Обеспечение права на защиту как принцип уголовного судопроизводства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАХИСТ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ.. 5

1.1. Забезпечення права на захист. 5

1.2. Процесуальні права і обов’язки підозрюваного (обвинуваченого) 11

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.. 15

2.1. Використання правової допомоги захисника. 15

2.2. Правила участі захисника у кримінальному провадженні. Залучення захисника  19

2.3. Відмова від захисника або його заміна. 29

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 32

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України 13.04.2012 року, який набув чинності 19.11.2012 року (далі - КПК України), обумовлює початок нової процедури кримінального провадження, що потребують як теоретичного, так і практичного його підґрунтя.

Багато із запропонованих у КПК України новел на теперішній час ще не мають практичного напрацювання, тому, актуальним буде обговорення деяких процесуальних положень, які в подальшому створять необхідні умови для практичного застосування кримінально-процесуальних норм.

Процедура кримінального провадження, яка запропонована у новому КПК України, підвищує рівень захисту прав особи у кримінальному процесі, створює гарантії з боку державних органів неухильно дотримуватися законності при здійсненні процесуальної процедури.

Звернемося до статті 2 нового КПК України, в якій сформульовані завдання кримінального судочинства. Це - захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. І жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Наявність охорони особистого і публічного інтересів у кримінальному провадженні повністю відповідає статті 3 Конституції України, згідно якої людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Практична реалізація цих конституційних засад у кримінальному процесі можлива лише за наявності усвідомлення кожною особою, яка втягується у кримінальне провадження свого процесуального положення (статусу), обізнаність про свої процесуальні права і обов'язку, що надає її можливості брати активну участь у кримінальному процесі.

Проблеми, що стосуються охорони прав і свобод у кримінальному процесі, неодноразово привертали увагу вчених-процесуалістів і були предметом дослідження в працях С.А. Альперта, Л.О. Богословської, В.Д. Бри-нцева, Т.В. Варфоломеєвої, Ю.М. Грошевого, В.О. Коновалової, О.В. Капліної, П.А. Лупин-ської, В.Т. Маляренка, В.І Мариніва, М.А. Маркуш, Ю.І. Стецовського, М.С. Строговича, А.Р. Туманянц, Ю.В. Хоматова, О.Г. Шило, Ю.П. Яновича та ін.

Але, прийняття 13.04.2012 р. нового КПК України потребує нових поглядів на кримінально-процесуальну діяльність, розробку як існуючих, так і нових теоретичних і практичних положень щодо реалізації прав і обов'язків особи у кримінальному процесі.

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають під час реалізації права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України.

Предметом дослідження є забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального процесу.

Метою дослідження є розробка теоретичних положень та конкретних рекомендацій, пов’язаних із забезпеченням здійснення обвинуваченим права на захист.

Відповідно до зазначеної мети, були поставлені та вирішені такі завдання:

- проаналізувати чинне законодавство, правозастосовчу практику й забезпечення обвинуваченому права на захист;

- з’ясувати сутність та механізми застосування законів, що забезпечують обвинуваченому право на захист;

- дати характеристику захисту як кримінально-процесуальної функції.

Закрыть

Обеспечение права на защиту как принцип уголовного судопроизводства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.