Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 5

1.1. Місце класного керівника в системі виховання учнів 5

1.2. Загальні вимоги до роботи класного керівника 9

1.3. Принципи планування виховної діяльності 12

РОЗДІЛ 2. ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 15

2.1. Робота класного керівника із створення і виховання учнівського колективу 15

2.2. Організація виховної діяльності класного керівника в класі 20

2.3. Взаємодія класного керівника з педагогами та батьками 24

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 30

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасна школа, як і суспільство загалом, переживають складний період, коли здійснюється рішучий поворот до особистості школяра. Така школа поважає особистість та гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створює сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку. Проте не всі вчителі готові до цих змін та не завжди знають як діяти. Тому варто зазначити, що організація роботи класного керівника – це найактуальніша проблема сучасної школи, яка потребує подальшого вирішення та досконалого вивчення на кожному етапі.

Класний керівник – це головна людина у вихованні та розвитку особистості, яка здійснює педагогічну діяльність серед учнів класу, окремими учнями, їхніми батьками; організовує позаурочну та культурно-масову роботу; сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів.

На різних етапах розвитку колективу висуваються конкретні завдання виховання і, спираючись на учнівський колектив, впроваджується різноманітні виховні засоби роботи з класом та з окремими учнями. При цьому враховуються вікові особливості учнів, рівень їхніх знань та стан успішності, дисципліни в класі, наявність таких якостей як працьовитість, колективізм, усвідомлення громадського обов’язку.

Хорошим класним керівником стати нелегко. Проте ним може стати кожний учитель, який при наявності високих моральних якостей наполегливо працює над собою, сумлінно ставиться до дорученої справи.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що над проблемою організації роботи класного керівника працювали провідні науковці. Роль діяльності педагога-вихователя, класного керівника вивчали А. Макаренко та В. Сухомлинський; питання проблеми змісту, методів, форм організації виховної роботи досліджували М. Болдирєв, В. Оржеховська, М. Рожков; роботу з батьками вихованців – І. Дружиніна, Р. Капралова, Н. Петров; питанням організації класного колективу, розвитку самоврядування приділяли увагу Г. Щукіна, М. Ярмаченко та ін.

Отже, актуальність дослідження визначається вагомістю ролі класного керівника у вихованні учнів та впливу на них в умовах розвитку та реформування системи освіти в Україні.

Об'єкт дослідження - виховна робота в сучасній школі.

Предмет дослідження – провідні напрями діяльності класного керівника.

Мета дослідження – теоретично дослідити зміст роботи класного керівника в навчальному закладі, його роль у виховній роботі з учнями та визначити провідні напрями діяльності.

Для досягнення мети дослідження поставлені такі завдання:

визначити місце класного керівника в системі виховання учнів та загальні вимоги до його роботи;

окреслити принципи планування виховної діяльності класного керівника;

дослідити головні напрями та форми роботи класного керівника;

обґрунтувати сучасні підходи щодо організації виховної роботи класного керівника в закладах освіти.

Для розв'язання цих завдань дослідження застосовувалися такі методи: Теоретичний аналіз наукової літератури вітчизняних та зарубіжних дослідників з названої теми у сферах педагогіки, психології з метою відбору і систематизації фактичного матеріалу; систематизація, порівняння, співставлення здобутих теоретичних даних, узагальнення результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Ведущие направления деятельности классного руководителя

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.