План

1. Значення і завдання планування занять з трудового навчання.

2. Попередня підготовки вчителя та розробка і складання календарно-тематичного плану.

3. Безпосередня підготовки вчителя до занять та розробка і складання план-конспектів уроків з трудового навчання.

4. Проведення та аналіз занять з трудового навчання.

1. Значенняі завдання планування занять з трудового навчання.

У підготовці вчителя до занять в майстернях центральне місце займає планування навчального процесу. План – це основа правильної організації навчально-виховного процесу. Основними завданнями планування є: а) встановити визначену логічну послідовність вивчення як окремих тем програми, так і навчального матеріалу в середині кожної теми; б) визначити співвідношення між теоретичним матеріалом і практичними роботами, а також намітити найефективніши методи пізнавально-трудової діяльності учнів і методи керівництва цією діяльністю; в) передбачити, які об’єкти праці, навчально-наочні посібники, ТЗН, роздатковим матеріал необхідно підготувати для успішного проведення кожного заняття.

Завдяки плануванню навчального процесу стає можливим передбачити всі дії вчителя і учнів на заняттях в майстернях у співвідношенні з цілями і завданнями трудового навчання, з принципами й іншими вимогами до роботи учнів. В ході планування навчального процесу вчителем вирішуються наступні дидактичні завдання:

1)створюються передумови для своєчасного матеріального забезпечення навчального процесу. Загалом встановлюються заздалегідь визначені терміни, до яких необхідно забезпечити майстерні тими чи іншими матеріалами, а також інструментами. Це є важливим, так як постачання пов’язане з певними проблемами і завжди необхідно мати в запасі деякий резерв часу;

2)розкривається зв’язок між змістом занять в майстернях і змістом інших навчальних предметів. Розподіляючи навчальний матеріал по окремих уроках, вчитель встановлює, які знання отримали учні на уроках фізики, хімії, математики та інших предметів до того часу, коли вони вивчатимуть певну тему на заняттях в майстернях, виходячи з цього можна забезпечити дидактичний зв'язок між трудовим навчанням і вивченням основ наук;

3)досягається узгоджена робота між деревообробними і металообробними (обробки текстильних матеріалів і харчових продуктів) майстернями. В процесі занять у майстернях, в розділах з проектування, можуть виконуватися комплексні вироби, які складаються з різних матеріалів. У таких випадках дуже важливо узгодити роботу учнів в часі, що і досягається в ході планування;

4)при підведенні підсумків за четверть, семестр (півріччя), рік вчителю легко перевірити виконання навчальної програми. Для цього достатньо співставити те, що було заплановано, з фактичним обсяг виконаної роботи.

5)полегшує контроль за навчальним процесом в майстернях з боку навчальної частини і органів освіти.

У підготовці вчителя до занять в майстернях можна виділити два основних етапи: попередня підготовка до навчального року і безпосередня підготовка до занять. Розглянемо зміст і послідовність цих етапів підготовка вчителя трудового навчання до занять.


2. Попередня підготовки вчителя та розробка і складання календарно-тематичного плану.

Підготовка вчителя до занять з певної теми починається зі складання плану. Він може складатися на рік, півріччя (семестр), чверть, в залежності від умов. Для творчої розробки перспективних планів навчальної роботи вчителю необхідно:

- проаналізувати навчальну програму і встановити взаємозв’язок між темами і окремими заняттями всередині кожної теми;

- намітити шляхи встановлення наступності навчання з кожної теми з підготовкою учнів з трудового навчання, отриманої в попередніх класах;

- ознайомитися з навчальними програмами з фізики, хімії, біології, математики та інших предметів, для того щоб встановити можливі взаємозв’язки запланованих тем з трудового навчання з наявними в учнів знаннями з основ наук;

- оцінити місцеві можливості і умови для проведення занять, виявити джерела поповнення навчально-матеріальної бази;

- визначити і узгодити з вимогами навчальної програми зміст і форми організації продуктивної праці учнів, методи її нормування;

- вивчити найновіші досягнення науково-технічного прогресу в певній галузі народного господарства, яка вивчається, а також методичні роботи, які стосуються змісту запланованих тем;

- розподілити зміст навчального матеріалу кожної теми на логічно зв’язані між собою заняття.

Кінцевим етапом попередньої підготовки є складений календарно-тематичний план занять для кожного класу на семестр. Структура його наступна: номер заняття, його тема, мета, тривалість, виготовлені вироби, їх кількість і для кого вони призначені; необхідні матеріали (на кожний виріб), їх асортимент, обладнання, інструменти і пристрої, наочні посібники, навчальні документи, календарні терміни (по тижнях), замітки.

Зразкові перспективні плани публікуються в посібниках з часткових методик трудового навчання і в журналах „Трудова підготовка в закладах освіти” та “Трудове навчання в школі” і газеті „Трудове навчання”.

При розробці системи уроків повинні враховуватися завдання того чи іншого етапу навчання. На початку першої чверті, наприклад, повторюються трудові операції, які вивчалися в минулому навчальному році.

Календарне планування складається до початку навчального року або півріччя (семестру) і затверджується директором школи. Для нових класів або у випадку, коли вчитель недавно прибув до школи і не знає школярів, складання його відбувається через 2-3 тижні після початку навчального року. За цей час вчитель встигне познайомитись з учнями своїх класів, вивчить матеріально-технічну і навчальну базу трудового навчання.

Форма календарно-тематичного плану занять з трудового навчання може бути різноманітною, але вона повинна всі розглянуті пункти попереднього планування навчального процесу. Одна з форм календарно-тематичного плану наведена в таблиці 3.6.1.Фрагмент календарно-тематичного плану занять з трудового навчання для 7 класу з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” за темою „Техніка” наведено в додатку 3.6.1.

Таблиця 3.6.1.

Календарно-тематичний план занять з трудового навчання В ____ КЛАСІ З РОЗДІЛУ: „_____________________”


3. Безпосередня підготовки вчителя до занять та розробка і складання план-конспектів уроків з трудового навчання.

Біжуче планування має своїм завданням визначити конкретний зміст, форми організації і методи проведення кожного наступного заняття, підготувати необхідне обладнання, матеріали і наочні посібники.

Початковим етапом підготовки вчителя до уроку є аналіз попереднього уроку, в процесі якого вчитель встановлює, як була досягнута його мета і виконаний план, що проведено вдало і які залишились “плями” в знаннях учнів. На основі цього коректується тема і мета уроку. Це важливий момент в підготовці до уроку, так як в залежності від теми відбувається підбір матеріалу. В формулюванні мети необхідно дати відповідь на питання, чому треба навчити школярів на цьому уроці, які нові знання і вміння вони повинні засвоїти. Далі вчитель вивчає матеріал, який необхідно подати учням на уроці, відмічає нові поняття. які необхідно пояснити їм, виділяє нові операції і прийоми.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Подготовка и проведение занятий по трудовому обучению

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.