План

1. Організація навчання математики в початковій школі. Урок математики в початкових класах, вимоги до нього.

2. Підготовка вчителя до уроку математики в початковій школі.

3. Система уроків математики в 1-4 класах.

4. Позакласна та позаурочна робота з математики в початкових класах.

1. Організація навчання математики в початковій школі. Урок математики в початкових класах, вимоги до нього.

Урок математики –основа форма організації навчальної діяльності молодших школярів. Урок –форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу. В уроці реалізується освітня, виховна і розвивальна мета навчання математики.

У педагогіці визначено такі вимоги до уроку: чітка його цілеспрямованість, теоретична і практична повноцінність змісту; правильне застосування і поєднання різних форм організації пізнавальної діяльності учнів (класної, групової, індивідуальної ); виразне формулювання основних висновків; достатнє закріплення і повторення нового матеріалу; оперативне з’ясування ступення оволодіння знаннями.

Для ефективного уроку характерні такі особливості: широке застосування фронтальних форм перевірки знань, надання опитуванню навчального спрямування, поєднання функцій контролю і закріплення; включення в урок самостійної роботи, спрямованої на оволодіння новим матеріалом; посилення ролі первинного закріплення, збільшення обсягу практичних робіт і тренувальних вправ.

На кожному уроці передбачається встановлення свідомої трудової дисципліни, живе спілкування з учнями, емоційне мотивування навчальної діяльності школярів.


2. Підготовка вчителя до уроків математики в початковій школі.

Успіх уроку значною мірою залежить від підготовки до нього вчителя. Така підготовка складається з двох етапів: попереднього і безпосереднього.

Попередння підготовка до уроку передбачає вивчення навчальної програми, підручників, навчальних посібників з математики для початкових класів.

Перед початком навчального року вчитель складає календарний план роботи (розподіляє час на вивчення всіх тем програми, визначаючи відповідні календарні терміни з урахуванням кількості тижневих годин, відведених на математику навчальним планом і розкладом занять).

До початку вивчення розділу або великої теми вчитель планує систему уроків (тематичне планування), що забезпечує логіку вивчення змісту матеріалу, формування вмінь і навичок в учнів.

Безпосередня підготовка до уроку вчителя потребує глибокого продумування кожного його структурного елемента і може відбувати в такій послідовності:

1.Формулювання мети і завдань уроку.

2.визначення обсягу і змісту навчального матеріалу.

3.Вибір форм організації навчання.

4.Вибір методів і прийомів навчання.

5.Наочно-технічне оснащення уроку.

6.Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання.

7.Складання плану-конспекту уроку.

8.Перевірка готовності вчителя до уроку.

9.Перевірка готовності учнів до уроку.

Підготовку вчителя до уроку можна зобразити слідуючою схемою:


3. Система уроків математики в 1-4 класах.

Окремо взятий урок, як би він не був добре підготовлений і проведений, повністю не вирішує успіху навчання. Якість уроку залежить від попередніх уроків, також він має великий вплив і на слідуючі уроки. Формування математичних понять і навиків досягається з допомогою цілої системи взаємозв’язаних уроків, кожен з яких має свою головну дидактичну мету.

Залежно від дидактичної мети і місця уроку в загальній системі уроків, існують такі типи уроків (класифікація В.Онищука):

1)урок засвоєння нових знань;

2)урок формування вмінь;

3)комбінований урок.

4)урок застосування знань, умінь і навичок;

5)урок узагальнення і систематизації знань;

6)урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок;

Існують і інші класифікації типів уроку:

1.Класифікація уроку С.В.Іванова:

-ввідні уроки;

-уроки первиного ознайомлення з матеріалом;

-уроки утворення понять, встановлення законів, правил;

-уроки застосування отриманих знань на практиці;

-уроки навичок (тренування);

-уроки повторення і узагальнення;

-контрольнітуроки;

-змішані чи комбіновані уроки.

2.Класифікація уроків І.Н.Казанцева:

-уроки з різноманітними видами занять;

-уроки у вигляді лекцій;

-уроки у вигляді бесід;

-уроки-екскурсії;

-кіноуроки;

-уроки самостійної роботи учнів у класі;

-лабораторні і інші практичні заняття.

3.Класифікація уроків Н.П.Гузика:

- уроки загального розбіру теми і методики її вивчення (умовно вони називаються лекціями);

- комбіновані семінарські заняття (проводиться індивідуальна робота над навчальним матеріалом);

-уроки узагальнення і систематизації знань (або тематичні заліки);

-уроки міжпредметного узагальнення матеріалу (це дані уроки названі уроками захисту тематичних завдань);

-уроки-практикуми.

