Использование интегрированных уроков в учебно-воспитательном процессе по природоведению в начальной школе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 4

1.1. Мета та принципи інтерактивного навчання. 4

1.2. Види інтерактивної діяльності школярів на уроці природознавства. 8

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 15

2.1. Регламент та етапи проведення інтерактивної роботи. 15

2.2. Практичне застосування технологій у навчально-виховному процесі з природознавства. 19

РОЗДІЛ 3. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ ЗА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.. 32

3.1. Нові підходи до оцінювання під час проведення інтерактивних уроків. 32

3.2. Основні етапи розробки процедури оцінювання. 36

3.3. Приклади прийомів оцінювання учнів на інтерактивних уроках. 39

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 44

ВСТУП

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль учителя як авторитарного транслятора головних ідей змінилася на корегування ним інтелектуального і творчого потенціалу учнів. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових освітніх технологій. Адже завдяки їй учень стає активним учасником процесу навчання.

Тому нагальною потребою сучасної освіти є впровадження форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Розв’язання цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання. Саме вони ефективніше ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку школяра, готовності жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві.

Інтерактивне навчання – це діалого­ве навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов на­вчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну до­сконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Сьогодні вже не можливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності, підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу, створення творчої атмосфери в колективі учнів, виявлення роботи школярів з додатковою літературою, таблицями, міжпредметних зв’язків, опорними схемами, підвищення інтересу учнів до матеріалу, все це забезпечується застосуванням інтерактивних технологій .

У сучасній загальноосвітній школі широко впроваджуються інтерактивні методи та форми роботи з учнями молодшого шкільного віку. Однак не усі учителі початкових класів методично правильно застосовують їх.

Мета курсової роботирозкрити важливість застосування інтерактивних технологій навчання в навчально-виховному процесі початкової школи, зокрема на уроках природознавства.

Об’єкт: особливості інтерактивних технологій у навчальному процесі.

Предмет: вивчення основних характеристик інтерактивного навчання на уроках природознавства.

Завдання курсової роботи:

-розкрити роль і місце інтерактивного навчання у сучасній загальноосвітній школі,

-охарактеризувати форми і методи інтерактивного навчання,

-висвітлити методику проведення інтерактивного уроку природознавства,

-показати основні підходи до оцінювання знань учнів за інтерактивних технологій.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Использование интегрированных уроков в учебно-воспитательном процессе по природоведению в начальной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.