Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 5

1.1. Поняття часу та одиниці його вимірювання 5

1.2. Особливості формування часових уявлень у дітей молодшого шкільного віку 8

1.3. Програмні вимоги до формування часових уявлень 11

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЧАС» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 15

2.1. Методика формування уявлень про час у 1-му та 2-му класі 15

2.2. Методика засвоєних знань, умінь та навичок із теми «Час» у 3-4 класах 20

2.3. Використання ІКТ та нестандартних завдань для формування часових уявлень молодших школярів 29

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Початковий курс математики покликаний розкрити для учнів роль математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу; формувати в дітей основи математичних знань та способів дій, досвід їх використання для розв’язування навчальних і практичних задач; реалізовувати потенціал галузі для засновування здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач; для розвитку математичного мовлення, що необхідне для опису математичних фактів, відношень і закономірностей.

У процесі спілкування з навколишнім світом діти знайомляться з новими поняттями. Одним з основних понять є поняття часу.

Акцентування уваги до теми «Час» обґрунтовується тим, що вивчення цієї теми ускладнено для учня початкової школи великою кількістю понять, які він має засвоїти і навчитися їх застосовувати. Поняття часу є більш абстрактним, ніж поняття довжини чи маси, адже час не сприймається безпосередньо органами чуття, на відміну від предметів, які мають масу чи довжину, адже їх можна побачити чи взяти в руки. Іншою відмінністю часу є те, що одиниці його вимірювання не відносяться до метричних, і вивчати їх співвідношення за аналогією із одиницями довжини чи маси неможливо.

Перші уявлення про час діти отримують із власних спостережень: зміна дня і ночі, зміна пори року, повторюваність певних моментів у житті дитини - все це формує тимчасові послідовності подій. Однак, як тимчасова послідовність подій, так і особливо поняття про тривалість подій засвоюється дітьми з великими труднощами.

На даний час відбуваються реформи в галузі освіти, ухвалено Концепцію «Нова Українська Школа». Ця концепція вносить зміни у всі навчальні предмети і математика не є виключенням.

Проблемою математичної підготовки учнів початкових класів, займались методисти-математики С.А. Альперович, М.В. Богданович, І.І. Барбул, Н.К. Петрушин, A.M. Пишкало, СЛ. Волкова, H.H. Столярова, B.B. Давидова, M.B. Підручна та ін.Проблема формування в учнів початкової школи уявлень про простір і час знайшла розробку в працях багатьох дослідників: Л. Виготський, М. Немировська, Г. Костюк, К. Лебединцев, Г. Леушина, М. Макляк, Н. Менчинська.

Актуальність теми, її практичне значення зумовили вибір теми курсової роботи: «Методика вивчення часу». Ми вирішили детальніше розглянути послідовність та теоретичні основи формування часових уявлень у молодших школярів.

Об’єктом дослідження є процес формування в учнів початкових класів часових уявлень.

Предмет дослідження – особливості, засоби та методи формування часових уявлень в учні початкових класів.

Мета дослідження полягає у розкритті особливостей формування часових уявлень у молодших школярів згідно з Концепцією «Нова українська школа», підборі засобів та методів формування часових уявлень та перевірці їх ефективності в практичній діяльності під час вивчення математики.

При роботі над темою були визначені завдання дослідження:

- розкрити поняття часу та одиниці його вимірювання;

- обґрунтувати порядок формування часових уявлень в школярів згідно Концепції НУШ;

- вивчити особливості формування часових уявлень в молодших школярів;

- окреслити методику формування часових уявлень учнів 1-4 класів;

- підібрати методи, засоби та завдання для формування часових уявлень в учнів початкових класів.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури; класифікація і систематизація; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Методика изучения времени

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.