План

1. Логіка процесу виховання

2. Логіка уроку

3. Педагогічні задачі та способи їх вирішення

Список використаної літератури

2. Логіка уроку

Процес навчання, оскільки він безпосередньо ґрунтується на розумовій діяльності, має спиратися на певні закони мислення. На цьому і побудована логіка навчального процесу.

Логіка навчального процесу — це оптимально-ефективний шлях мислительної діяльності учня від попереднього рівня знань, умінь, навичок та розвитку до прогнозованого рівня знань, умінь, навичок та розвитку (рис. 1).

Рис. 1. Логіка процесу навчання

Логіка навчального процесу містить такі складові:

1) розуміння та усвідомлення пізнавальних завдань;

2) оволодіння знаннями;

3) виведення законів і правил;

4) формування умінь і навичок;

5) застосування знань;

6) аналіз і оцінка навчальної діяльності.

Попередній рівень знань, умінь, навичок та розвитку особистості зумовлюється рівнем навченості і розвитку особистості на певний час.

Прогнозований (потрібний) рівень визначається навчальними програмами відповідно до конкретної теми, розділу і навчальної дисципліни в цілому.

Більш детально педагогічний аспект уроку може бути розглянутий через наступні компоненти:

1. Місце уроку в системі уроків по темі або підтемі, правильність постановки мети.

2. Організація уроку:

а) тип уроку; б) структура, окремі елементи, їх послідовність і дозування за часом; відповідність побудови уроку його вмісту і меті; у) підготовленість класу до уроку; г) організація учнів для активної роботи на уроці; поєднання фронтальної, групової, колективної роботи; д) щільність уроку; раціональне використання часу.

3. Вміст уроку:

а) науковість матеріалу; б) правильність підбору матеріалу для різних етапів уроку і видів діяльності учнів; у) відповідність вмісту уроку вимогам програми, по якій працює вчитель; г) виховна спрямованість уроку; д) зв'язок теорії з практикою; розкриття практичної значущості знань; навчання учнів вживанню своїх знань з практики; е) зв'язок матеріалу, що вивчається, з раніше пройденим; прийоми повторення; ж) міжнаочні зв'язки; з) мова вчителя: письменність, емоційність, лексичне багатство; і) якість знань що вчаться, їх умінь і навиків; до) мова учнів.

4. Методика проведення уроку:

а) устаткування, використання посібників, дидактичного матеріалу на всіх етапах уроку; б) методи і прийоми, вживані вчителем на кожному етапі уроку; у) відповідність методів вмісту і цілям уроку, зросту і рівню підготовки що вчаться, ефективність вживаних методів; г) постановка перед учнями мети уроку і підведення підсумків; д) робота з тими, що відстають; е) володіння методами активного навчання; доцільність їх вживання на даному уроці; ж) система оцінки знань, її педагогічна цінність.

5. Спілкування на уроці: тон, стиль стосунків, манера спілкування з класом і окремими дітьми.

6. Робота і поведінка учнів на уроці:

а) активність класу і що окремих вчаться; б) зацікавленість учнів матеріалом уроку; відношення до уроку; у) відношення до вчителя; г) дисциплінованість і організованість; д) мова учнів, їх питання.

7. Загальні висновки до уроку.

8. Як буде врахований досвід уроку у вашій подальшій роботі?

До вимог, що висуваються до методів навчання, входить їх логічна ясність, яка повинна простежуватися в кожному етапі уроку. Оскільки під час проведення будь-якого типу уроку має місце процес засвоєння змісту певної інформації (предметної, аксіологічної, діяльнісної), логіка уроку має простежуватися як у змістовному, так і в його діяльнісному компонентах. Змістовна логічність уроку повинна відображати відповідність всього його інформаційного наповнення темі уроку, його меті; методична логіка уроку — забезпечувати участь учнів у тих видах діяльності, виконання яких сприятиме досягненню поставлених цілей. Методична логіка уроку пов'язана з визначенням того, які методи та прийоми організації пізнавальної діяльності будуть використані під час опанування запланованого і визначеного навчальною програмою з предмета змісту інформації у процесі досягнення намічених цілей.

Методичною логікою уроку визначаються:

послідовність певних етапів уроку;

види вправ і відповідні їм види діяльності учнів, виконання яких наближає їх до наміченої цілі;

методичне забезпечення уроку у вигляді певних засобів навчання, за допомогою яких учитель скеровує пізнавальну діяльність учнів і залучає їх до самостійного виконання її певних етапів.

За допомогою цих важелів на уроці здійснюється керована вчителем і самокерована учнями діяльність із досягнення поставлених освітніх, виховних і розвивальних цілей. Сьогодні методична логіка навчання має бути такою, щоби постійно зростала самостійність управління учнями власним навчальним процесом і зменшувалась регламентуюча й інформуюча роль учителя.

Проявом пізнавальної самостійності учнів повинні стати прагнення та вміння самостійно:

планувати власну траєкторію пізнавального процесу;

розробляти або добирати інструкції, алгоритми, правила, рекомендації, плани, опорні схеми та ін., застосування яких підвищить ефективність когнітивних процесів, що забезпечують здобуття знань;

складати або добирати тренувальні вправи та завдання різного характеру;

обирати шляхи опанування нової інформації, носії інформації, інформаційні джерела;

здійснювати самоконтроль і самооцінку власних результатів пізнавальної діяльності.

Як відомо, методи навчання шкільних дисциплін певним чином відображають логіку методів дослідження, що використовуються у відповідних науках. У фізиці до методів дослідження природних явищ входять теоретичні й експериментальні. Академік С. Вавілов до методів теоретичної фізики відніс модельні гіпотези, математичні гіпотези та принципи.

Цілі навчання, зміст матеріалу, склад і рівень підготовки учнів у класі, матеріальна забезпеченість фізичного кабінету та майстерність учителя обумовлюють специфіку побудови методичної логіки уроку, основу якої складає послідовність застосування обраних методів навчання.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Педагогическая логика

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.