Консерваторія (музична академія) — вищий навчальний заклад, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у галузі культури і мистецтва — музичних виконавців, композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, здійснює наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Коледж — вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Технікум (училище) — самостійний вищий навчальний заклад або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитовані вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати різні типи навчальних та навчально-науково-виробничих комплексів, об’єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв і гімназій. Навчальний та навчально-науково-виробничий комплекс є добровільне об’єднання державних, акредитованих недержавних закладів освіти, заснованих на різних формах власності.

Державному вищому навчальному закладу четвертого рівня акредитації, що досяг найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу, відповідає міжнародним вимогам стосовно рівня вищої освіти і є провідним серед галузевої групи вищих навчальних закладів, може бути надано статус національного вищого навчального закладу.

Головними завданнями вищого навчального закладу є:

здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

проведення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної та спортивної діяльності як основ підготовки майбутніх фахівців і науково-технічного та духовного розвитку держави;

забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів й їх атестації в акредитованих вищих навчальних закладах;

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;

провадження культурно-просвітницької діяльності, підвищення освітньо-культурного рівня населення;

проведення перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців.

Вищі навчальні заклади незалежно від їх відомчого підпорядкування організаційно-правових форм господарювання та форм власності розпочинають освітню діяльність лише після отримання ліцензії на надання послуг для здобуття освіти за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно заявленими напрямами і спеціальностями. Ліцензування здійснюється шляхом експертного підтвердження спроможності вищого навчального закладу провадити освітню діяльність стосовно до державних вимог та обсягів підготовки, що відповідають кадровому, навчально-методичному і матеріально-технічному забезпеченню.

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти відповідно до державних програм і попиту ринку праці та затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік і навчальні програми спеціалізацій спеціальностей розробляються вищими навчальними закладами у межах ліцензованих спеціальностей, напрямів підготовки та на підставі галузевих державних нормативних вимог до вищої освіти.

Фінансування вищого навчального закладу державної власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, відповідно до державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Діяльність вищих навчальних закладів, що фінансується за рахунок державного бюджету, може проводитися із залученням додаткових джерел фінансування. Залучені позабюджетні кошти спрямовуються на виконання статутної діяльності вищого навчального закладу.

Фінансування діяльності комунального вищого навчального закладу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів органом виконавчої влади, якому підпорядкований цей навчальний заклад. Фінансування роботи вищого навчального закладу іншої форми власності проводиться його засновником.

Вищий навчальний заклад відповідно до свого статусу може надавати громадянам та юридичним особам платні послуги у сфері освіти і пов’язаних з нею в інших сферах діяльності, якщо це не заважає його основній діяльності. Види, умови та обсяги надання платних послуг державним вищим навчальним закладом підлягають ліцензуванню й контролю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 61 Закону України «Про освіту» розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік [5].

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками — помісячно, по семестрам, щорічно.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Высшее образование в Украине и управления высшим образованием

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.