Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 5

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ 10

2.1. Попередження та штрафи як види адміністративних санкцій 10

2.2. Виправні, громадські й суспільно-корисні роботи 12

2.3. Адміністративний арешт і арешт з утриманням на гауптвахті: поняття та юридичний зміст 17

РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ, ЩО МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ЯК ОСНОВНІ ТА ЯК ДОДАТКОВІ 22

3.1.Оплатне вилучення та конфіскація предмета, який став об’єктом або знаряддям вчинення правопорушення: поняття, сутність та проблеми застосування 22

3.2. Позбавлення спеціальних прав (права полювання, права керування транспортним засобом та права зацмати певні посади чи займатися визначеною діяльністю) – суть та юридичні наслідки 28

ВИСНОВКИ 32

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 34

ВСТУП

Актуальність теми.Дослідження правової природи адміністративних стягнень потребуєкомплексного підходу. Це питання необхідно досліджувати в загальнотеоретичній площині – для того, щоб з’ясувати походження адміністративних стягнень, їх місце в системі примусових заходів, в інституті адміністративної відповідальності, цілі, мету застосування, характерні особливості, за якими адміністративні стягнення відрізняються від інших видів адміністративно-правових санкцій.

Водночас не менш важливим є нормативний аспект цього правового інституту, адже правова норма виступає як основа і для його існування, і для механізму, що забезпечує реалізацію адміністративних стягнень, а також як об’єкт охорони (адміністративні стягнення спрямовані на забезпечення належного рівня суспільних відносин, регламентованих правовими нормами).

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретико-правових засад та чинного законодавства розкрити зміст та сутність заходів адміністративної відповідальності та їх класифікацію.

Завдання дослідження:

Визначити поняття та сутність адміністративних стягнень;

Охарактеризувати систему адміністративних стягнень;

Дослідити основні стягнення, а саме попередження, штраф, виправні та громадські роботи і так далі;

Дослідити адміністративні стягнення, що можуть застосовуватися, як основні та додаткові.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є сукупність правових норм і відносин, що складають зміст інституту адміністративної відповідальності. Предметом наукового дослідження є система адміністративних стягнень, передбачених законодавством України, та правове регулювання відносин, пов’язаних з їх застосуванням.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

порівняльний метод використовувався у порівнянні накладання адміністративних стягнень в зарубіжних країнах та в Україні;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу ІІ;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІІ та при загальному огляді джерел відповідно до теми;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база складається з законодавства України, що стосується системи адміністративних стягнень, а саме питання, що стосуються різноманітних аспектів адміністративної відповідальності та заходів, застосовуваних до правопорушників, були предметом дослідження багатьох провідних фахівців-адміністративістів, з-поміж яких слід назвати В. Авер’янова, О. Бандурку, А. Берлача, В. Білоуса, І. Бородіна, Н. Бортник, В. Грохольського, Є. Додіна, B. Заросила, Т. Коломоєць, В. Колпакова, Т. Кравцову, О. Кузьменко, О. Остапенка, В. Пєткова, C. Пєткова, О. Рябченко, М. Тищенка, В. Шамрая, В. Шкарупу, Х. Ярмакі та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Административные взыскания

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.