Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ НАВИЧОК РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ 5

1.1. Комп’ютер – сучасний засіб розвитку дитини дошкільного віку 5

1.2. Організація занять з розвитку комп’ютерних здібностей у дошкільників 10

1.3. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо проведення комп’ютерних занять у закладах дошкільної освіти 17

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 20

2.1. Орієнтовна програма з формування комп’ютерних здібностей у дітей дошкільного віку 20

2.2. Методика впровадження комп’ютерних навчальних програм та ігор у навчально-виховний процес дошкільних установ 23

2.3. Розробки занять з розвитку комп’ютерних здібностей 33

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційних комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності. Комп’ютерні технології покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність.

Базовий компонент дошкільної освіти визначає освітню лінію «Комп’ютерна грамота» варіативною складовою змісту дошкільної освіти. У програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» розкрито значення та можливості використання комп’ютера для розвитку мислення дітей. Перед дошкільною освітою постало актуальне завдання – орієнтуватися на світовий рівень комп’ютеризації. Ідея виховання покоління, з ранніх років психологічно підготовленого до користування комп’ютером, – важлива і перспективна для розвитку суспільства, його промисловості, науки, культури.

Дитина старшого дошкільного віку живе в умовах високої інформатизації суспільства. Вона усвідомлює, що комп’ютер є сучасним інструментом, призначеним для оброблення інформації.

Введення комп’ютерів у систему дидактичних засобів дитячого садка може стати істотним чинником збагачення інтелектуального, естетичного, морального, фізичного розвитку дитини. Широке впровадження ПК підніме загальний рівень навчально-виховної роботи в дитячих закладах. Використання комп’ютерів не мета, а засіб виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості. Робота з комп’ютером сприяє адаптації дитини до життя в інформаційному суспільстві, розширює можливості ознайомлення з навколишнім світом у привабливій для неї формі, сприяє розвитку життєвої компетентності, слугує потужним технічним засобом навчання, відіграє роль незамінного помічника у вихованні та загальному психічному розвитку.

Проблемою розробки й використання комп’ютерних технологій навчання займалися вчені М. Головань, А. Гуржій, Ю. Дорошенко, Ю. Жук, І. Іваськів, В. Лапінський, В. Руденко, М. Семко, О. Християнінов та інші.

Сьогодні комп’ютерні технології навчання є тим сучасним способом передачі знань, що відповідає якісно новому змісту навчання й розвитку дитини. Цей спосіб дозволяє дитині з інтересом навчатися, знаходити джерела інформації, виховувати самостійність і відповідальність при одержанні нових знань, розвивати дисципліну інтелектуальної діяльності.

Об’єкт дослідження: розвиток дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: формування комп’ютерних здібностей у дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати педагогічні прийоми та методи формування комп’ютерних здібностей у дітей старшого дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- дослідити психолого-педагогічну літературу з даного питання;

- розкрити особливості використання комп’ютера, як сучасного засобу розвитку дитини дошкільного віку;

- окреслити основні аспекти організації занять з розвитку комп’ютерних здібностей у дошкільників та санітарно-гігієнічні вимоги щодо проведення комп’ютерних занять;

- розробити методичні рекомендації щодо розвитку комп’ютерних здібностей у дітей старшого дошкільного віку.

Для вирішення поставлених завдань використовувались відповідні методи дослідження: аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, нормативних і програмних документів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Развитие компьютерных способностей в старшем дошкольном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.