Понятие, виды и особенности режимов рабочего времени

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ 4

1. Поняття, складові та загальна характеристика режимів робочого часу 7

2. Особливості режиму роботи змінами та режиму з роздробленим робочим днем 9

3. Правове регулювання гнучкого графіку роботи 13

4. Режим з вахтовим методом організації робіт 16

5. Особливості ненормованого робочого дня та надурочних робіт 24

6. Облік робочого часу 32

Висновок 39

Список використаних джерел 43

Додатки 46

Вступ

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Так зазначається в Основному законі нашої держави – Конституції України. [1] Ця норма ввійшла в наше законодавство із Загальної декларації прав людини 1948 року. Людина, як індивід в структурі суспільства має право на вільне обрання праці чи вільне погодження на неї тобто право вільно розпоряджатися своїми здібностями до творчої та продуктивної праці. Крім того це право також означає і право особи взагалі не займатись трудовою діяльністю, при цьому не маючи наслідком будь яку юридичну відповідальність за це.

Людина може працювати і отримувати за це прибуток, працювати і не мати винагороду за свій труд ( виготовлення керамічних виробів і для особистого вжитку, а не для продажу, зайняття благодійною діяльністю та інше) або ж взагалі не працювати. В основному населення працездатного віку нашої держави відноситься до категорії зайнятого населення. Але складна політична та економічна ситуація, яка існує на сьогодні в країні, значні зміни в економічному житті спонукають громадян не лише працювати на декількох роботах і після досягнення ними пенсійного віку, а й займатись нелегальною трудовою діяльністю та емігрувати на території інших держав для покращення свого фінансового стану.

Праця є основою будь якої людської діяльності, що спрямована на задоволення матеріальних та моральних її потреб. З приводу цього у сфері виробництва виникають відносини, найчастіше трудові правовідносини між працівником та роботодавцем на підставі укладення трудового договору між ними, де зазначається використання найманої праці працівника.

Взаємовигідні умови цієї співпраці сприятимуть задоволенню найнеобхідніших потреб людини. Для того, щоб найбільш ефективно використовувати людську працю, держава на законодавчому рівні встановлює граничну тривалість робочого часу, мінімальну кількість часу, яка потрібна людини для відпочинку, пільги, гарантії, компенсації для працівників, що чітко визначено Конституцією України (ст.45).

Після здобуття Україною незалежності, поступово розвивався інститут приватної власності, який в свою чергу потягнув за собою ряд проблем, що стосувалися граничних норм тривалості робочого часу. Передумовою цих проблем була готовність окремих працівників працювати понад встановлену норму за умови збільшення їх заробітної плати. Це зумовило внесення змін до українського законодавства по встановленню граничної межі тривалості робочого часу, яка не могла перевищувати 40 годин на тиждень. Ця норма сприяла захисту працівників від свавілля роботодавця і давала можливість адекватно оцінювати та оплачувати роботу працівника.

Трудове законодавство нашої держави не дивлячись на чітке розмежування потребує поступових змін, оскільки Україна не стоїть на місці, відбувається швидкий розвиток відносин, змінюється стабільність політичного та економічного стану, а існуючі закони не завжди здатні врегулювати всі явища в країні на належному рівні. Тому проблема регулювання робочого часу є такою актуальною на сьогодні в Україні.

Питання, що стосуються правового регулювання режимів робочого часу були змістом опрацювання не лише наших вітчизняних вчених, а й зарубіжних. Зокрема висвітлення цих проблем можна зустріти в працях таких російських вчених: Ю. Колосова, М. Кузнецова, І. Кисельова; таких українських вчених: А. Мацюка, В. Роталя, Н. Хуторяна, С. Стичинського, Г. Гончарової та інших. Зацікавила ця тема і мене. 

Об’єктом даної курсової роботи виступають режими робочого часу, як окрема категорія трудового права, що знаходить свій вияв в нормативних актах, які регулюють і визначають саме його поняття та види.

Предметом дослідження моєї роботи є самі правові приписи, що містять основи правового регулювання режимів робочого часу та його особливості відповідно до законодавства України.

Метою написання курсової роботи є визначення та дослідження особливостей правового регулювання режимів робочого часу як в цілому так і в окремих його складових. Виходячи з цього я намагалась вирішити такі конкретні завдання:

- визначити поняття режиму робочого часу та його види;

- з’ясувати винятковість особливих видів режиму робочого часу;

- проаналізувати облік робочого часу;

- дослідити правомірність застосування норм трудового законодавства у сфері правового регулювання режимів робочого часу;

- підвести підсумки та надати пропозиції щодо даного дослідження.

Методологічною основоювідповідно до мети та поставлених завдань мені послугували такі методи: історичний, порівняльно-правовий, систематичний, логіко-юридичний, нормативно-правовий, історико-правовий, а також метод аналізу чинного трудового законодавства та особливостей його застосування.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють режим робочого часу, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ функціонування інституту правового регулювання режиму робочого часу в трудовому праві України.

Структурно курсова робота складається з вступу, шістьох розділів, висновку, списку літератури, додатків. Список літератури включає в себе 35 найменувань, три додатки, які розміщенні на 3 сторінках, робота викладена на 47 сторінках тексту.

Закрыть

Понятие, виды и особенности режимов рабочего времени

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.