Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОРФОЕПІЇ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5

1.1. Орфоепія. Орфоепічні норми української мови 5

1.2. Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні 8

1.3. Методичні прийоми формування орфоепічних умінь у молодших школярів 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОРФОЕПІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 19

2.1 Система засвоєння орфоепічних знань у початкових класах 19

2.2 Методика роботи над наголосом 26

2.3 Робота над вимовою звуків 30

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Правильна вимова є візитівкою будь-кого, хто вважає себе щирим українцем. Проблема додержання сучасних орфоепічних норм чи не найактуальніша для методики навчання української мови. Сучасна методична наука виходить із того, що орфоепічні норми набуваються в процесі мовленнєвої діяльності. Отже, «дотримання норм наголошування й вимови є одним із неабияких показників культури усного мовлення.

Орфоепія — складова частина загальної структури мови, одна з її систем. Таке розуміння орфоепії дає можливість побудувати вивчення лексики і граматики на орфоепічній основі, здійснюючи цим самим принцип випереджаючого навчання усного мовлення, і вивчати теоретичні відомості з орфоепії «не ізольовано, а як перший рівень цілісної структури рідної мови». Розкрити учням роль у мові звукової сторони, показати зв'язок орфоепії з лексичними і граматичними явищами — важливе теоретичне завдання вивчення орфоепії в школі, бо без знайомства з орфоепічною системою мови неможливе її теоретичне чи практичне вивчення.

Для того, щоб своєю мовою впливати на слухачів, недостатньо однієї якості і чистоти дикції, необхідна ще й правильність вимови окремих слів. Можна ясно і чітко вимовляти окремі звуки і слова, але якщо вимова їх не відповідає орфоепічним нормам, то мова в цілому не забезпечить легкості і швидкості розуміння змісту, який вона виражає. Тому орфоепія має важливе значення в техніці мовлення учнів. Це система загальноприйнятих правил, що визначають єдино правильну літературну вимову.

Вивчення орфоепії української мови має велике значення на усіх етапах шкільного навчання. Особливо важливим є засвоєння такого матеріалу в початкових класах. Молодші школярі повинні опановувати новий матеріал, володіти основними орфоепічними поняттями. Працюючи над вивченням звуків і наголосу у початкових класах, учні також набувають навичок самостійної роботи над новим матеріалом, удосконалюють свою вимову. Однак вікові психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку зумовлюють специфіку подачі навчального матеріалу та його засвоєння. Цей факт слугує причиною того, що чи не найважливішу роль у засвоєнні матеріалу відіграє зацікавленість учнів, зрозумілість та доступність пропонованого навчального матеріалу.

Проблему засвоєння орфоепічних знань на уроках рідної мови у початкових класах розглядали А. Багмут, В. Бадер, О. Бондаренко, М. Вашуленко, В. Зівако, С. Непийвода, Л. Кацюк, М. Львов, О. Передрій та інші вчені.

Важливість формування орфоепічних навичок на всіх рівнях та вікових етапах мовно-мовленнєвого розвитку молодшого школяра обумовлює вибір теми курсової роботи: «Методика формування орфоепічних умінь і навичок у початкових класах».

Об'єкт дослідження – орфоепія як самостійний розділ мовознавства.

Предмет дослідження – педагогчні умови процесу формування орфоепічних навичок на уроках рідної мови в початкових класах.

Мета роботи – обґрунтувати особливості формування орфоепічних навичок молодших школярів на уроках української мови.

Для досягнення мети роботи необхідно виконати такі завдання:

- проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження;

- охарактеризувати орфоепію як самостійний розділ мовознавства;

- виявити шляхи засвоєння орфоепічних знань у початкових класах;

- розробити систему вправ для опрацювання наголосу та роботи над вимовою звуків як елементів орфоепії.

При написанні роботи були використані такі методи дослідження: аналіз педагогічної та методичної літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Закрыть

Методика формирования орфоэпических умений и навыков в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.