Методика изучения содержательной линии «Числа и действия над ними. Величины »в курсе математики в современной начальной школе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ. ВЕЛИЧИНИ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Аналіз змісту програми і підручників з математики при вивченні змістової лінії «Числа і дії над ними. Величини» 5

1.2. Вивчення нумерації та формування обчислювальних навичок як засіб розумового розвитку молодших школярів 11

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЧИСЛА. ДІЇ З ЧИСЛАМИ. ВЕЛИЧИНИ» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 17

2.1. Методика вивчення нумерації чисел у початковому курсі математики 17

2.2. Методичні аспекти вивчення молодшими школярами арифметичних дій над натуральними числами 24

2.3. Методика роботи при вивченні величин у курсі математики початкових класів 35

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

ДОДАТКИ 48

ВСТУП

Актуальність дослідження. Початковий курс математики покликаний розкрити для учнів роль математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу; формувати в дітей основи математичних знань та способів дій, досвід їх використання для розв’язування навчальних і практичних задач; реалізовувати потенціал галузі для засновування здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач; для розвитку математичного мовлення, що необхідне для опису математичних фактів, відношень і закономірностей.

Реалізація означених завдань здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними».

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти освітньої галузі «Математика» фундаментом курсу математики початкових класів є вивчення чисел. До змісту цього курсу входять: лічба, нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід’ємними числами; початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій; початкові знання про дроби. Вивчення чисел супроводжується постійним використанням різноманітних задач, у ході розв’язування яких учні мають справу з деякими видами практичної діяльності, так або інакше пов’язаної з підрахунками і вимірюваннями. Учні ознайомлюються з основними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших.

Методичні аспекти формування математичних понять і умінь відображені у наукових працях O.К. Артемова, Г.П. Бевза, М.І. Бурди, М.Я. Ігнатенка, O.С. Дубинчук, М.І. Жалдака, Ю.М. Колягіна, A.A. Столяра, Н.Ф.Тесленка, М.І. Шкіля та інших. Проблемою математичної підготовки учнів початкових класів, займались методисти-математики С.А. Альперович, М.В. Богданович, І.І. Барбул, Н.К. Петрушин, A.M. Пишкало, СЛ. Волкова, H.H. Столярова, B.B. Давидова, M.B. Підручна та ін.

Актуальність зазначених вище питань й обумовило вибір цієї теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є уроки математики в початкових класах.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи вивчення змістової лінії «Числа і дії над ними. Величини».

Мета роботи – узагальнити і систематизувати теоретико-методичні положення і методичні рекомендації при вивченні змістової лінії «Числа і дії над ними. Величини» в курсі математики у сучасній початковій школі.

При роботі над темою були визначені завдання дослідження:

- проаналізувати зміст програми і підручників з математики при вивченні змістової лінії «Числа і дії над ними. Величини»;

- розкрити загальні підходи до вивчення змістової лінії математичної освітньої галузі «Числа, дії з числами. Величини»;

- окреслити методику вивчення нумерації чисел у початковому курсі математики ;

- описати методичні аспекти вивчення молодшими школярами арифметичних дій над натуральними числами;

- розкритиметодику роботи при вивченні величин у курсі математики початкових класів.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Методика изучения содержательной линии «Числа и действия над ними. Величины »в курсе математики в современной начальной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.