Государственная региональная политика в сфере управления в лесном хозяйстве

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 109

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЛІС ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ

1.1. Правове регулювання лісових відносин

1.2. Право власності на ліси та право користування лісами

1.3. Функції державного управління в сфері лісових ресурсів

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ФОНДОМ В УКРАЇНІ

2.1. Основні поняття та визначення державного регулювання відносин у сфері лісового господарства

2.2. Державні органи управління в системі лісової охорони

2.3. Організація державного управління в сфері лісового господарства

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

3.1. Причини неефективних і несталих методів ведення лісового господарства

3.2. Сучасні соціально-економічні підходи до управління лісовим господарством України

3.3. Застосування в Україні зарубіжного досвіду управління лісовим господарством

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Актуальність теми. В останні два десятиліття ХХ ст. у світі змінилися традиційні підходи та уявлення щодо управління лісовим господарством. Основними причинами, які вплинули на формування нових підходів до управління лісовим господарством, є: зміщення інтересу від моноцільового до багатоцільового використання лісових ресурсів; загострення суперечок щодо права власності на лісові ресурси; застосування міждисциплінарних підходів та традиційних знань у лісовій політиці; визнання необхідності участі громадськості в управлінні лісовим господарством, при цьому громадськість має розглядатися не як компіляція зацікавлених осіб. Усі зацікавлені сторони (державний і приватний сектори, громадськість) повинні самостійно формулювати свої інтереси.

Сучасне управління лісовим господарством характеризується трьома основними формами: децентралізацією процесу управління, участю зацікавлених сторін, маркетизацією (лісова сертифікація, плата за послуги лісових екосистем та ін.). Зростання суспільного інтересу до можливостей застосування підходу до управління лісовим господарством за участю зацікавлених сторін пояснюється декількома чинниками: більшим доступом до інформації про стан лісових ресурсів, поширенням інформації засобами масової інформації (ЗМІ), виникненням різних рухів протесту, підвищенням зацікавленості до використання всіх груп лісових ресурсів. Окрім того, населення стрімко зростає і збільшує тиск на природне довкілля, що збільшує кількість лісових конфліктів та потребу їх регулювання. З огляду на це, актуальним стає дослідження сучасних підходів до управління лісовим господарством, які включають у процес управління державний і приватний сектори та громадськість.

Мета роботи - розроблення теоретичних основ сучасних соціально-економічних підходів до управління лісовим господарством та визначення можливостей їх застосування в Україні.

Україна вже приєдналася до європейського процесу захисту лісів і підписала відповідні резолюції Страсбурзької, Гельсінської та Лісабонської конференцій Міністрів із захисту лісів у Європі і тому назріла необхідність вдосконалення правового поля та законодавчої основи державного управління лісами і відповідної господарської діяльності в них. Необхідна розробка сучасних механізмів управління державного контролю за охороною, захистом, використанням та відновленням лісів в Україні.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити основні поняття та призначення державного регулювання відносин у сфері лісового господарства в Україні;

дослідити основні функції державного управління в сфері лісових ресурсів;

встановити сучасні соціально-економічні підходи до управління лісовим господарством України;

дослідити та проаналізувати міжнародний досвід управління лісовим господарством;

проаналізувати державні органи в системі лісової охорони України;

проаналізувати правове регулювання лісових відносин та організацію державного управління в сфері лісового господарства.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є державне управління в Україні, в межах якої знаходиться предмет дослідження – державне управління в сфері лісового господарства в Україні.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні права власності на ліси та право користування лісами;

порівняльний метод використовувався щодо застосування в Україні міжнародного досвіду управління лісовим господарством;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу ІІ – державне управління лісовим фондом в Україні;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІІ шляхи удосконалення державного управління лісовим господарством в регіонах України;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, міжнародних актів, які ратифіковані Верховною Радою України, законів України, указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, міжвідомчих наказів, які регулюють порядок управління лісовим фондом України, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ функціонування державного управління в заданій темі, зокремапитання вдосконалення системи управління лісовим господарством України активно досліджують українські науковці. Зокрема, Геник Я.В., Каспрук О.І., Кравець П.В., Станкевич-Волосянчук О.І., Павліщук О.П. та ін. акцентують увагу на можливостях залучення місцевих громад до управління лісовим господарством. У наукових працях Василик Н.М., Голяна В.А., Жежкун І.М., Зуєва Є.С., Карпука А.І., Мішеніна Є.В., Мішеніної Г.А., Торосова А.С., Харченка Ю.В., Хвесика М.А., Шестака О.М., Ярової І.Є. та ін. досліджуються стимулювання підприємництва та розвиток державно-приватного партнерства у лісовому господарстві.

Щодо економічних питань лісоуправління, то вони знайшли своє відображення в працях вчених: Н.Р. Малишева, К.В. Афанасенка, Ю.Р. Шеляг-Сосонка, Я.М. Назаренка.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість наукових праць щодо перспективності співпраці державних органів влади і приватного сектору та залучення громадськості до процесу державного управління лісовим господарством, поза увагою залишилися проблеми вивчення таких підходів до управління, які б ураховували інтереси всіх зацікавлених сторін (державного і приватного секторів та громадськості) у лісовому господарстві з одночасним гарантуванням сталого ведення лісового господарства.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх використанні та застосуванні набутих знань юриста під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами на практиці, можна застосовувати у навчальному процесі при вивченні аналогічної теми, використовувати дану роботу в законотворчих процесах державного управління в певній сфері права, а саме в державному управлінню лісовим фондом України.

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Основна частина роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Государственная региональная политика в сфере управления в лесном хозяйстве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.