Местное самоуправление - понятие, признаки и структура

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   4

1.1. Поняття місцевого самоврядування. 5

1.2. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні 9

1.3. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. 15

РОЗДІЛ 2.  КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.. 22

2.1. Функції та повноваження місцевого самоврядування. 22

2.2. Гарантії місцевого самоврядування в Україні 37

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Відповідно до Конституції в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

Засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, гарантії їх соціального захисту, здійснення механізму обрання, затвердження і призначення на посади в органи місцевого самоврядування визначаються Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Все сказане вище зумовлює актуальність теми дослідження даної курсової роботи, оскільки в наш час в Україні практично проходить процес становлення законодавчої бази, процес визначення і впровадження нового, відмінного від колишнього законодавства. Це стосується і системи самоврядування.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є законодавство України, зокрема та його частина, яка регламентує відносини місцевого самоврядування.

Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є органи місцевого самоврядування як суб’єкт адміністративного права.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні і вивченні основних засад діяльності органів місцевого самоврядування.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- визначення поняття і системи органів місцевого самоврядування;

- вивчення повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- дослідження відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи застосовувалися системно-структурний метод, індукції і дедукції, які дозволили привести суттєві ознаки місцевого самоврядування у демократичній державі. Широко застосовувався метод порівняльно-правового аналізу, за допомогою якого вдалося виявити специфіку правового явища, що вивчається, визначити особливості розвитку місцевого самоврядування в сучасній України.

Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, наукові публікації, монографічні видання, підручники та інші джерела.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Закрыть

Местное самоуправление - понятие, признаки и структура

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.