Имущество субъектов хозяйствования и источники его формирования

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 4

1.1. Поняття та правовий режим майна у сфері господарювання 5

1.2. Джерела формування майна суб'єктів господарювання 8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 14

2.1. Прибуток суб'єкта господарювання 14

2.2. Особливості правового режиму цінних паперів та корпоративних прав 15

2.3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання 22

2.4. Регулювання відносин використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності 26

2.5. Право суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці 29

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішній день для науки господарського права актуальними є проблемні питання правового регулювання майнових відносин. Це стосується насамперед їх регулювання в розрізі правового режиму майна, як універсальної для всіх суб’єктів господарювання категорії господарського права, що останнім часом досить активно почала досліджуватися як в Україні, так і за її межами.

Основою правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, відповідно до ч. 1 ст. 133 ГК є право власності, а також речові права осіб, які не є власниками, — право господарського відання і право оперативного управління. Зміст кожного з цих прав розкривають подальші статті ГК.

Стаття 139 ГК визнає майном сукупність речей та інших цін­ностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визна­чення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів гос­подарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів.

У чинному законодавстві України, як вірно зазначають деякі науковці, норми щодо правового режиму майна суб’єктів господарювання сформульовані та розміщені, як правило, безсистемно, за змішаним принципом. Деякими нормами встановлюється правовий режим власності (об’єктів власності) безвідносно до виду суб’єктів господарювання, іншими встановлюється правовий режим майна окремих суб’єктів господарювання, правовий режим окремих видів майна та ін.

Окремі питання правового режиму майна суб’єктів господарювання досліджували, як правило, фрагментарно вчені-правознавці: зарубіжні - У.Батлер, Дж. Чарльзворт, Ш. Дуднаут, Р. Гуд, Т. Рідей; українські - Г.В. Пронська, О.М. Вінник, O.P. Кібенко, О.С. Янкова, І.В. Фатєєва, В.М. Кравчук, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера, Ю.П. Пацурківський, ЮА. Слюсаренко, Ю.В. Хорт, В.С. Щербина, Б. A. Яськів, та інші.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають з приводу майна та джерел його формування суб’єктів підприємницької діяльності.

Предметом дослідження стали норми чинного законодавства України в галузі правового регулювання утворення, використання майна суб’єктами підприємницької діяльності.

Метою курсової роботи є вивчення поняття, видів та правового режиму майна суб’єктів господарювання, а також джерел його формування.

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:

визначити загальні засади майнових відносин у сфері господарювання;

розглянути джерела формування майна у сфері господарювання;

здійснити правову характеристику особливостей правового режиму природних ресурсів, інтелектуальної власності та цінних паперів у сфері господарювання.

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: аналіз літературних джерел з теми дослідження; історичний, порівняльно-правовий, систематичний, логіко-юридичний, нормативно-правовий, а також метод аналізу чинного законодавства та особливостей його застосування.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Имущество субъектов хозяйствования и источники его формирования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.