Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ’Ї 5

1.1. Загальна характеристика засобів масової інформації 5

1.2. Особливості виховання дітей у сім’ї 10

1.3. Вплив ЗМІ на розвиток дітей дошкільного віку 17

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ’Ї 24

2.1. Виявлення впливу ЗМІ на процес виховання дітей у смі’ї 24

2.2. Використання ЗМІ в умовах сімейного виховання. Поради батькам 27

2.3. Аналіз впливу виховної роботи на процес виховання дітей у сім’ї 31

ВИСНОВОК 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми. Одним з найбільш впливових інститутів виховання в сучасному суспільстві єзасоби масової інформації. Це найбільш доступний, поширений і популярний засіб інформування та розваги. Сьогодні багато дослідників говорять не тільки про величезний, але і визначальний вплив засобів масової інформації нарозвитокдітей, їх поведінку ісвідомість. Займаючи одне з лідируюючих місць в житті сучасних дітей, засоби масової інформації стають одним з найважливіших агентів виховання.

Засоби масової інформації стали серйозними каналами трансляції нових смислів, образів, моделей поведінки. Про зростаючу роль друку, радіо і телебаченняв суспільному житті країни свідчать їхній бурхливий ріст, поширеність і доступність масової інформації. Друкованеслово, телевізійне зображення здатні в найкоротшітермінидосягти найбільш віддалених районів, проникнути в будь-яку соціальну середу.

Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність впливу на підростаюче покоління.

Інтенсивна інформатизація суспільства кардинально перебудовує простір дитинства, впливає на психологію взаємодії особистості з навколишнім світом.

Проблема впливу мас-медіа на моральне становлення дитини не нова в педагогіці. На негативні наслідки впливу засобів масової інформації (зокрема, кінопродукції) на формування особистості, звертали увагу у своєму доробку відомі українські педагоги Г. Ващенко, А. Макаренко, Я. Чума та інші.

Сучасний стан вивчення проблеми морального виховання особистості та впливу засобів масової інформації на цей процес досліджуються у працях І. Беха, Г. Васяновича, Н. Волкової, О. Козлюка, Л. Кулагіної, О. Невмержицької та ін. Вплив телебачення на особистість дитини розглядається А. Гриценко, В. Клименко, Л. Кулагіною, О. Петрунько, М. Романівим, М. Семенюк, В. Скотним, Л. Чорною та іншими.

В якості мети даної роботи виступають розгляд та аналіз можливостей засобів масової інформації впливати на виховання дітей.

Об'єктом нашого дослідження є процес виховання дошкільників.

Предметом дослідження є роль ЗМІ у процесі виховання дітей у сім’ї.

Завдання дослідження:

1. Вивчити загальну характеристику засобів масової інформації

2. Дослідити особливості виховання дітей у сім’ї.

3. Визначити вплив засобів масової інформації на процес виховання дітей у сім’ї.

4. Експериментально дослідити роль ЗМІ у процесі виховання дітей у сім’ї.

5. Провести консультацію для батьків і скласти поради щодо всебічного і гармонійного розвитку дітей.

6. Експериментально перевірити ефективність проведеної нами роботи.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Роль СМИ в процессе воспитания детей в семье

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.