Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ.. 5

1.1. Положення про цивільний договір, його класифікація. 5

1.2. Загальний порядок укладання договорів. 10

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.. 17

2.1. Пропозиція укласти договір (оферта) 17

2.2. Прийняття пропозиції (акцепт) 19

2.3. Момент і місце укладення договору. 20

РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ. 25

3.1. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді 25

3.2. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді 27

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ВСТУП

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За розподілом між сторонами прав та обов'язків договори поділяться на односторонні (в одної сторони лише права, в іншої лише обов'язки) та двосторонні (правами й обов'язками наділені обидві сторони).

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.

Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації — з моменту державної реєстрації.

Пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.

Ступінь наукової розробленості питань укладення, зміни та розірвання договору в Україні є досить низькою. Протягом останніх десятиліть інститут договору із запропонованої нами точки зору практично не вивчався, а тому не було запропоновано оптимальних способів його застосування на практиці. З часу переорієнтації економічної системи України було опубліковано декілька наукових статей та праць з цієї тематики (О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова, В.М. Коссак, В.В. Луць, З.В. Ромовська, М.М. Сібільов, М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський та інші). Але на даний час відсутнє чітке і єдине законодавче визначення поняття договору. Поза увагою українських вчених залишились окремі питання правового регулювання укладення, зміни та розірвання договору, неповно досліджені проблеми оферти та акцепту, недосконало вивчено сутність зміни і розірвання договору, відмови від договору тощо.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є різнобічна за своїм змістом і обсягом система суспільних відносин, що характеризує процес укладання, форму та зміст цивільного договору.

Предметом дослідження є система нормативно-правових актів, яка регулює всі взаємозв’язки і взаємозалежності, що присутні в проблемі укладання цивільно-правових договорів.

Основна мета курсової роботи полягає у комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань укладання цивільних договорів.

Для виконання поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- Розкрити загальне поняття цивільного договору

- Розкрити зміст вимог, які ставляться до процесу укладення договору

- Охарактеризувати умови дійсності договору та їх види

- Розкрити порядок укладення договору.

- Визначити момент укладення договорів.

Актуальність даної теми полягає в тому, що з розвитком суспільства, розвитком ринкових відносин, більшого поширення набуває укладення різних видів договорів. Для захисту прав учасників договору, необхідно дотримуватися вимог – умов дійсності.

Закрыть

Порядок заключения договора

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.