Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ   3

1. Теоретичне дослідження проблеми використання народної казки у вихованні підростаючого покоління   8

2. Аналіз досвіду ДНЗ щодо використання народної казки як засобу морального виховання дошкільників   18

3. Авторська система роботи з морального виховання дошкільників засобами народних казок   26

Висновки   44

Список використаної літератури   47

Додатки   52

ВСТУП

Aктyaльнicть дослідження. Нoвa мoдeль ocвiти в Укpaїнi cпpямoвуєтьcя нa пpiopитeтний poзвитoк ocoбиcтocтi тa cтвopeння для цьoгo вiдпoвiдних умoв. У вихованні дітей дошкільного віку існує багато проблем і, серед них однією з найголовніших є така: як прищепити дитині, зберегти й посилити в ній відчуття причетності до родових, етнонаціональних ціннісних основ і водночас підготувати її до сприйняття та засвоєння найсучасніших інтелектуальних, технічних, технологічних і художніх здобутків людства.

Процес виховання – це прилучення дитини до світу людських духовних цінностей. Особливої ваги сьогодні набувають такі загальнолюдські цінності, як гуманізм, патріотизм, честь, справедливість тощо. Моральні норми основні правила всякого людського співжиття, вироблені протягом тисячоліть морального розвитку суспільства, є складовою загальнолюдської моралі. Слід підкреслити її гуманістичну спрямованість: центром моралі є людина. З найдавніших часів усі ідеології і видатні мислителі зверталися до найціннішого в світі – людини, намагалися пізнати її суто людську ознаку -моральність.

Закладати основи моральності, виховувати моральні цінності слід з самого раннього віку, коли формуються характер, ставлення до світу, оточуючих людей. Одним із ефективних засобів морального виховання дошкільників є народна казка.

Казка – невичерпне джерело народної мудрості, один із найпопулярніших жанрів словесності. Перебуваючи сьогодні головним чином у сфері дитячого фольклору, вона зберігає архаїчні елементи, водночас плекає ідеали краси, доброти, милосердя, засуджує жадібність, корисливість і нечесність. Це жанр, що органічно поєднує нашарування різних історичних епох (від витворів первісного сприйняття дійсності до символічного й філософського переосмислення), розробляє надзвичайно цікаві сюжети.

Розглядаючи казку крізь призму її навчально-виховних можливостей можна твердити, що казка органічно увійшла в світ дитини, допомагає їй вчитися і вдосконалюватися, переносити у сферу реалій вимріяне і такі бажані дива, коли долаються будь-які труднощі й страхи, негативні імпульси.

Казки – один із найбільш популярнихжанрівсеред дітей.На думку В.О. Сухомлинського, «казка — активне естетичне мистецтво, яке захоплює усі сфери духовного життя дитини: розум, почуття, уяву, волю. Казковий жанр розвиває мислення кожної дитини, сприяє створенню інтелектуальної атмосфери в дитячому колективі».

Під впливом казок у дошкільників виникають різноманітні почуття та переживання. Казки мають надзвичайну емоційну силу впливу на дітей, несуть у собі позитивний емоційний заряд, здатний викликати позитивні емоції. Захоплюючий зміст казки, самобутність дійових осіб, поєднання фантастики з реальністю, образність та експресивність мовлення мають великий емоційний вплив на дітей. Вона сприяє формуванню у дитини чітких морально-філософських, гуманістичних уявлень про навколишній світ, про те, що добро перемагає зло, яке завжди повертається до того, хто його скоїв, а за добрі вчинки завжди віддячують добром.

Казка потрібна кожній дитині як насущний, духовний хліб, який ніколи не приїдається. Адже казка зачаровує дитину образністю рідного слова, його красою, колоритністю персонажів, особливостями їх характеру, багатством природи. Характерне для казки торжество справедливості, перемога добра над злом викликають співчуття дитини, співпереживання.

О.В.Запорожець зазначав, що дітей не задовольняє невизначеність ситуації, коли не відомо, хто «хороший», а хто «поганий». Вони намагаються одразу виділити позитивних героїв, приймають їх позицію, негативно ставляться до всіх, хто їм заважає. Іноді навіть неживі предмети піддаються суворій критиці, якщо дитина не знаходить, кого можна звинуватити в тому, що трапилося. Казка не пропускає і не прощає своїм героям дій, які не відповідають їхньому образу. Ясна й нескладна характеристика позитивних та негативних героїв допомагає дітям розібратися у їх поведінці, визначити своє ставлення до них, дати адекватну оцінку їх вчинкам. Саме завдяки казкам, дошкільники мають змогу опанувати такими поняттями як Добро та Зло, радіти перемозі Добра над Злом.

