Новий етап у розвитку шкільної освіти пов'язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу, про який зазначено в Державних стандартах освіти, у навчальних програмах, його реалізовано в Критеріях навчальних досягнень, у підручниках, навчально-методичному комплексі.

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

Йдеться про компетентність як про нову одиницю виміру освіченості людини, при цьому увага акцентується на результатах навчання, в якості яких розглядається не сума знань, умінь і навичок, а здатність діяти в різноманітних проблемних ситуаціях.

Принципово новим стало те, що уперше змістом початкової освіти передбачено уміння, навички та способи діяльності. Кожен навчальний предмет має стати не лише метою навчання, а насамперед засобом розвитку і виховання дитини. Це, у свою чергу, вимагає розвиваючого, діяльнісного характеру організації навчального процесу, набуття молодшими школярами досвіду пізнавальної, практичної, соціальної діяльності, засвоєння, методів пізнання навколишнього світу.

Під поняттям компетентнісний підхід розуміють спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових, основних, надпредметних) і предметних компетентностей особистості.

Взаємозв’язок між категоріями компетентнісного підходу зображено на схемі:

Найбільш універсальними є ключові компетентності, які формуються засобами міжпредметного і предметного змісту. Виокремлюють п’ять наскрізних ключових компетентностей:

1. Уміння вчитися - передбачає формування індивідуального досвіду участі школяра в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

2. Здоров’язбережувальна компетентність - пов’язана з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах.

3. Загальнокультурна (комунікативна) компетентність - передбачає опанування спілкуванням, здатність цінувати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культур.

4. Соціально-трудова компетентність - пов’язана з готовністю робити свідомий вибір, орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності; уміння організувати власну трудову та підприємницьку діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність співвідносити їх з потребами ринку праці.

5. Інформаційна компетентність - передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, використовувати джерела інформації для власного розвитку.

Ключові компетентності є інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у взаємозв’язку урочної і позаурочної роботи, у взаємодії з соціумом.

Кожна освітня галузь має внести свою частку у формування ключових компетентностей учнів.

Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті компетентнісного підходу

Предмет Основні компетентності
Українська мова Комунікативна, соціокультурна, уміння вчитися
Літературне читання Читацька компетентність, комунікативна, інформаційна, уміння вчитися
Математика Математична, уміння вчитися
Природознавство Природознавча, дослідницькі уміння
Я у світі Соціальна, громадянська, уміння вчитися
Музичне мистецтво Основи музичної культури
Трудове навчання Предметно-перетворювальна, соціально- трудова
Основи здоров’я Здоров’язбережувальна
Інформатика Інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися

Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як особистісно-орієнтований (оскільки потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі для «всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти); діяльнісний (тому що може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій).

Сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні, має вирішувати ряд завдань. Це зокрема:

- підвищення рівня мотивації учнів;

- використання суб’єктивного досвіду набутого учнями;

- ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;

- формування в учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;

- здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного уроку;

- підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;

- створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу;

- наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання;

- формування моральних цінностей особистості;

- розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;

- створення ситуації успіху.

У в зв’язку з цим учитель початкових класів повинен дотримуватися цілого ряду вимог. Проаналізуємо основні вимоги кожної групи.

I. Вимоги до структури уроку включають

- чітко визначені цілі та завдання уроку;

- визначення типу уроку, органічний зв'язок всіх частин уроку;

- зв'язок уроку з попереднім уроком і закладені перспективи на наступний урок;

- вибір оптимальних, виходячи із цілей і завдань уроку, методів вивчення і закріплення нового матеріалу;

- оптимальність домашнього завдання (форма, обсяг, врахування індивідуальних особливостей учнів і т. д.).

II. Вимоги до підготовки та організації уроку

- підготовку та використання демонстраційного і роздавального матеріалу;

- можливість для учнів одержувати частину завдань самостійно під керівництвом педагога;

- використовувати контроль і самоконтроль учнів у процесі виконання навчальних завдань, перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання;

- при підготовці виділити складні моменти нової теми, продумати методику їхнього пояснення.

III. Вимоги до змісту уроку і процесу навчання включають наступне:

- урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів (сприйняттю, пам'яті, уваги, мислення, мовлення);

- формувати якості особистості школярів (дисциплінованість, акуратність, ініціативність і т. д.);

- урок повинен сприяти формуванню мотиву позитивного ставлення учнів до навчання.

IV. Вимоги до техніки проведення уроку припускають - певний ритм і темп уроку оптимальний для учнів класу;

- сприятливий психологічний клімат на уроці (взаємна доброзичливість, готовність учителя прийти па допомогу учневі і т. д.);

- взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт;

- використання різних видів діяльності учнів, підтримувати інтерес до уроку.

Щоб підготувати і провести такий урок, учитель має володіти добре розвиненими навичками моделювання, проектування, конструювання уроку:

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Реализация и методические рекомендации к современному уроку в начальной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.