Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 6

1.1. Практичні цілі навчання. 6

1.2. Освітні цілі навчання. 10

1.3. Виховні цілі навчання. 13

1.4. Розвиваючі цілі навчання. 16

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ОСНОВНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ.. 20

2.1. Розвиток інтересу до вивчення іноземної мови у школярів. 20

2.2. Естетичне виховання учнів на уроках іноземної мови. 22

2.3. Розробка уроку англійської мови для досягнення цілей навчання. 26

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ВСТУП

Актуальність теми. Інтеграція України у європейський політично-культурний простір в контексті Болонського процесу, створення спільного ринку, інтернаціоналізація промислових підприємств, поширення сучасних інформаційних технологій, мобільність і багатомовність в Європі спричинили появу підвищеного інтересу до вивчення іноземних мов як інструменту міжкультурної комунікації і взаємодії, що привело до радикальних змін у сфері іншомовної освіти. Згідно із принципом особистісно-зорієнтованої освітньої парадигми суттєво змінились цілепокладання у вивченні іноземної мови. Мови почали розглядати як невід’ємну частину культури, найважливіший засіб міжкультурного спілкування.

В умовах глобальної інтеграції культур різних країн, росту мобільності населення усього світу розширення сфери зайнятості, розвитку туризму, розширення ділових та міжособистісних контактів вивчення ділової міжкультурної комунікації є життєвою необхідністю. Іноземні мови покликані служити зближенню та взаємодії країн у дусі діалогу культур та гуманізації міжкультурних відносин. Гуманістична мовна політика членів світового співтовариства щодо іноземних мов передбачає створення сприятливих умов для їх функціонування в суспільстві як засобу міжкультурного спілкування народів і міжкультурної взаємодії.

Категорія цілей – один з найважливіших елементів діяльності людини, перетворення навколишнього світу, як ідеальне передбачення результату діяльності. Спираючись на вказане розуміння цілі, можна вважати, що ціль у навчанні – це деяка проміжна ланка між соціальним і методичним. З одного боку, ціль детермінована об’єктивнимим потребами суспільства, виражаючи його соціальне замовлення, з іншого, вона сама детермінує всю систему навчання, визначаючи (разом з загальним надбанням методики як науки) і зміст цієї системи, та її організацію.

Для визначення компонентного змісту цілей навчання необхідно визначитись перед усім у тому, як потрібно розуміти практичну ціль. У сучасних умовах надзвичайно посилилася практична мета навчання іноземних мов, оскільки вони стали не декларативно, а насправді засобом міжнародного спілкування, що значно підвищило мотивацію учнів. Враховуючи нові реалії і можливості відкритого суспільства, курс іноземної мови повинен крім спрямованості відповідати комунікативно-побутовим потребам учнів, формуючи такий рівень комунікативної компетенції на іноземній мові, яка дозволяє в умовах прямого або опосередкованого контакту успішно вирішувати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, що вивчається, відповідно до норм і традицій культури цієї мови.

Крім загальноосвітньої мети, курс іноземної мови переслідує виховну і розвиваючу цілі. Завданням курсу є розширення філологічного і методичного кругозору учнів через підбір учбових матеріалів, формування філологічного мислення і відношення до мови, розвиток інтелектуальних умінь, спостереження мовних явищ, їх співставлення, аналізу, узагальнення і т.д.

Нарешті, надзвичайно важлива виховна роль курсу іноземної мови. Виховне значення викладання іноземної мови може стимулювати інтерес до іноземної мови і культури, підвищити мотивацію до вивчення іноземної мови, сформувати симпатії до країни мови, що вивчається.

Мета курсової роботи – визначити та охарактеризувати цілі навчання іноземної мови в школі.

Завдання:

- охарактеризувати практичні цілі навчання іноземної мови;

- охарактеризувати освітні цілі навчання іноземної мови;

- охарактеризувати виховні цілі навчання іноземної мови;

- охарактеризувати розвиваючі цілі навчання іноземної мови;

- розробити урок по вивченню англійської мови, спрямований на досягнення цілей навчання іноземної мови в школі.

Об’єкт – цілі навчання іноземної мови.

Предмет – зміст цілей навчання іноземної мови.

Методологічна база дослідження. Методологічними засадами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Цели обучения иностранному языку

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.