Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛІ. ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ.. 5

1.1. Сутність та види екологічної компетентності 5

1.2. Принципи формування екологічної компетентності школярів. 10

1.3. Закономірності формування складових екологічної компетентності у шкільному віці 13

РОЗДІЛ II. ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ. 19

2.1. Зміст освіти і виховання як умова формування екологічної компетентності 19

2.2. Екологізація навчальних предметів природничого циклу. 23

РОЗДІЛ IІІ. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ. 28

3.1. Вправи на усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем (прийняття рішень у життєвій ситуації) 28

3.2. Робота у малих групах. Рольові ігри-експромти. 30

3.3. Тренінг. 35

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема формування екологічної компетентності має в педагогіці непересічне значення. Особливої актуальності вона набуває в контексті впровадження освіти сталого розвитку. Екологічна криза спонукає до переосмислення відносин у системі „природа – людина – суспільство” і пошуку шляхів їх гармонізації. У просуванні країни до високотехнологічного інформаційного суспільства особливого значення набуває рівень освіченості, культури і професіоналізму фахівців.

Становлення України в міжнародній спільноті передбачає якісні зміни у змісті і методах освіти, яка має орієнтуватись на пріоритети збалансованості в суспільному розвитку. Основну роль у вирішенні цього завдання відіграє екологічна освіта – засіб впливу на спосіб життя і споживання громадян. Підготовка висококваліфікованих фахівців – біологів та екологів – є одним із важливих і необхідних завдань екологічної освіти, засобом перебудови суспільства згідно з вимогами сталого розвитку. Її виняткова роль у майбутній модернізації України окреслена у стратегічних напрямах розвитку вищої освіти в Україні у ХХІ столітті: на місце нинішньої економічної людини має прийти людина екологічна.

Більшість досліджень у царині екологічного виховання присвячено проблемі формування екологічної культури різних вікових груп (Н.П.Єфіменко, І.М.Костицька, Л.Б.Лук’янова, В.В.Маршицька, О.Л.Пруцакова, Н.А.Пустовіт, С.В.Совгіра, Г.С.Тарасенко та ін.).

Окремі риси і складові екологічної компетентності визначені у „Концепції екологічного виховання”, „Концепції національного виховання”, Законі „Про освіту”, Законі „Про вищу освіту” та ін.

Екологічна компетентність є складовою життєвої, теоретичні засади якої розкрито у дослідженнях С.П.Бондар, С.Ю.Головіна, К.В.Корсак, А.К.Маркової Дж.Равена, В.Ю.Стрельнікова, В.О.Подоляка, А.В.Хуторського, Л.Л.Хоружої, І.П.Ящук. Водночас екологічна компетентність є складовою професійної компетентності школярів. На цьому наголошує Г.А.Бордовський.

Основні підходи до формування екологічної компетентності, сутність та структуру цього поняття, принципи формування якості визначено у працях О.О.Колонькової, В.В.Маршицької, О.Л.Пруцакової, Н.А.Пустовіт, Л.Д.Руденко, С.В.Шмалєй.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена загостренням екологічної ситуації в Україні, необхідністю актуалізації процесів прийняття фахівцями біологами і екологами природобезпечних рішень і відповідальності за наслідки діяльності в довкіллі.

Об’єкт дослідження: екологічне виховання учнів.

Предмет дослідження: педагогічні умови формування екологічної компетентності у шкільному віці.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності і структури екологічної компетентності особистості, обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов, що забезпечують ефективність формування означеної якості в учнів.

Відповідно до мети й гіпотези дослідження визначені його завдання:

1. Вивчити сучасний стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці, з’ясувати сутнісні характеристики поняття „екологічна компетентність”.

2. Визначити критерії, показники та рівні сформованості екологічної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл.

3. Розробити інтерактивні методи формування екологічної компетентності школярів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. 

Закрыть

Экологическая компетентисть в психолого-педагогической литературе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.