Роль детской литературы в процессе учебно-воспитательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 6

1.1. Категорії дітей з особливими освітніми потребами 6

1.2. Індивідуальні та типологічні особливості дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку 7

1.3. Виникнення педагогічних проблем у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 11

РОЗДІЛ 2. ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 16

2.1. Сутність дитячої літератури та її жанри 16

2.2. Виховна та навчальна функція дитячої літератури 19

2.3. Методи та прийоми використання дитячої літератури у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 20

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 24

3.1. Психолого-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми з використанням дитячої літератури 24

3.2. Рекомендації батькам щодо роботи з книжкою з обдарованими дітьми 33

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Головною метою розвитку сучасного суспільства є повага до людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, в тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.

В основу інтеграції закладено принцип доступності та дотримання прав людини щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти. Офіційна позиція європейської спільноти щодо усунення упередженості та дискримінації стосовно дітей з особливими освітніми потребами була висловлена ЮНЕСКО та Комісією з прав людини.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується зміною її концептуальних засад та утвердженням нового, особистісно орієнтованого підходу, за якого в центр освітньої системи ставиться цінність особистості кожної дитини, забезпечення гармонійного співвідношення її особистісних і творчих якостей, формування необхідних життєвих компетентностей, особливого значення такий підхід набуває в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Розвиток та навчання особистості неможливо уявити без живодайного впливу дитячої літератури, бо саме література є одним із активних чинників суспільного виховання совісті, моралі, патріотизму, загальнолюдських цінностей.

На сьогоднішній день особливо актуальною стає проблема розвитку читацької самостійності дітей, оскільки саме сформованість навичок роботи з книжкою є передумова інтелектуального та духовного світу особистості.

Актуальність теми дослідження пов’язана із тим, що, незважаючи на значну кількість досліджень впливу дитячої літератури у процесі навчально-виховної роботи з дітьми, питання про роль впливу дитячої літератури у процесі навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами висвітлено недостатньо, хоча є однією з найгостріших проблем, які стоять перед сучасною школою і мають бути вирішені.

Все зазначене вище і обґрунтовує актуальність обраної теми курсової роботи: «Роль дитячої літератури у процесі навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

Джерельна база дослідження. Важливе значення для дослідження навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами має педагогічна спадщина вчених, педагогів: Вітковської Н. [2], Колупаєвої А.А. [15], Молдавської Н. [22], Найди Ю., Таранченко О. [24], Рубцова Т. [28], В. Сухомлинського [34] та ін.

В умовах пошуку нових ефективних методів і прийомів ціннісного виховання дітей з особливими освітніми потребами увага фахівців усе частіше звертається до інноваційних освітніх і розвивальних технологій. Аналіз наукових праць засвідчує, що сьогодні особлива увага приділяється розробці теоретичних і методичних засад організації навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами: Савчук Л.О. [31], Ткачева В.В. [36], Шнайдер В.І., Кулик О.О., Фінько Г.М. [40], Щербань П.С. [41], Карпинська Н. [14], Засенко В.В. [12], Виготський Л.С. [3]та ін.

Окремої уваги заслуговують наукові пошуки, присвячені питанням теорії та методики виховання дітей з особливими освітніми потребами засобами дитячої літератури В. Сухомлинський [34], Чернявська І.С. [39], Смирнова М. [33], Савченко О.Я. [29], Неєлов Є.М. [25] та ін.

Об’єкт дослідження – навчально-виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами.

Предмет дослідження – дитяча література у процесі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз та розробити практичні рекомендації ролі дитячої літератури у процесі навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Завдання дослідження:

- Охарактеризувати категорії дітей з особливими освітніми потребами;

- Визначити індивідуальні та типологічні особливості дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку;

- Розкрити виникнення педагогічних проблем у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами;

- Висвітлити сутність, жанри, виховну та навчальну функції дитячої літератури;

- Проаналізувати методи та прийоми використання дитячої літератури у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами;

- Розробити практичні рекомендації щодо використання дитячої літератури у роботі з важковиховуваними дітьми;

- Розробити практичні рекомендації батькам щодо роботи з книжкою з обдарованими дітьми.

Методологічна основа дослідження. Дослідження проводилось з використанням теоретичних методів: аналіз педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми.

Структура курсової роботи. Відповідно до мети, завдань та предмета дослідження, курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи становить 43 сторінок, список використаних джерел містить 42 найменування.

Закрыть

Роль детской литературы в процессе учебно-воспитательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.