Международные договоры - как источники гражданского права

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 5

1.1. Загальна характеристика джерел цивільного права 5

1.2. Міжнародний договір як джерело цивільного права України 8

1.3. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерело цивільного права 12

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 18

2.1. Поняття і джерела права міжнародних договорів 18

2.2. Види міжнародних договорів та їх сторони 20

2.3. Співвідношення міжнародних договорів і законів України 22

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ З ПИТАНЬ СІМЕЙНОГО, ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ДЕЛІКТУ 27

3.1. Міжнародні договори з питань сімейного права 27

3.2. Міжнародні договори пов’язані з особливостями сучасних міжнародних перевезень 31

3.3. Зобов’язання з делікту в міжнародних договорах України 33

ВИСНОВОК 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Україна є частиною світової спільноти і тому не може не рахуватися загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права і міжнародними договорами, у яких бере участь. Відповідно до Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (ст. 9). На необхідність врахування міжнародних договорів, які не суперечать Конституції, вказує і Пленум Верховного Суду України у постанові від 1 листопада 1996 р. "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя", підкреслюючи, що суд не може застосувати закон, який регулює відносини, що розглядаються, інакше ніж міжнародний договір.

Таким чином, міжнародні договори, становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для актів національного законодавства.

Практичне значення передбаченого ЦК ставлення законодавця до міжнародних договорів України полягає у тому, що тим самим ЦК "адаптує" їх положення до цивільних відносин.

Актуальність обраної для написання теми роботи зумовлена тим фактом, що практика регламентації правовідносин у договірній формі важлива для держав, оскільки норми міжнародних угод у більшості правових систем є основним джерелом регулювання питань, які належать до сфери цивільного права України. Міжнародні договори (угоди) досягають такого становища тому, що містять уніфіковані норми, які спеціально створюються для врегулювання міжнародних невладних відносин.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час застосування міжнародного договору як джерела цивільного права.

Предметом курсової роботи є вивчення міжнародних договорів як джерела цивільного права України.

Метою роботи є: дослідити роль та місце міжнародного договору як джерела цивільного права України

- систематизувати і поглибити теоретичні і практичні знання з вибраної спеціальності, навчитись застосовувати їх при розв’язанні конкретних задач;

- осягнути існуючі міжнародному договірному праві проблеми і навчитися розв’язувати їх;

- розвинути вміння самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

1)поняття договору як джерела цивільного права;

2)Загальна характеристика міжнародних договорів в Україні

3)міжнародних договорів з питань сімейного, спадкового, трудового права, міжнародних перевезень та делікту

При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалися нормативно-правові акти, а також наукова література.

Під час дослідження були використані наступні методи:

1) формально-юридичний – для аналізу текстів міжнародних договорів ратифікованих Україною, законодавчих та інших нормативних актів України.

2) системно-функціональний - для дослідження ефективності контрольного механізму міжнародного договору.

3) порівняльно-правовий метод - для вивчення відмінностей законодавчого режиму міжнародних договорів і законів України.

Структура роботи має наступний вигляд: Розділ 1 „Поняття договору як джерела цивільного права”, Розділ 2 „Загальна характеристика міжнародних договорів в Україні ”, Розділ 3 „Міжнародні договори з питань сімейного, спадкового, трудового права, міжнародних перевезень та делікту”.

Закрыть

Международные договоры - как источники гражданского права

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.