На прикладах казкових героїв діти вчаться оцінювати свої дії та дії інших, порівнюють себе з казковими героями, радіють непереможній силі Івана-Побивана, переживають за долю Івасика-Телесика, Котигорошка. Позитивний герой казки завжди працьовитий, справедливий, відважний, шанує батьків, прислухається до їхніх порад, долає перешкоди, досягає поставленої мети, виступає носієм народної моралі. Якщо ж виявляє непослух, потрапляє в надскладні ситуації і долає надзвичайно багато перешкод.

Казка в дошкільній освіті здатна виконати не лише виховні, а й розвивальні та навчальні завдання. За правильної організації процесу роботи над казкою діти можуть істотно покращити мислення, увагу, пам’ять, мовленнєвий розвиток тощо. Казковий світ магічно впливає на дитину, манить таємницями, чудесами, чаклунством. Діти з радістю подорожують в уявному, нереальному світі, активно діють у ньому, творчо трансформують, перетворюють його. За допомогою казок вони здобувають знання про довкілля, про взаємостосунки людей, проблеми, які трапляються в житті.

Казки навчають дитину знаходити вихід із складних ситуацій, вірити в силу добра, любові, справедливості, краси. Діти дуже люблять казки, бо в них компенсується недостатність дій у реальному житті і стає можливою реалізація їх творчого потенціалу.

Завданням ДНЗ є виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Вихователі дошкільних навчальних закладів покликані навчати дітей цінувати речі, вироблені руками рідних і передані в спадщину, поважати творців народної творчості, прилучати дітей до культурних набутків і творчої спадщини нації. У дітей необхідно сформувати вміння впізнавати народну казку, розуміти її призначення, роль, особливості використання.

Вагоме значення для опрацювання досліджуваної нами проблеми мають теоретичні положення, обґрунтовані П.Блонським, А.Макаренком, В.Сухомлинським, К.Ушинським, які високо цінували роль народної творчості в морально-естетичному вихованні дошкільників.

Ідеї щодо морально-естетичного виховання дітей на засадах народної педагогіки, українського фольклору представлені у роботах О.Воропая, Г.Довженок, П.Ігнатенка, В.Ликова, Т.Мацейків, Н.Миропольської, В.Поплужного, Ю.Руденка, Н.Сивачук, В.Скуратівського, М.Стельмаховича, Є.Сявавко та ін.

Різноманітні аспекти виховної системи казок, їх педагогічна спрямованість знайшли глибоке осмислення у творчості таких українських письменників і педагогів, як Г.Сковорода, І.Франко, С.Русова, Н.Забіла, О.Іваненко.Укpaїнcькi нapoднi кaзки були пpeдмeтoм дocлiджeння бaгaтьoх вiдoмих yчeних-фoльклopиcтiв (C.В. Пaнкiв, C.Є. Caвiчeвa, М.O. Пoнoмapeнкo, Є.I. Coкoлoв, Б.O. Aндpєєвa тa iнших). Вoни виcoкo цiнyвaли yкpaїнcькi нapoднi кaзки зa бaгaтcтвo iдeйнoгo змicтy, їх пiзнaвaльнo-дидaктичнy cyтнicть i нeзмiннy хyдoжню виpaзнicть. В їх poбoтaх вiдзнaчaєтьcя, щo пpaвильнe викopиcтaння yкpaїнcьких нapoдних кaзoк cпpияє включeнню дитини в дiaлoг з кyльтypoю, ycвiдoмлeнню нeю пpичeтнocтi дo yкpaїнcькoгo нapoдy.

За допомогою казки у дитини формуються морально-естетичні почуття. Її потенціал містить у собі джерело моралі і водночас є народним засобом виховання.

Об’єкт дослідження – моральне виховання дітей дошкільного віку засобами казки.

Предмет дослідження – методика морального розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки в умовах ДНЗ.

Мeтa курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-пeдaгoгiчнi yмoви морального виховання дiтeй дoшкiльнoгo вiкy зacoбaми yкpaїнcькoї нapoднoї кaзки.

Для реалізації поставленої мети будуть виконані наступні дослідницькі завдання:

проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психолого-педагогічній і методичній літературі;

визначити вплив народної казки на моральне виховання особистості дитини;

розробити експериментальну методику та провести експеримент для визначення ефективності використання казки для морального виховання дітей дошкільного віку;

зробити відповідні висновки.

Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз наукових досліджень даної проблеми, порівняння результатів досліджень та наукових теорій, систематизація та узагальнення; педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання, методи статистичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної чатини, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Народная сказка как средство нравственного воспитания дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.