з органами державного управління (їх посадовими особами) громадяни мають можливість дійсно скористатися конституційними положеннями про пріоритетність їх прав і свобод. Адміністративне право є галуззю публічного права, регулює управлінські відносини в галузі публічної влади, а саме ті з них, участь у яких беруть громадяни (їх об'єднання), органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Адміністративно-правові норми застосовуються при реалізації делегованих державою відповідним суб'єктам повноважень та у внутрішньо-організаційній діяльності не тільки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а й усіх державних органів, адміністрації державних підприємств, установ і організацій. Ефективність управлінської діяльності якраз і створює необхідні умови для належної реалізації та захисту прав і свобод громадян, забезпечує виконання покладених на них обов'язків.

Адміністративне право розглядається як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління. Його основу становить адміністративне законодавство, що є складовою частиною (елементом) всього законодавства України. Під адміністративним законодавством розуміється система правових актів, правових приписів, у яких знаходять свій зовнішній вияв адміністративно-правові норми. Воно охоплює не всі нормативно-правові акти, а лише ті, що стосуються управлінської діяльності (виконавчої та розпорядчої).

Зараз у системі адміністративно-правового регулювання основне місце належить: охороні та забезпеченню прав і свобод громадян; розробленню та реалізації загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку; управлінню об'єктами державної власності відповідно до закону; вдосконаленню форм і методів державного управління; розв'язанню організаційних проблем державного будівництва (координація та спрямування роботи органів виконавчої влади, забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, митної справи тощо); вдосконаленню заходів заохочення та застосування відповідальності в державному управлінні (в тому числі державних службовців); встановленню і ефективному втіленню в життя правових та організаційних засад господарювання (забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності, стимулювання підприємництва, захист прав власника, охорона прав споживачів, недопущення недобросовісної конкуренції та ін.); регулюванню функціонування в межах закону об'єктів недержавної власності; здійсненню заходів щодо зміцнення законності і порядку, забезпечення судового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина.

Отже, згідно з наведеним виконавча влада в механізмі поділу влади представлена органами виконавчої влади. Державне управління здійснюється в рамках цієї системи та іншими державними органами, не названими в Конституції України виконавчими, і виявляється у діяльності різних ланок державного апарату. Основне його призначення - виконавча і розпорядча діяльність у межах, передбачених адміністративним правом, приписами (нормами), що складають адміністративне законодавство.


Висновок

Отже, розглянувши різні підходи щодо ро­зуміння виконавчої влади, ми дійшли виснов­ку, що, по-перше, виконавча влада має свою, притаманну тільки їй специфіку здійснень функцій держави, яка полягає у забезпеченні управління майже всіх сфер країни: економі­чної, політичної, культурної, соціальної, пра­вової, на міжнародному рівні тощо.

По-друге, це єдина гілка влади, яка має дуже велику та розгалужену систему органів, що здійснюють владно-розпорядчу діяльність, яка не прита­манна іншим гілкам влади. Система цих ор­ганів побудована в ієрархічному порядку, при якому органи ніжчестоящих рівнів підпоряд­ковані вищестоящим.

По-третє, виконавча влада у своїй діяльності використовує для досягнення своїх цілей та реалізації свого приз­начення примус та переконань.


Список використаної літератури

1.Адміністративне право України в Умовах євроінтеграції / ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. Харків: НікаНова. 2014. – 212 с.

2.Адміністративне право: підручник / [Ю. П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.]; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2013. – 656 с.

3.Адміністративне право України: Академічний курс: підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

4.Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К.: Юридична думка, 2007 — 591с.

5.Курс адміністративного права України: підруч. / [В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух та ін.]. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 23

Бесплатная работа

Закрыть

Сущность исполнительной власти, ее соотношение с государственным управлением и административным правом

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.