План

1. Історія розвитку методу проектів. 

2. Види навчальних проектів.

3. Проектно-технологічна діяльність учнів у трудовому навчанні: суть, функції.

4. Етапи проектно-технологічної діяльності учнів.

5. Методи проектної діяльності учнів у процесі трудового навчання. 

6. Реалізація методу проектів у трудовому навчанні.

Функції вчителя трудового навчання в процесі виконання учнями творчих проектів безперечно зазнає великих змін, при цьому він має здійснювати: консультування, допомогу в підборі проектів; спостереження за ходом роботи учнів; надання допомоги окремим учням і стимулювання їхньої навчально-трудової діяльності; підтримку робочої обстановки в класі; нормування праці школярів; аналіз та узагальнення роботи окремих учнів; оцінку проектно-технологічної діяльності на кожному етапі.

Кожен етап проектно-технологічної діяльності має свої підетапи або стадії його виконання. Так, на організаційно-підготовчому етапі перед школярами постає проблема − усвідомлення необхідності потреб у всіх сферах діяльності людини. На даному етапі учні повинні усвідомити та визначити значення майбутнього виробу як для учня самого, так і для суспільства в цілому. Школярі формують і пропонують ряд ідей та різноманітні варіанти й параметри конструкцій, обговорюють та вибирають оптимальний варіант конструкції, усвідомлюють значимість та необхідність даної конструкції для самих себе і суспільства, її конкурентноспроможність на ринку. Перед ними постає мета: отримання в результаті діяльності корисного продукту, який може мати як суспільний, так і особистий характер. Засобами діяльності виступають їх особистий досвід, досвід вчителів, батьків, а також всі робочі інструменти і знаряддя, якими користуються учні при розробці проекту. Результатами діяльності учнів є набуття нових знань, умінь і готові графічні документи. Протягом цього етапу школярі здійснюють самоконтроль і самооцінку своєї діяльності.

Наступний етап – конструкторський, на якому юні винахідники здійснюють планування технології виготовлення, а саме виконують такі дії: складання ескізу, підбір інструментів і обладнання, визначення послідовності технологічних операцій, вибір доцільної технології виготовлення обраної конструкції; виконують економічні, екологічні та мінімаркетингові операції.

На 3-му етапі – технологічному – учні виконують заплановані операції, здійснюють самоконтроль та контроль якості виробу. Мета - якісне і правильне виконання трудових операцій. Предмет діяльності - створений матеріальний продукт, знання, вміння і навички. Засоби - інструменти і обладнання, з якими працює учень. Результат - набуття знань, умінь і навичок. Закінчені технологічні операції є проміжним результатом діяльності учнів на цьому етапі.

На заключному етапі здійснюється кінцевий контроль, порівняння і випробування проекту. Тут учні з’ясовують, чи досягли вони своєї мети, яким є результат їхньої праці. По закінченню всього учні захищають свій проект (виріб, план, модель) перед однокласниками.

Кожен з етапів проекту оцінюється вчителем. Загалом за проект учень отримує оцінку після його захисту.

Виробами, які проектуються і виготовляються, можуть бути пристрої, моделі або будь-які інші вироби, котрі будуть використані чи реалізовані. Розширена схема виконання проекту учнями наведена в таблиці 3.3.1.

Таблиця 3.3.1.

СХЕМА ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

Ета-пи Робота, що виконується
І І. Організаційно-підготовчий етап:
1.1. Формулювання завдання: пошук проблеми;

усвідомлення проблемної сфери;

(визначитись з напрямом і темою проектної діяльності, з виробом, який потрібно проектувати та виготовляти, описати його, встановити, хто буде ним користуватись, і чому в ньому виникла потреба).

1.2. Дизайн-аналіз:

виконання аналізу аналогів у письмовій та графічній формі;

вироблення ідей та варіантів;

(проведення дизайн-аналізу; взаємозв’язок між призначенням виробу та матеріалом, з якого він виготовлений; аналіз форми виробу; зв’язок між формою і функціональним призначенням виробу; способи ручної та механічної обробки матеріалів; кінцева обробка та оздоблення виробів).

1.3. Аналіз виробу:

формування основних параметрів і граничних вимог;

вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту;

прогнозування результатів.

