Производство по делам об административных правонарушениях

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.. 5

1.1. Поняття та склад адміністративного правопорушення. 5

1.2. Відмінність адміністративних правопорушень від злочинів та дисциплінарних проступків. 10

РОЗДІЛ 2. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.. 14

2.1. Поняття та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення, їх завдання. 14

2.2. Принципи та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. 16

2.3. Стадії та строки провадження. 19

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.. 28

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Провадження в справах про адміністративні правопорушення визначається як низка послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), а в деяких випадках інших суб'єктів, які згідно з нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності й забезпечення виконання винесеної постанови.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 245 КпАП є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її точно відповідно до законодавства, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюють на засадах суворого додержання законності та принципу презумпції невинуватості, згідно з яким особу, що притягають до адміністративної відповідальності, вважають невинуватою, доки протилежне не буде доведено й зафіксовано в установленому законом порядку.

Поряд із загальними принципами, характерними для всього адміністративного процесу (законності, об'єктивної істини, рівності громадян перед законом, оперативності тощо), провадженню в справах про адміністративні правопорушення значною мірою більше, ніж іншим провадженням, властивий принцип економічності, що, однак, не означає, що справи повинні розглядатися поверхово.

Проблемам адміністративно-процесуального права, зокрема провадженням у справах про адміністративні правопорушення, присвячено велику кількість праць відомих науковців адміністративістів, зокрема І.А. Галагана, Є.В. Додіна, Н.Г. Саліщевої, В.С. Тадевосяна, М.Я.Маслянікова, Ю.М. Козлова, О.М. Якуби, В.Д. Сорокіна, О. Коренєва, Д.М. Бахраха, В.А. Лорії, А.П. Альохіна, Ю.М. Козлова, А.Є. Луньова, А.П.Клюшніченко, Г.І. Петрова, О.К. Заосторожної, І.В. Панової та ін.

Актуальність теоретико-правового дослідження питань провадження у справах про адміністративні правопорушення обумовлена необхідністю: проведення сучасних науково-теоретичних досліджень в галузі адміністративного процесу;створення системи адміністративно-процесуального законодавства, націленої на реалізацію конституційного положення про поділ влади, на захист прав і свобод громадян, а також на державотворення;поліпшення організації і функціонування виконавчих органів державної влади.

Об’єкт дослідження – провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Предмет дослідження – адміністративно-правовий статус та особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

Мета курсової роботи полягає у: дослідженні адміністративних правопорушень, як явища протилежного правомірній поведінці, та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

- розкрити поняття та ознаки адміністративного правопорушення;

- визначити відмінність правопорушень від злочинів та дисциплінарних проступків;

- охарактеризувати поняття та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення;

- дослідити стадії та строки провадження;

- визначити заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Производство по делам об административных правонарушениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.