Зміст внутрішньошкільного контролю, вимоги до нього

Внутрішньошкільний контроль — це глибоке, всесторонне вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі та координація на основі цього всіх відносин у колективі.

Внутрішньошкільний контроль невіддільний від внутрішньошкільного керівництва. У зміст внутрішньошкільного контролю входять: контроль за виконанням всеобучу, станом викладання навчальних предметів, якістю знань, умінь і навичок учнів, виконанням навчальних планів і програм, позакласною і позашкільною виховною роботою, організацією методичної роботи, веденням шкільної документації, виконанням наказів, розпоряджень, доручень.

Результативність внутрішньошкільного контролю значною мірою залежить від дотримання певних вимог. Це — плановість, систематичність і оперативність, диференційований підхід у ході контролю, об'єктивність, дієвість контролю, гласність його результатів.

Знаючи зміст внутрішньошкільного контролю і вимоги до нього, керівництво загальноосвітнім навчальним закладом повинно визначити, які види і методи внутрішньошкільного контролю доцільно використати у ході перевірки того чи іншого об'єкта.

Види і методи внутрішньошкільного контролю

Єдиної класифікації видів внутрішньошкільного контролю немає. У практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів найбільш поширеними є такі види контролю: оглядовий, попередній, персональний, тематичний, фронтальний, класно-узагальнюючий. У цій класифікації немає єдиної основи, тому що оглядовий і попередній — класифікація за часом проведення, тематичний і фронтальний — за змістом, класно-узагальнюючий — за об'єктом і за змістом.

Оглядовий контроль передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчальному закладі (з професійним рівнем учителів,з роботою над загальноосвітньою проблемою та ін.). Він використовується на початку та в кінці навчального року. Завдання оглядового контролю полягає у виявленні нового, передового в практиці роботи вчителів, а також тих труднощів, з якими зустрічаються окремі педагоги, і вироблення заходів для надання їм практичної допомоги.

Попередній контроль спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, занять гуртка, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми.

Ця форма контролю використовується в роботі з молодими та малодосвідченими вчителями. Наприклад, окремим вчителям важко правильно спланувати урок (доцільно вибрати тип уроку, форми і методи роботи з учнями, засоби навчання тощо). Директор закладу або його заступник з навчально-виховної роботи проводять з такими вчителями бесіду, під час якої дають рекомендації щодо планування уроку.

Перед вивченням складної теми керівник навчального закладу рекомендує молодим учителям або вчителям, які вперше викладають дану тему, попередньо поурочно розробити її, підготувати роботи контрольного характеру і обговорити їх з керівником методичного об'єднання. Це допоможе уникнути помилок у роботі вчителів, позитивно вплине на результативність навчання.

Персональний контроль застосовується для надання допомоги окремим педагогам, зокрема молодим і малодосвідченим вчителям, а також вчителям, які одержали рекомендації за наслідками атестації.

Такий вид контролю дає можливість виявити недоліки в роботі вчителя (наприклад, в активізації пізнавальної діяльності учнів, в організації індивідуальних занять, виховної роботи з учнями, в дотриманні вимог єдиного мовного режиму, у використанні засобів навчання тощо) і надати йому необхідну методичну допомогу.

Персональний контроль — це не одноразова дія (перевірив — надав допомогу). Керівник закладу вказує термін для виправлення недоліків, здійснює повторну перевірку роботи вчителя.

Тематичний контроль — це контроль за розв'язанням окремих педагогічних проблем. Він може переслідувати різну мету: контроль за станом викладання окремих навчальних предметів, за формуванням національної свідомості учнів, розвитком пізнавальної самостійності школярів, за організацією фронтальної, групової та індивідуальної роботи на уроці, здійсненням диференційованого підходу до учнів на уроках, за організацією перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів, формування в них інтересу до навчання, за організацією навчально-виховного процесу в групі продовженого дня, за використанням міжпредметних зв'язків у процесі вивчення навчальних дисциплін тощо.

Це можуть бути такі, наприклад, теми: "Здійснення диференційованого підходу до учнів на уроці", "Виконання вимог єдиного мовного режиму", "Організація індивідуальної роботи з учнями", "Використання засобів навчання і навчальної техніки у процесі вивчення навчальних дисциплін", "Стан викладання інформатики в школі", "Про роботу зі здібними і обдарованими учнями", "Організація гурткової роботи в школі, роботи факультативів, клубів, студій, секцій", "Забезпечення наступності у навчанні і вихованні при переході учнів із початкової в неповну загальноосвітню школу" та ін.

Тематичний контроль передбачений в річному плані роботи загальноосвітнього навчального закладу. Результати цього контролю обговорюються на педагогічній раді закладу або узагальнюються в наказах директора.

Фронтальний контроль використовується для перевірки в повному обсязі всієї системи роботи вчителя, групи вчителів. Він охоплює перевірку таких питань, як планування навчального матеріалу (календарне і поурочне), виховної роботи з класом, роботи гуртка, проведення уроків, позакласних заходів, участь у роботі методичного об'єднання вчителів, в інших формах методичної роботи, ведення шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів, журналів роботи груп продовженого дня, гуртка тощо), організацію роботи з батьками учнів, обладнання класу-кабінету.

Тривалість фронтального контролю — 2-3 тижні. Аналіз його результатів може проводитися у вигляді бесіди з учителем, розглядатися на засіданні предметного методичного об'єднання учителів.

Класно-узагальнюючий контроль передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу. Керівник закладу освіти або його заступник з навчально-виховної роботи протягом кількох днів відвідує всі уроки в одному класі. Такий контроль, як правило, здійснюється у слабших класах. Мета його — вивчити причини відставання учнів у навчанні, їх низької дисципліни.

Особливості внутрішньошкільного контролю у початковій школі

Специфіка керівництва початковою школою зумовлена такими чинниками, як мала чисельність педагогічного і учнівського колективу, віддаленість від відділів освіти і методичних служб, від великих педагогічних колективів, недостатня матеріальна база та забезпеченість методичними рекомендаціями. Керівник такої школи одночасно із виконанням обов'язків веде один із початкових класів.

Якщо в повній загальноосвітній школі керівництво її діяльністю здійснюють директор та його заступники, то в початковій школі — тільки директор. Він визначає основні напрямки роботи школи і погоджує їх з кожним членом колективу.

У початковій школі можливості директора в здійсненні внутрішньо-шкільного контролю обмежені, оскільки він, як учитель, зайнятий своїми уроками. З метою вивільнення часу директор школи може .почати уроки у своєму класі на годину пізніше — тоді він матиме змогу відвідати перший урок в одного з учителів.

Можливий і такий варіант, коли протягом тижня учні одного класу за згодою батьків навчаються в другу зміну. Директор школи в такому випадку має можливість відвідати систему уроків учителя.

Періодично використовуючи один із цих варіантів, директор початкової школи протягом навчального року має змогу вивчити систему роботи вчителя, стан викладання 1-2 навчальних предметів, організацію виховної роботи з учнями класу.

Оскільки педагогічний колектив початкової школи невеликий, то до організації виховної роботи директор може залучати батьків учнів, громадськість.

Кваліфіковано повинен підходити директор і до роботи ради школи, ведення діловодства. Особливо вдумливо потрібно підходити до керівництва роботою малокомплектної початкової школи, у якій разом з директором працюють 1-2 педагоги.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 5

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности внутришкольного контроля

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.