Сучасні варіативні програми виховання і навчання дітей дошкільного віку укладено з урахуванням провідних принципів і положень розбудови системи національної освіти: демократизації суспільних відносин, гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи з дітьми, диференційованого підходу до про-цесу навчання, виховання і розвитку особистості, посилення естетичного і національного компонентів у змісті та засобах художньо-естетичного вихо­вання. Однак чинні програми відображають різні підходи авторів до визна­чення завдань і змісту образотворчої діяльності дітей та керівництва нею, співвідношення навчання і творчості в розвитку образотворчих здібностей.

«Дитина». Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років (2013)

В основних змістових лініях та розділах програми простежується спря­мованість на особистісний розвиток дошкільнят, психологізацію роботи, індивідуальний підхід, особливості організації роботи гуртків, гнучкий режим дня. Кожний розділ програми передбачає наявність таких напрямів: завдан­ня і зміст, орієнтовна тематика занять, умови успішної педагогічної робо­ти, у родинному колі, показники успішного розвитку дітей.

Ця програма розглядає художню діяльність дитини як поєднання видів занять, що спрямовані на розвиток творчої активності, ініціативності, образного мислення, уяви і фантазії, сприйнятливості до краси навколиш­нього світу, спрямованості на збереження і творення краси. Тобто перед­бачено взаємозв'язок і взаємопроникнення різних видів мистецтва і ху­дожньо-творчої діяльності.

У розділі програми «Чарівні фарби і талановиті пальчики» підкреслено необхідність надавати дитині в продуктивних видах діяльності можливість виявляти пошукову активність, власну ініціативу і творчість, обирати один з кількох запропонованих варіантів завдання, пропонувати оригінальні рішення. У розділі чітко визначено завдання з малювання, ліплення, аплі­кації. Велику увагу приділено ознайомленню дитини з творами мистецтва, зокрема народного декоративно-ужиткового. Автори підкреслюють важливість дієвого пізнання характерних особливостей його засобів ху­дожньої виразності. Так, наголошується, що основні властивості різних матеріалів та інструментів дитина молодшого дошкільного віку має визна­чити у процесі власних дій. Серед завдань середньої групи — розвиток інтересу до зображувальних матеріалів та їхніх властивостей через експе­риментування, дослідництво. Для дітей середнього дошкільного віку пе­редбачено колективні роботи з використанням різних видів зображення. Найважливішим завданням вихователя у старшій групі є знаходження доцільного співвідношення між навчанням і самостійною образотворчою діяльністю дитини, стимулювання і підтримка її у створенні та втіленні, власних задумів, формування вміння передавати один і той самий образ у різних видах художньої діяльності.

У розділі «Будуємо, майструємо, творимо», для молодшої групи запро­поновано роботу з будівельним конструктором, тематику основних кон­струкцій. Передбачено ознайомлення дітей з іншими матеріалами для конструювання: папером, природним матеріалом, кубиками тощо.

Для середньої групи у розділі «Привчаємося працювати» запропонова­но художню працю, яка передбачає конструювання: з паперу, природних, викидних матеріалів, а також з піску, поролону, ниток і кольорових шнурків.

Для старшого дошкільного віку передбачено роботу в гуртках з різних видів художньої діяльності: флоромозаїка, коренепластика, аплікація із соломки, художнє литво, вишивання, витинанки. Безперечно, таке по­єднання видів художньої діяльності дітей старшого дошкільного віку ста­новить стійке підґрунтя для формування художньої творчості дітей. Так само, як і програма «Малятко», програма «Дитина» орієнтована на за­своєння дітьми способів зображувальної діяльності. Проте слід зазначити, що програма «Дитина» більше спрямовує дошкільнят на дослідницьку, по­шукову діяльність, коли вони сприймають запропонований вихователем художній матеріал, на розширення досвіду його використання у різних видах власної образотворчої діяльності. Програма орієнтує педагогів на гнучкість у використанні завдань, можливість їхньої заміни відповідно до здібностей дітей, забезпечення умов для розвитку дітей, постійне'ство­рення зони їхнього «найближчого розвитку».

Тематика занять тісно пов'язана із сезонними явищами природи, улюб­леними творами художньої літератури, працею людей, традиційними свя­тами, визначними подіями.

Сучасні альтернативні програми

«Українське дошкілля». Програма виховання дітей у дитячому садку (1991)

Програма ґрунтується на наукових засадах реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, забезпечення гармонійного різнобічного розвитку дитини-дошкільняти, здійснення цілісного підходу до органі­зації змісту дошкільної освіти, забезпечення наступності між дошкільною та початковою загальноосвітньою підготовкою.

Своєрідність програми полягає в тому, що вона базується на народо­знавстві, етнопедагогіці, елементах національної культури. Програма містить багато етнографічно-історичного матеріалу.

У розділі «Образотворче мистецтво і зображувальна діяльність» чітко виокремлені завдання з малювання (предметного, сюжетного, декоратив­ного), ліплення, аплікації. Розширено добір засобів зображення та мате­ріалів. Збагачення змісту зображувальної діяльності передбачає поглиб­лене ознайомлення дітей з декоративно-ужитковим мистецтвом Украї­ни. Введено малюнок на склі та дереві. Для середньої групи передбачено ознайомлення дітей із традиційними виробами місцевих народних про­мислів України, зокрема з виробами майстрів Івано-Франківської керамі­ки, вишивками Львівщини, Київщини, ткацтвом. Дітей навчають малю­вати елементи візерунка Івано-Франківської кераміки, елементи розпису за мотивами Львівської, Київської вишивок, опішнянської іграшки. Зав­дання з аплікації передбачають ознайомлення з найпростішими елемен­тами візерунка в мистецтві витинанки, писанки.

Для старшої групи запропоновано завдання ознайомлення з народни­ми традиціями та народними промислами різних регіонів України: еле­ментами київської кераміки, вишивкою Львівщини, Київщини, основ­ними мотивами розписів яворівської іграшки і таке інше.

Завдання з малювання передбачають уміння складати візерунки за мо­тивами яворівської, косівської іграшок, писанок та ознайомлення з техні­кою малювання пальцем за мотивами петриківського розпису, малюван­ня характерних орнаментів конкретних регіонів.

У розділі «Конструювання» поставлено завдання навчити дітей конст­руювати з будівельного матеріалу (для молодших груп) та паперу, природ­ного матеріалу (для старших груп).

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 4

Бесплатная работа

Закрыть

Вариативные программы обучения изобразительной деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.