Правонарушения - понятие, признаки, виды

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ. 5

1.1. Поняття правопорушення. 5

1.2. Ознаки правопорушень. 6

1.3. Склад правопорушення. 12

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ. 16

РОЗДІЛ 3. ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ.. 27

ВИСНОВКИ.. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 32

ДОДАТОК

ВСТУП

Актуальність теми. У зв’язку із розвитком суспільних відносин, які є завжди динамічними, не статичними, необхідно їх належним чином врегулювати за допомогою норм права, а це в свою чергу потребує відповідного законодавчого забезпечення та передусім наукових розробок.

З іншого боку, побудова в Україніправової держави гостро ставить проблему переоцінки цінностей, зміни політико-правової системи, в центрі якої повинна бути людина як найвища соціальна цінність. Тому нині постає проблема розширення і вдосконалення існуючої сьогодні нормативно-правової бази України, яка регламентує порядок притягнення до відповідальності за вчинене правопорушення, а разом з тим і наукове опрацювання загальнотеоретичних засад питання правопорушення, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Науково-теоретичною базою дослідження є праці таких науковців та вчених як: Ю.А. Денисова, В.В. Копєйчикова, В.О. Котюка, О.Ф. Скакун, М.В. Кравчука, Н.М., П.М. рабіновича, М.В. Цвіка та інших.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час виникнення правопорушення.

Предметом дослідження є теоретичні доробки вчених, представників науки теорії держави і права, цивільного права, господарського права та інших галузевих наук, нормативно-правові акти України.

Метою дослідження є комплексний аналіз виникнення, розвитку та функціонування правопорушень в Україні.

Виходячи з мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

– дати наукове визначення поняття правопорушення;

– дослідити ознаки правопорушення;

– охарактеризувати склад правопорушення;

– здійснити класифікацію правопорушень за різними ознаками

– з’ясувати причини правопорушень та визначити шляхи їх усунення.

Методологію дослідження складають загальнонаукові методи дослідження (метод діалектики, метод аналізу та синтезу, структурно-функціональний метод) та спеціальні методи дослідження (поріняльно-правовий та метод тлумачення правових норм).

Наукова новизна дослідженняполягає в комплексному дослідженні правопорушень в Україні, що дало змогу прийти до власних висновків з теми курсової роботи.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатівполягає в тому, що викладені в роботі висновки, основні положення та пропозиції можуть бути використані під час проведення лекцій та практичних занять з курсу «Теорія держави і права».

Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Правонарушения - понятие, признаки, виды

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.