4.Класифікація уроків О.Я.Савченко:

-урок вивчення нового матеріалу;

-урок закріплення ізастосування знань, умінь і навичок;

-урок повторення і узагальнення, знань і вмінь;

-урок перевірки і контролю навчання.

Кожен тип уроку має свою структуру, тобто склад. Структура кожного типу уроку має такий вигляд.

Урок засвоєння нових знань: перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань; повідомлення учням теми, мети і завдань уроку; мотивація навчання школярів; сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного; узагальнення та систематизація знань; підсумки уроку; повідомлення домашнього завдання.

Урок формування вмінь та навичок: перевірка домашнього завдання, актуалізація та корекція опорних знань, умінь і навичок; повідомлення учням теми, мети і завдань уроку й мотивація навчання школярів; вивчення нового матеріалу ( вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи); первинне застосування нових знань (пробні вправи); самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зраском, інструкцією, завданням); творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи); підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.

Урок застосування знань, умінь і навичок: перевірка домашнього завдання, актуалізація та корекція опорних знань, умінь і навичок; повідомлення теми, мети й завдань уроку і мотивація навчання школярів; осмислення змісту послідовності застосування способів виконання дій; самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою учителя; звіт учнів про роботу й теоретичне обгрунтування отриманих результатів; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Урок узагальнення і систематизації знань: повідомлення теми, мети і завдань уроку та модифікація навчання школярів; відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань; узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки; підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.

Урок перевірки, оцінювання і корекції знань, умінь і навичок: повідомлення теми, мети і завдання уроку, мотивація навчання школярів; перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять; перевірка глибени осмислення учнями знань і ступення їх узагальнення; застосування учнями знань у стандартних та змінених умовах; збирання виконаних робіт, їх перевірка, аналіз і оцінка, підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.

Комбінований урок: перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру; перевірка раніше засвоєних знань; повідомлення теми, мети і завдань уроку та мотивація навчання школярів; сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу; осмислення, узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.

Комбіновані уроки є найпоширеніши у початкових класах, так як немає уроків, повністю присвячених вивченню нового матеріалу.

У структурі комбінованого уроку його компоненти можна об’єднати в такі три частини:

1. Контроль, корекція та закріплення знань учнів (перевірка домашнього завдання, опитування учнів та усні обчислення).

2. Опрацювання нового матеріалу (підготовка до вивчення нового матеріалу, вивчення його та первинне закріплення).

3. Закріплення та узагальнення знань учнів (закріпле6ня і повторення матеріалу, завдання додому, підсумок уроку). Цю частину часто називають „розвиток математичних знань учнів.”


5.Позакласна та позаурочна робота з математики в початковій школі.

Крім уроку використовують також позаурочні заняття з математики, які проводять або з метою поглиблення і розширення знань, здобутих на уроках, або щоб ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках.

У першому випадку позаурочну (позакласну) роботу здійснюють через різні форми роботи з математики: математичний ранок або вечір цікавої математики, екскурсія, прогулянка з включення елементів рухливих ігор, олімпіада, випуск математичної газети, конкурс з математичної кмітливості; математичний гурток, куточок математики, виготовлення наочних посібників.

Дані заняття спрямовані на те, щоб підвищити інтерес дітей до математики, сприяти розвитку в них спостережливості, кмітливості, зайняти їхнє дозвілля цікавими іграми та розвагами математичного змісту. Будуючи позакласну роботу, вчителеві необхідно мати на увазі наступні принципи:

1.Позаурочні заняття з математики в початкових класах школи краще проводити в основному у формі одночасних занять з усіма учнями класу.

2.Позаурочні заняття –справа добровільна. Примушувати дітей до участі в цій роботі було б великою помилкою. Щоб не було відсіву учнів, важливо, щоб заняття були цікавими, щоб вони захопили дітей, сподобались їм. Неодміна умова цього –доступність занять.

3.Щоб збудити та підтримувати інтерес до занять з цікавої математики, потрібно цю роботу урізноманітнювати. Різноманітність повинна виявлятися і в змісті відібраного матеріалу, і у формі організації занять, і в доборі засобів унаочнення, що при цьому використовується.

Зовсім відмінною за змістом і характером буде позаурочна робота під керівництвом учителя, що ставить іншу мету –допомогти в навчальній роботі учням, які через хворобу ябо з будь-якої іншої причини зазнають труднощів при вивченні нового матеріалу, відстають від загального темпу роботи класу. Ця робота має переважно індивідуальний характер. Щоб вона була успішною, в кожному разі треба точно знати причини відставання того або іншого учня, вести облік допущених ним помилок. Під час таких занять вчителеві найчастіше доводиться звертатися до способів міркування, прийомів обчислень тощо, які розглядалися раніше, використовувати при цьому різноманітні засоби унаочнення.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Организация обучения математике в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.