Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 5

1.1. Предмет, мета та завдання корекційної педагогіки 5

1.2. Основні положення корекційної діяльності 10

1.3. Принципи і методи корекційної педагогіки 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОРЕКЦІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 20

2.1. Загальне поняття про методи корекційної педагогіки та їх класифікація 20

2.2. Характеристика основних груп методів корекціної педагогіки 24

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освітньої системи в Україні активного впровадження набуває інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір, що зумовлює суттєве оновлення змісту, організаційних форм і технологій навчання, виховання і розвитку цієї категорії дітей, забезпечення їм психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі навчального закладу. Наразі на перший план висуваються завдання створення умов для становлення особистості кожної дитини відповідно до особливостей її психічного і фізичного розвитку, можливостей і здібностей.

Відповідно до світових тенденцій та національного досвіду в Україні передбачені різні форми організації освіти і соціалізації для дітей із порушеннями фізичного та (або) психічного розвитку, зокрема в умовах загальноосвітніх установ для дітей із типовим розвитком (так зване інтегроване та інклюзивне навчання і виховання). Враховуючи ту обставину, що такі діти потрапляють у різні типи установ разом з дітьми, які мають типовий розвиток, вони потребують спеціальної корекційно-спрямованої роботи для збереження їх розвитку, виправляння і компенсації певних вад, відхилень у процесі соціалізації.

З метою вивчення психофізичних особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами і закономірностей їх навчання і виховання корекційна педагогіка використовує систему методів науково-педагогічних досліджень. Особливе значення мають методи, спрямовані на вивчення індивідуальних психофізичних відхилень і особливостей розвитку різних категорій дітей, оскільки дане знання сприяє підвищенню рівня освіти в цілому.

Основне завдання всіх наукових досліджень в корекційній педагогіці - це розробка ефективних способів (методів) попередження і подолання відхилень у розвитку дітей.

Актуальним проблемам навчання і виховання дітей з особливими потребами присвячені наукові дослідження В. Бондаря, О. Гаврилова, В. Засенка, А. Колупаєвої, С. Миронової, В. Липи, Т. Сак, В. Синьова, Є. Соботович, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.). У цих роботах увага акцентується на гальмівних факторах, що стримують ефективність процесу навчання і виховання означеної категорії осіб, пропонуються напрями його оптимізації.

Об’єкт дослідження – методи дослідження у корекційній педагогіці.

Предмет дослідження – характеристика основних груп методів корекційної педагогіки.

Мета роботи – теоретично дослідити класифікацію методів корекційної педагогіки та здійснити характеристику її основних груп (організаційні, емпіричні, інтерпретаційні).

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити предмет, мету та завдання корекційної педагогіки;

- окреслити основні положення корекційної діяльності;

- визначити принципи і методи корекційної педагогіки;

- дослідити та охарактеризувати основні групи методів корекційної педагогіки.

При написанні курсової роботи були використані наступні методи дослідження: збір, аналіз, класифікація, систематизація та узагальнення науково-методичної та періодичної літератури з даної теми, методи спостереження та порівняння.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Основные группы методов коррекционной педагогики и их характеристика

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.