Самостоятельное чтение как средство формирования самообразовательной деятельности учащихся

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ, ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5

1.1. Компетентнісно спрямований підхід до вивчення української літератури 5

1.2. Сутність поняття «читацька самостійність» та особливості її формування на уроках української літератури 11

1.3. Формування самоосвітньої компетентності учнів – один з найважливіших факторів успішного навчання 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22

2.1. Методологічні положення про читацький інтерес та читацьку самостійність учнів 22

2.2. Система методів та засобів формування читацьких інтересів та самостійності учнів на уроках української літератури 27

2.3. Експериментальне дослідження сформованості читацьких компетенцій на уроках української літератури в 5 класі 36

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Підвищення якості навчання учнів, формування у школярів прийомів і способів самоосвіти, самостійного здобуття знань – найважливіші завдання сучасної школи. На виконання саме цих завдань націлюють педагогічних працівників нормативні документи про перебудову шкільної освіти в Україні: положення Конституції України про освіту, закон України «Про освіту», Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Національна програма «Діти України», Національна Доктрина розвитку освіти України в XXI столітті та інші.

Сьогодні читання пронизує усі сфери життєдіяльності людини. Воно покладене в основу освітньої, пізнавальної, інформаційної, професійної сфери її діяльності. Стрімке зростання інформації, котру необхідно засвоїти, потребує збільшення темпу читання, якості та швидкості розуміння прочитаного і прийняття рішення. З огляду на це, читання стає основою освіти і провідною навичкою самоосвіти людини упродовж життя.

Опанування навичками швидкого і свідомого читання - це найважливіший інструмент в оволодінні знаннями не тільки в школі, а й у процесі самоосвіти, це умова для формування інтересу і бажання до знань, це передумова багатого духовного життя школяра і засіб розвитку його мислення.

Проблема розвитку читацьких умінь і навичок, самостійної роботи з книгою, формування читацьких інтересів завжди хвилювала та привертала до себе увагу вчених, методистів, педагогів-практиків. Зокрема, суть процесу читання та його складові розглядали Д.Б. Ельконін, Т.Г. Єгоров, О.Я. Савченко, І.П. Ґудзик та ін. Проблемою навчання читання займалися С.В. Бондарено, Г.Г. Гранік, Л.П. Доблаєв, З.І. Кличнікова, І.Ф. Неволін, Н.Ф. Скрипченко, О.Н. Хорошковська, В.О. Мартиненко, О. Джежелей та ін. Приділяли велику увагу самостійній роботі з книгою також такі класики педагогічної думки, як Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський.

Проте аналіз рівня читацької та інформаційної компетентності громадян України свідчить про кризу читацької культури. Усе частіше можна почути думку, що електронні засоби інформації здатні частково, а той повністю забезпечити всі потреби людства, пов’язані з освітою, культурою, вихованням та дозвіллям. Це зумовлене втратою в суспільстві інтересу до читання. Тому формування читацької самостійності в учнів на уроках української літератури є актуальною проблемою сьогодення.

Об’єктом дослідження є процес вивчення української літератури в середніх класах загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – методика формування навичок самостійного читання як засобу формування самоосвітньої діяльності учнів.

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні системи методів та засобів формування читацької самостійності на уроках української літератури, як засобу формування самоосвітньої діяльності учнів.

Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:

розкрити компетентнісно спрямований підхід до вивчення української літератури;

визначити сутність поняття «читацька самостійність» та особливості її формування на уроках української літератури;

окреслити специфіку формування самоосвітньої компетентності учнів;

дослідити методичні засади формування читацької самостійності учнів на уроках української літератури.

З огляду на поставлені мету й завдання у роботі використовувалися такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми, узагальнення, систематизація отриманої інформації, текстологічний та описовий методи, що дають широкі можливості для висвітлення проблеми самостійного читання на уроках української літератури з метою формування читацької компетентності учнів.

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

Самостоятельное чтение как средство формирования самообразовательной деятельности учащихся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.