Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Характеристика поняття «Культура мовлення» 5

1.2. Основи формування культури мовлення молодших школярів 8

1.3. Формування культури мовлення молодших школярів у процесі вивчення української мови 12

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 20

2.1. Вияв рівнів сформованості у дітей молодшого шкільного віку культури мовлення у процесі вивчення української мови 20

2.2. Організація формування у дітей молодшого шкільного віку культури мовлення у процесі вивчення української мови 24

2.3. Аналіз ефективності проведеного дослідження 31

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах національного та соціально-культурного відтворення, становлення державності та демократизації суспільства, відродження інтелектуального та духовного потенціалу громадян України, розширення сфер функціонування української мови як державної особливої ваги набуває культура мовлення – найважливішого засобу спілкування, виховання і всебічного розвитку особистості. Відповідно до сучасних потреб прийнято ряд документів, які визначають шляхи реалізації наскрізного завдання в галузі мовної освіти Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, окреслюючи перспективи подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, наголошує на тому, що «освіта сприяє формуванню високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до державної мови». Відтак, особливої значущості набуває робота, спрямована на формування культури українського мовлення, починаючи з початкової ланки загальноосвітньої школи, оскільки набуті в молодшому шкільному віці знання та мовленнєві вміння стають підґрунтям комунікативної досконалості та нормативності мовлення.

Педагогічна значущість проблеми зумовила вибір теми курсової роботи «Формування культури мовлення молодших школярів у процесі вивчення української мови».

Джерельна база дослідження. Проблема культури мовлення завжди була у центрі посиленої уваги вітчизняних мовознавців, вчителів і методистів (Н. Д. Бабич [3],, С. Богдан [5], О. М. Біляєв [4], А. П. Коваль [14], М. А. Жовтобрюх [12],М. І. Пентилюк [18], К. Я. Климова [13], Л. І. Мацько [17], М. М. Наумчук [20],О. Я. Савченко [21] та ін.). Вченими визначено питання мовної культури людини та суспільства, теорії мовної норми, комунікативні якості культури мовлення, культури мовлення молодших школярів у процесі вивчення української мови.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити процес формування культури мовлення молодших школярів у процесі вивчення української мови.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Охарактеризувати поняття «Культура мовлення»;

3. Вивчити основи формування культури мовлення молодших школярів;

4. Висвітлити формування культури мовлення молодших школярів у процесі вивчення української мови;

5. Повести експериментальне дослідження з формування у дітей молодшого шкільного віку культури мовлення у процесі вивчення української мови.

Об’єктом дослідження є культури мовлення молодших школярів.

Предметом дослідження – формування культури мовлення молодших школярів у процесі вивчення української мови.

Методи дослідження: системний та порівняльний аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних, опитування учнів.

База дослідження: 2 класи ЗОШ № 14 м. Київ.

Структура й обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (22 позиції).

Закрыть

Формирование культуры речи младших школьников в процессе изучения украинского языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.