Особливості уроків позакласного читання

Одне з найважливіших завдань вивчення літератури в школі — прищепити учням любов до художньої книжки, виробити правильні критерії оцінки творів мистецтва. Світ художніх книжок надзвичайно багатогранний і різноманітний. Але не кожен твір здатний позитивно вплинути на дитину. Від того, що читають і як читають наші діти, залежить багато їхній загаль­ний розвиток, естетичні критерії і смаки, моральні якості.

З метою вивчення читацьких інтересів була проведена експериментальна робота в школі. Учням запропонували анкету такого змісту:

1.Чи любите ви читати художні твори і на які теми?

2.Ваш найулюбленіший письменник?

3.Що ви прочитали за останній рік?

4.Чи любите ви поезію?

5.Які герої художніх творів вас найбільше приваблюють?

6.Які твори ви рекомендували б прочитати іншим?

Анкетним опитуванням було охоплено близько десяти тисяч учнів місь­ких і сільських шкіл. Експеримент повторювався в школах тричі. У результаті аналізу анкет одержані такі дані: серед прочитаних книжок на першому плані твори новітньої літератури (32%), на другому — українська, російська і зару­біжна класика (24%), на третьому — сучасна зарубіжна література (4%). Учні сільських шкіл набагато менше читають творів зарубіжної літератури, ніж учні міських шкіл. Значною мірою це пояснюється комплектуванням бібліотек. Із зарубіжної літератури великою популярністю користуються твори Ж.Верна, Конан Дойля, М.Твена, Д.Лондона, О.Дюма, Майн Ріда, Т.Драйзера, Е.Ремарка, В.Скотта, Ч.Діккенса.

Учні знайомляться з окремими художніми творами передчасно. Наприк­лад, дехто з п’ятикласників прочитав такі твори, як “Мати” А.Головка, “Кров людська — не водиця” М. Стельмаха, “Євпраксія” П.Загребельного, “Лісова пісня” Лесі Українки, з шестикласників — “Тихий Дон” М.Шолохова й ін. Звідси поверхове, а й то й спотворене уявлення про ці твори. Середня кількість прочитаних учнями книжок у різних класах далеко не однакова. В одних школах вона в 2-3 рази більша, ніж в інших. Очевидно, читання творів значною мірою залежить від якості уроків літератури. Все це свідчить, що питання керування читанням ще не стало в центрі уваги школи й батьків.

Залежно від того, яке місце займає художня література в загальному кон­тексті життєдіяльності учнів, їх можна поділити на три групи. Перша охоп­лює дітей з низькими читацькими інтересами, для яких читання не є важливою життєвою потребою. В основному такі учні читають лише твори, передбачені шкільною програмою, і то скоріше з примусу, ніж з власної ініціативи.

Друга група — діти з середнім рівнем розвитку читацьких інтересів. У них є вже потреба в читанні, хоч вона недостатньо яскраво виражена.

Третя група — це діти з високим рівнем читацьких інтересів. Вони чита­ють багато і систематично.

У кожному віці виявляються свої особливості, що й зумовлюють потяг до читання. Читання школяра є показником розвитку його пізнавальних та естетичних потреб. Найвища читацька активність у підлітків. З віком зміню­ється інтерес учнів до різних жанрів художньої літератури.

Теми чи жанри Учні класу надали перевагу темам
5 6 7 8 9 10 11
1. Казки + + +
2. Твори про природу + +
3. Твори про війну + + + +
4. Казкова фантастика + +
5. Пригодницька література + + +
6. Про життя видатних людей + + + +
7. Життя ровесників + + +
8. Про історичне минуле + + +
9. Про інтимні почуття + + +

Для того, щоб спрямувати читацькі інтереси учнів, у кожному класі передбачені уроки з позакласного читання.

За змістом і формами роботи деякі з них нагадують звичайні уроки літе­ратури. Учні знайомляться з життям і творчістю відомих митців, вчаться аналізувати твори і групи творів, об’єднані тематично. Таким чином, прово­дяться уроки поглибленого вивчення окремих творів й узагальнюючого типу. Але уроки з позакласного читання мають і свої специфічні особливості. Основна їх мета — активізувати читацький досвід учнів, розвивати інтерес до самостійного спілкування з книжкою.

Вивчення і цілеспрямоване корегування читацьких інтересів учнів, нама­гання вчителів охопити більшу кількість творів, які самостійно прочитані дітьми, породило й різноманітні організаційні форми — уроки-вікторини, уроки-конференції, уроки-диспути, уроки-конкурси та ін.

Уроки з позакласного читання вимагають особливого довір’я з боку шко­лярів, створення специфічного психологічного клімату, що стимулює живий обмін думками. На цих уроках, на наш погляд, навряд чи доцільно оцінювати знання учнів за нині існуючою п’ятибальною системою. Тут повинні мати місце інші форми стимулювання активності. Уроки з позакласного читання повинні бути своєрідним святом для учнів, викликати в них природну потре­бу обмінятися думками з приводу прочитаного. У середніх класах такі уроки часто можуть включати різні ігрові моменти. Для прикладу назвемо види робіт, які практикуються на уроках “Українські народні казки” і “Картини рідної природи у творах письменників” (5 клас).

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности уроков внеклассного чтения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.