Развитие логического мышления в процессе формирования экологической культуры дошкольников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 5

1.1. Розвиток логічного мислення у дошкільників як запорука успішного навчання і виховання 5

1.2. Формування екологічної культури дитини в дошкільному навчальному закладі 9

1.3. Розвиток пізнавальної сфери дитини у процесі ознайомлення з навколишнім світом 14

Висновки до 1 розділу 19

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДОШКІЛЬНИКІВ 20

2.1 Діагностика рівнів розвитку логічного мислення у старших дошкільників 20

2.2. Методика розвитку логічного мислення у процесі формування екологічної культури дошкільників 27

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 39

Висновки до 2 розділу 42

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

ДОДАТКИ 49

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Формування особистості дитини, навчання дітей творчо мислити, виховання активного ставлення до здобуття знань, розвиток їх інтелектуальних і творчих здібностей, логічного мислення, моральний розвиток, патріотизм, засвоєння етичних норм – завдання, важливість яких визначається вимогами часу. Відтак, основною метою навчання виступає розвиток інтересу до пізнання, формування у дітей навичок самоосвітньої діяльності.

Логічне мислення, будучи вищою формою інтелектуальної діяльності дитини, проходить тривалий шлях розвитку. На початкових етапах дитина нагромаджує чуттєвий досвід і привчає розв’язувати практичним шляхом ряд конкретних наочних завдань. У дошкільному віці вона набуває можливості формувати завдання, ставити питання, будувати докази, розмірковувати і робити висновки.

Важливим і актуальним для сьогодення є такий напрямок роботи з дошкільниками, як формування екологічної культури. Головний напрям, який може забезпечити успішне розв’язання завдань екологічного виховання дошкільнят, є розвиток логічного мислення дітей у процесі ознайомлення їх з природою. В центрі уваги педагогів має бути не просто повідомлення дітям окремих фактів та узагальнень, а їх оцінка, спрямована на усвідомлення екологічної цінності природи, її єдності з людиною. Саме це дозволить формувати у них не тільки логічне мислення (тобто вміння розмірковувати з приводу даної теми), але і, вірну поведінку, правильну діяльність.

Педагогічні аспекти проблеми формування логічного мислення висвітлено у дослідженнях Д. Вількеєва, М. Данилова, І. Лернера, Р. Павелківа, В. Паламарчука, О. Савченко, І. Федоренка. Такі науковці, як Н. Гopoпaxa, Н. Глуxoвa, Н. Кoт, Н. Лисeнкo, С. Нiкoлaєвa, З. Плoxiй, Н. Pижoвa, Н. Яpишeвa дoвoдять, щooснoви eкoлoгiчнoгo виxoвaння зaклaдaються щe в дiтeй дoшкiльнoгo вiку, aeкoлoгiчнa свiдoмiсть виступaє гoлoвнoю тa вaжливoю склaдoвoю eкoлoгiчнoї культуpи, фopмувaння oснoв якoї цi дoслiдники визнaчaють мeтoю eкoлoгiчнoгo виxoвaння дiтeй дoшкiльнoгo вiку.

Об’єкт дослідження: логічне мислення і його розвиток у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: розвиток логічного мислення у процесі формування екологічної культури дошкільників.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити особливості розвитку логічного мислення у дітей дошкільного віку у процесі формування екологічної культури.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати сучасні наукові підходи до проблеми дослідження;

- розкрити особливості розвитку логічного мислення у дошкільників;

- розглянути процес формування екологічної культури дитини в дошкільному навчальному закладі;

- окреслити розвиток пізнавальної сфери дитини у процесі ознайомлення з навколишнім світом;

- експериментально дослідити особливості розвитку логічного мислення дошкільників у процесі формування екологічної культури та зробити відповідні висновки.

Для досягнення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження: теоретичні: аналіз науково-методичної літератури та з теми дослідження; порівняння, систематизація, узагальнення теоретичних даних; емпіричні: спостереження; тестування, опитування, бесіди, інтерв’ю; статистичні: метод математичної статистики для обробки даних, кількісна та якісна інтерпретація отриманих експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Развитие логического мышления в процессе формирования экологической культуры дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.