Обогащение речи детей среднего дошкольного возраста средствами детской художественной литературы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5

1.1. Дослідження проблеми у психолого-педагогічній літературі 5

1.2. Особливості мовленнєвого розвитку дітей середнього дошкільного віку 10

1.3. Роль дитячої художньої літератури у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22

2.1. Діагностика стану розвитку мовлення у дошкільників середньої групи 22

2.2. Методичні прийоми збагачення мовлення дошкільників засобами дитячої художньої літератури 27

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 39

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуальність своєчасного мовленнєвого розвитку в дошкільному віці визначається потребою створення оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини, становлення її як мовленнєвої особистості, відкритої для спілкування, яка легко і невимушено вступає у взаємодію з дітьми та дорослими, володіє формулами мовленнєвого етикету, має розвинуті комунікативні здібності й достатній рівень розвитку рідного мовлення.

Оволодіння мовою і мовленням - складний процес, який залежить від вікових та індивідуальних особливостей дошкільників, соціальної ситуації їхнього розвитку, проектування розвивального комунікативно-мовленнєвого середовища, а також використовуваних вихователями у навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти педагогічних технологій, спрямованих на формування різних видів компетенцій - мовленнєвої (фонетична, лексична, граматична, діалогічна, монологічна) і комунікативної.

Зазначимо, що проблема мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку досліджується в різноманітних аспектах: визначення початкового змісту навчання мови у дошкільному закладі (А. Богуш, Н. Гавриш, Ф. Сохін, О. Ушакова); усвідомлення мовлення дитиною (Л. Журова, Д. Ельконін, С. Карпова, Ф. Сохін та ін.); розвиток окремих мовленнєвих навичок - звуковимови, граматичної правильності, зв’язного мовлення, словника, мовленнєвої творчості тощо (О. Аматьєва, Г. Белякова, Н. Гавриш, Н. Луцан, І. Луценко, Т. Постоян та ін.). Науковцями доведено, що з усіх етапів дошкілля сензитивним у розвитку мовлення є середній дошкільний вік, коли дитина найбільш чутлива до сприймання та розрізнення звуків, свідомого оволодіння засобами виразності мовлення.

Художня література традиційно розглядається як важливий засіб виховного впливу на особистість дитини-дошкільника, оскільки її вважають скарбницею культури, джерелом реальних знань та сильних вражень, ознайомлення з незвичним, фантастичним. О. Кононко цілком справедливо називає книжку хоча й не головним, проте важливим учителем, провідником по життю, називаючи книгу важливим складником дитячої субкультури.

Комплекс питань, пов’язаних із визначенням змісту роботи, завдань, форм, методів, прийомів ознайомлення дошкільників із художньою літературою розглянуто в працях А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Виноградової, А. Зрожевської, О. Ісаєвої, Т. Качак, О. Кононко, Т. Поніманської, Т. Скалозуб та інших. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів розкрито в дослідженнях психологів Л. Виготського, Б. Мейлах, О. Никифорової та інших.

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - процес збагачення мовлення у дошкільників засобами дитячої художньої літератури.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити роль і місце дитячої художньої літератури, як засобу розвитку та збагачення мовлення у дітей середнього дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості розвитку мовлення у дітей середнього дошкільного віку;

- визначити місце дитячої художньої літератури у розвитку та збагаченні мовлення дошкільників;

- провести дослідно-експериментальне дослідження щодо визначення ефективності використання дитячої художньої літератури для розвитку та збагачення мовлення дошкільників та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової і методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: спостереження за мовленням дітей, аналіз навчально-виховної документації, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний), кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Обогащение речи детей среднего дошкольного возраста средствами детской художественной литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.