У системі цінностей особистості студента, а точніше - у системі його ціннісних орієнтацій, на думку В. Ядова, основним стрижнем є «баланс» на­правленості інтересів, рівень залучення в професію, а з іншого боку - у сімей­но-побутову й дозвілєву активність. Саме він детермінує і структуру ціннісних орієнтацій, і різні прояви соціально-установочних механізмів регуляції пове­дінки. Причому у цих галузях можна виділити особливий концентр, або «вісь», яка організує ієрархію цінностей у специфічно індивідуалізовану структуру. Цей концентр являє собою загальну життєву позицію особистості, «баланс» направленості її інтересів у такі галузі життєдіяльності, як навчання, вироб­ництво (праця) і споживання (побут, дозвілля, сім’я). Домінування направле­ності інтересів у певні галузі діяльності чи відносно рівномірна ідентифіка­ція з діяльністю в галузях праці, сімейно-побутовій і дозвілєвій діяльності, суспільно-політичним життям тощо в кінцевому рахунку визначають найбільш значущі риси «соціальної якості» індивіда й співвіднесення з головними особ­ливостями способу життя його соціального середовища [10, с. 111].

Третя стадія збігається з формуванням у студента здатності до вико­нання конкретних рольових функцій у системі суспільного виробництва. Ця здатність коригується й розвивається в системі різноманітних виробничих практик, які максимально наближають ідеальні уявлення про обрану про­фесію з реальним її змістом. На цій стадії закінчується професійно-особис- тісне становлення студентів. У ході навчання, набувши значний науково-ме­тодичний багаж, студенти стають активними суб’єктами виховного процесу який здійснюється в різних видах позанавчальної діяльності й у процесі со­ціальної творчості. Активізується громадянське становлення студентів, на цей період припадає діяльнісна участь багатьох з них у політичному й сусп­ільному житті поза вищим навчальним закладом. У цей час починає форму­ватися особистий професійний «почерк» майбутнього спеціаліста.

Таким чином, на третій стадії соціалізації студентської молоді завершуєть­ся професійна підготовка, звертається увага на вдосконалення професій­ної техніки та розвиток творчих здібностей. На цьому етапі є можливість роз­робити уявну модель-діаграму майбутнього спеціаліста, яка включатиме: 1) трудові риси; 2) інтелектуальні риси; 3) професійну майстерність; 4) мораль­но-етичні якості; 5) світоглядні якості; 6) естетичні якості.

На кожній стадії не тільки розв’язуються специфічні завдання розвитку осо­бистості, але й створюються умови для переходу на наступну [12, с.84 - 86]. Таким чином, процес соціалізації студентської молоді містить практичну, психо­логічну й моральну підготовку до професійної життєдіяльності Підкреслимо, що професійний розвиток особистості студента відбувається на всіх стадіях соціа­лізації. Цей процес графічно можна відобразити таким чином:

Деякі дослідники результатом цілеспрямованої соціалізації студентсь­кої молоді вважають інтелігентність - як інтегративне новоутворення [13, с. 115].

Безумовно, спираючись на визначення цього поняття, реалізація про­цесу соціалізації студентської молоді спрямовується на формування комп­лексу якостей, професійних та моральних новоутворень. Однак, на нашу думку, у такому випадку ми не зможемо визначити специфіку соціалізації студентсь­кої молоді, тому що інтелігентність - це морально-етична категорія, яка ха­рактеризує певні якості особистості незалежно від приналежності до будь- якої соціально-демографічної групи.

Зробимо висновки й узагальнення. Особливої актуальності на сучасно­му етапі набуває соціалізація студентської молоді як виняткової соціально- демографічної групи. Студентство відрізняється мобільністю, динамічністю, підвищеною адаптивністю до різноманітних соціально-економічних і політич­них змін у суспільстві, у яких бере активну участь. Оскільки студентський вік - це період активного формування внутрішньої потреби особистості співвідносити власні прагнення з інтересами суспільства, то він є сензитив- ним для засвоєння соціального досвіду, активної суспільно значущої діяль­ності. Особливості процесу соціалізації студентської молоді зумовлені його стадіальністю, оскільки адаптивна, ціннісно-діяльнісна або диспозиційна й професійна стадії соціалізаційного процесу відрізняються за завданнями, змістом, формами та методами й мають свою логіку та результати.

Дослідження з проблем соціалізації студентської молоді мають широкий простір та будуть висвітлені в наступних статтях.


Література

1.Головатый Н. Ф. Социология молодежи: курс лекций / Н. Ф. Голова- тый. - М.: Просвещение, 1993. - 220 с.

2.Бовкун В. В. Образ жизни молодежи: тенденции, проблемы, перспек­тивы / Бовкун В. В. - М.: Высш. шк., 1988. - 144 с.

3.Савченко С. В. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства / С. В. Савченко. - Луганск: Альма Матер, 2о0з. - 406 с.

4.Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особи­стості / Г С. Костюк. - К.: Рад. шк., 1989. - 6о8 с.

5.Нісімчук А. С. Педагогічна технологія у сучасному вузі: навч. посіб. / Нісімчук А. С., Смолюк О. С., Падалка О. С. - К.: ІСДО, 1994. - 124 с.

6.Ольшанский Д. В. Личность и социологические концепции // Со­временная западная социология: словарь / Д. В. Ольшанский. - М.: Поли­тиздат, 1990. - С. 162.

7.Андреева Д. А. О понятии адаптации, исследование адаптации студентов в условиях учебы в вузе / Д. А. Андреева // Человек и общество. - Л.: Ленингр. ун-т, 1973. - С. 50-72.

8.Рубин Б. Студент глазами социолога / Рубин Б., Колесников Ю. - Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1968. - 328 с.

9.Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие лично­сти: учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Н. И. Шевандрин. - 2-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 512 с.

10.Ядов В. А. Диспозиционная концепция личности / В. А. Ядов. // Со­циальная психология / под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. - Л., 1979. - С. 106-120.

11.Советова О. С. Возможности самореализации личности в контексте психологии инноваций / Советова О. С. // Психологические проблемы само­реализации личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. - СПб., 1997. - С. 186 - 193

12.Пути реализации воспитательного потенциала вуза: Методология, методика, опыт / И. С. Тарапов, В. И. Гигринов, Н. Ф. Николаевский и др. - X.: Вища шк. Изд-во при ХГУ, 1988. - 189 с.

13.Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. - М.: Изд. центр «Академия», 2000. - 176 с

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности социализации студентов высшего учебного заведения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.