Право частной собственности на жилье

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ЖИТЛА ЯК ОБ'ЄКТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ 5

1.1. Поняття та ознаки житла. 5

1.2. Види житла. 11

1.3. Права та обов'язки власників житла. 16

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО.. 23

2.1. Виникнення права власності на житло за Цивільним кодексом України. 23

2.2. Правові підстави припинення житлових відносин. 27

2.3. Особливості охорони та захисту права на житло. 34

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Право на житло є одним із конституційних і являє собою гарантовану Конституцією України можливість громадянина задовольняти потребу в житлі одним із шляхів, визначених законом. Зокрема, згідно зі ст. 47 Конституції «кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду». Крім того, згідно зі ст. 30 Конституції [1]«кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення у них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду».

Порядок реалізації цих прав визначається житловим і цивільним законодавством. Зміст права на житло передбачає, що кожен громадянин і члени його сім'ї: мають право займати і використовувати певне житло; той, хто потребує житла, має право на забезпечення ним у порядку, визначеному законом; держава бере на себе обов'язок сприяти громадянам у вирішенні їхніх житлових проблем та забезпечення їм можливості безперешкодного проживання у житлі, яке вони займають. Право громадян на житло забезпечується: розвитком і охороною державного, громадського і приватного житлового фонду; сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву; створенням умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду; надання житла громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатно або за доступну плату відповідно до закону; можливістю приватизації житла; охороною державою житлових прав громадян від посягань на них тощо.

Чинне законодавство передбачає такі основні способи реалізації права на житло: одержання житла з державного і громадського житлового фонду; шляхом укладення цивільно-правових угод: купівлі-продажу, обміну, дарування, отримання у спадщину тощо; шляхом індивідуального будівництва; шляхом приватизації житла; шляхом оренди житла тощо.

Дослідженням питань права приватної власності на житло, захисту права власності на житло займались такі українські науковці, як М.К. Галянтич, Є.О. Мічурін, Н.В. Тульчевська, Л.Г. Лічман та інші.

Об’єкт дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією права приватної власності на житло.

Предмет дослідження право приватної власності на житло.

Метою курсової роботи є дослідження правових проблем здійснення права приватної власності на житло, співвідношення норм цивільного та житлового законодавства.

Відповідно до зазначеної мети було поставлено такі завдання:

розглянути поняття та ознаки та види житла;

визначити права та обов'язки власників житла;

дослідити виникнення права власності на житло за Цивільним кодексом України;

описати правові підстави припинення житлових відносин;

розглянути особливості охорони та захисту права на житло.

Методи дослідження. У процесі роботи використовувались сучасні методи пізнання від загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння), а також приватно-наукових методів дослідження (порівняльно-правовий, формально-юридичний, історико-правовий та ін.).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Право частной собственности на жилье

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.