(сформувати критерії, що враховують інтереси споживача; критерії вибору матеріалу, розмірів виробу; критерії визначення технологічності виробу; екологічні, ергономічні критерії; критерії вибору способу виробництва та оформлення виробу).

ІІ ІІ. Конструкторський етап:
2.1. Розробка початкових ідей: генерування ідей, розробка і складання ескізів, зарисовок;

(виконання ескізів, рисунків, моделей з паперу чи пластичних матеріалів таких як: пластилін, глина, гіпс та ін.).

2.2. Оцінка ідей для вибору найдосконалішої:

оцінка ідей за розробленими критеріями, вибір найвдалішої за максимальною кількістю позитивних якостей.

(аналіз ідей, ескізів, рисунків за сформованими критеріями, що враховують інтереси споживача; критерії вибору матеріалу, розмірів виробу; критерії визначення технологічності виробу; екологічні, ергономічні критерії; критерії вибору способу виробництва та оформлення виробу.)

2.3. Детальне відпрацювання кращої ідеї:

розробка детального ескізу, креслення;

опис виробу;

(детальне відпрацювання проекту запропонованого вчителем; визначення необхідної технічної документації для виготовлення спроектованого виробу; розробка ескізу; виконання креслень; опис виробу.)

2.4. Добір матеріалів, інструментів та обладнання:

підбір матеріалів;

добір інструментів, обладнання та пристроїв.

2.5. Вибір технології:

визначення та розробка технології обробки деталей;

вибір технології з’єднання деталей;

визначення технології оздоблення виробу;

складання технологічної карти.

2.6. Економічне та екологічне обґрунтування:

визначення затрат часу на проектування і виготовлення виробу;

визначення потрібної кількості матеріалів на виріб;

визначення собівартості виробу та його ціни;

проведення екологічної експертизи виробу.

2.7. Мінімаркетингове дослідження:

вивчення попиту і пропозиції на спроектований виріб;

розробка власного товарного знаку;

пошук пропозиції і можливостей (шляхів реалізації спроектованого виробу).

2.8. Організація робочого місця і праці:

обладнання робочого місця;

визначення ергономічних і гігієнічних норм;

визначення безпечних умов праці.

ІІІ ІІІ. Технологічний етап:
3.1. Виконання технологічної послідовності виготовлення виробу: виконання операцій з виготовлення деталей;

корегування технологічних операцій та режимів обробки;

виконання складання виробу;

виконання оздоблення виробу.

3.2. Самоконтроль власної діяльності:

здійснення контролю якості обробки деталей;

проведення контролю якості складання виробу;

визначення якості оздоблення виробу.

3.3. Дотримання технологічної і трудової дисципліни, культури праці:

слідкування та контроль за технологічною дисципліною;

дотримання трудової дисципліни;

виконання вимог культури праці;

самовиховання.

3.4. Оцінка якості виробу:

здійснення оцінки якості спроектованого і виготовленого виробу;

порівняння власного виробу з відомими та теоретичними проектами.

4 ІV. Заключний етап:
4.1. Корегування виконаного виробу: порівняння виконаного проекту із запланованим;

усунення недоліків і несправностей.

4.2. Випробування виробу:

підготовка до випробування;

виконання випробування;

фіксація параметрів під час випробування.

4.3. Самооцінка проекту:

здійснення самоаналізу виробу;

самооцінка діяльності та проекту.

4.4. Аналіз підсумків:

аналіз проведеної роботи;

підведення підсумків роботи.

4.5. Оформлення проекту:

виконання і написання тексту опису проекту;

оформлення товарного знаку виробу.

(виконання титульної сторінки, змісту, висновків та списку використаної літератури.)

4.6. Захист проекту

(учень проводить самооцінку діяльності на всіх етапах роботи над проектом та підводить підсумки роботи, в цілому, над проектом. Зазвичай учень проводить дві оцінки. В першому випадку він сам проводить оцінку виробу і пропонує шляхи його удосконалення. У другому – він через проект аналізує процес проектування і виготовлення виробу. На цій стадії проходить потужне накопичення знань, коли учень розуміє, що і як зробити оригінальніше і краще.)

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Метод проектов в трудовом обучении

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.