ПЛАН

Вступ

1. Теоретичне завдання. Правове становище холдингової компанії

1.1. Поняття та ознаки холдингової компанії

1.2. Державна реєстрація холдингових компаній та основні особливості їх створення

1.3. Особливості правового статусу холдингової компанії

Висновки

ПИТАННЯ 2. Ситуаційне завдання

ПИТАННЯ 3. Практичне завдання. Документи

Список використаної літератури

Вступ

Однією з найпоширеніших структур, характерних для розвинутої ринкової економіки, є така форма організації, як холдинг (холдингова система) . Функціонування холдингових систем, з одного боку, має ряд переваг перед звичайними акціонерними товариствами, а з іншого боку - характеризуються особливостями, що породжують нові проблеми і труднощі, що не є характерні для окремих компаній.

Глобальна тенденція поширення холдингових компаній — безпосередній наслідок розвитку великого інтегрованого підприємництва. Поява все більшої кількості різноманітних за характером діяльності юридичних осіб, що реалізують спільні стратегічні цілі того самого бізнесу, об'єктивно зумовлює потребу в організаційно-економічній координації. Без деякого керування неможливо досягти ефекту спільної діяльності.

Вживання терміна «холдинг» з морфологічної точки зору є не зовсім правильним, проте, оскільки він уже досить активно застосовується у правовій науці, вважається, що його можна вживати для спрощення виключно в юридичній літературі (але не в законодавстві - з метою запобігання плутанині) і лише як синонім терміна «холдингова компанія». Холдингова компанія за своєю суттю не може бути об’єднанням підприємств, оскільки в американську і англійському праві – це компанія, яка здійснює контроль над дочірніми компаніями. Більше того, компанія в англосаксонській системі права – це юридична особа, а група підприємств на чолі з холдинговою компанією не є юридичною особою, але відсутність такого статусу є однією з її переваг.

В світовій практиці холдингові компанії - це перш за все, фінансові центри, навколо яких об'єднуються окремі компанії, не втрачаючи при цьому своєї комерційної самостійності. На сьогодні практично всі найбільші корпорації США і Західної Європи мають у своєму складі фінансовий центр у вигляді холдингової компанії. Перевага холдингових структур пояснюється достоїнствами централізованою фінансово-економічного управління ланцюгами технологічно пов'язаних підприємств, у тому числі зі зниженням ризиків інвестицій і взаємних поставок, економією трансакційних витрат, ростом можливостей фінансового і податкового маневрування та ін.

Отже, холдингова компанія, як специфічний суб’єкт господарських відносин володіє низкою відмінностей, які впливають на особливий статус головної компанії та її дочірніх підприємств і визначають характер відносин між ними.


1. Теоретичне завдання. Правове становище холдингової компанії

1.1. Поняття та ознаки холдингової компанії

В ч.1 ст.1 ЗУ «Про холдингові компанії» вказано, що холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств; державна холдингова компанія – це холдингова компанія, утворена у формі відкритого акціонерного товариства, не менше 100% акцій якої належить державі.

Холдингова компанія у вузькому значенні – суб’єкт господарювання, який володіє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства, у широкому – головна компанія, яка в групі підприємств контролює дочірні підприємства через: або переважну участь в його статутному фонді; та/або утримання більшості голосів в його органах управління; або в інший, визначений в законодавстві, спосіб.

Специфічним видом об'єднання підприємств є холдинг (холдингова кампанія). Відповідно до Закону України "Про холдингові компанії в Україні" холдинг (від англ. to hold — держати) - це компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших підприємств з метою здійснення по відношенню до них функцій контролю і управління.

До основних ознак холдингової компанії можна віднести такі з них:

- наявність головної, стосовно дочірніх, компанії, яка здійснює над ними контроль у межах, визначених законодавством;

- холдингова компанія стоїть на чолі групи компаній;

холдингова компанія здатна впливати на рішення, які приймаються дочірньою компанією;

- між холдинговою компанією і дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю;

- у випадках, прямо передбачених законом, холдингова компанія несе відповідальність за збитки, спричинені дочірньому підприємству.

Згідно з ч.5 ст.126 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання, що володіє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства (підприємств), визнається холдинговою компанією. Між холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування відповідно до вимог цієї статті Кодексу та інших законів. Якщо з вини контролюючого підприємства дочірнім підприємством було укладено (здійснено) невигідні для нього угоди або операції, то контролююче підприємство повинно компенсувати завдані дочірньому підприємству збитки. Якщо дочірнє підприємство з вини контролюючого підприємства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, то субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства нестиме контролююче підприємство (чч.6,7 ст.126 ГК України).

Однією з основних проблем практичної діяльності холдингових компаній є виокремлення юридичних механізмів функціонування холдингових груп. Законодавець не визначив, яким чином має здійснюватись управління дочірніми підприємствами. І якщо деякі з моделей можна виокремити на основі чинних норм про господарські товариства, то інші потребують окремого законодавчого закріплення.

Проте, механізм функціонування та організації діяльності холдингових компаній потребує суттєвого вдосконалення. У майбутньому в процесі утворення нових державних холдингових груп слід запровадити практику розгляду питання про необхідність введення до їх складу науково-дослідних організацій, зокрема на етапі аналізу відповідними державними органами влади обґрунтувати доцільність утворення таких компаній.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Предпринимательское право 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.