Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОЇ РОЗПОВІДІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА СЕРІЄЮ СЮЖЕТНИХ КАРТИНОК 5

1.1. Особливості розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку 5

1.2. Завдання та зміст навчання монологічного мовлення дошкільників. Прийоми навчання розповідання 9

1.3. Формування уміння старших дошкільників складати зв’язну розповідь за серією сюжетних картинок дітей 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОЇ РОЗПОВІДІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА СЕРІЄЮ СЮЖЕТНИХ КАРТИНОК 20

2.1. Дослідження рівня розвитку зв’язного мовлення у старших дошкільників 20

2.2. Методика розвитку зв’язної розповіді дітей старшого дошкільного віку за серією сюжетних картинок 26

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 35

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Завдання розвитку зв’язного мовлення посідають центральне місце в загальній системі роботи дошкільного освітнього закладу. Навчання зв’язному мовленню одночасно є і метою, і засобом практичного опанування мовою. За допомогою розвиненого зв’язного мовлення дитина навчається чітко та ясно мислити, легко встановлює контакт із оточуючими, ініціює власні ідеї, бере участь у різних видах дитячої творчості.

В опануванні мовленням дитина йде від частини до цілого: від слова до поєднання двох-трьох слів, далі до простої фрази, а пізніше – до складних речень. Наслідком стає зв’язне мовлення, що складається з низки розгорнутих речень. Уміння зв’язно говорити розвивається лише при цілеспрямованому керівництві педагога і шляхом систематичного навчання на заняттях.

Розвиток зв’язного мовлення формується через різні види мовленнєвої діяльності: переказ літературних творів, складання описових розповідей про предмети, об’єкти та явища природи, створення різних видів творчих оповідань, освоєння форм мови - міркування (пояснювальна мова, мова-доказ, мова-планування), а також складання розповідей за картиною або серією сюжетних картинок.

Багато дітей відчувають труднощі в складанні розповіді за серією сюжетних картинок. Щоб дитина почала міркувати, необхідно навчити її грамотно і послідовно викладати думки, правильно будувати висловлювання, а цьому сприяє робота педагога по формуванню вміння складати розповідь за серією сюжетних картинок. Саме дошкільний виховний заклад покликаний сформувати в дітей інтерес до краси й мудрості живого слова, його значущості в житті людини. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема мовленнєвого розвитку дошкільників, уміння самостійно складати розповіді різного типу, у тому числі й за серією сюжетних картинок.

Проблеми розвитку зв’язного мовлення дітей завжди знаходились в центрі уваги педагогів і лінгводидактів (М.С. Вашуленко, Л.О. Варзацька, Н.О. Хорошковська, Т.О. Ладиженська, М.Р. Львов, Н.П. Орланова, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський, Є.І. Тихеєва, Л.П. Федоренко та ін.). Учені довели, що втрачені можливості мовленнєвого розвитку в дошкільному дитинстві майже не відновлюються в шкільні роки.

Стосовно дітей дошкільного віку проблему досліджували такі педагоги, як: М.М. Алексєєва, А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, Л.О. Калмикова, О.С. Ушакова.

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження - процес розвитку зв’язної розповіді дошкільників за серією сюжетних картинок.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розвиток зв’язної розповіді дітей старшого дошкільного віку за серією сюжетних картинок.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку;

- окреслити особливості формування умінь складати зв’язну розповідь старших дошкільників за серією сюжетних картинок;

- провести експериментальне дослідження розвитку зв’язної розповіді старших дошкільників за серією сюжетних картинок та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової і методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: спостереження за мовленням дітей, аналіз навчально-виховної документації, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний), кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Развитие связной рассказы детей старшего дошкольного возраста по серии сюжетных картинок

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.