Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 5

1.1. Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови в початковій школі 5

1.2. Основні методи та прийоми розвитку зв'язного мовлення молодших школярів 8

1.3. Причини мовленнєвих помилок молодших школярів та їх аналіз 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 19

2.1. Фольклорний матеріал під час вивчення теми «Іменник», як засіб розвитку мовлення молодших школярів 19

2.2. Розвиток мовлення молодших школярів під час вивчення граматичних категорій прикметника 26

2.3. Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник» 34

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. Основне завдання сучасної школи - формувати гармонійно розвинену особистість. Важливим елементом такого непростого і різнобічного процесу є розвиток мовлення дитини, оскільки від вільного володіння словом значною мірою залежить загальний розвиток особистості, формування її світогляду, уміння встановлювати зв’язки з іншими людьми, і нарешті самореалізація в суспільстві. А відтак сучасний підхід до вивчення початкового курсу рідної мови визначає як основний принцип його засвоєння всебічний розвиток мовлення учнів.

Розвивати мовлення - означає навчати учнів правильно та раціонально, згідно з літературними мовними нормами володіти повним арсеналом мовних засобів під час структурування зв’язних висловлювань. Тому навчальною програмою визначено завдання, які класовод має розв’язати у цьому плані: поповнення й активізація лексичного запасу, формування вмінь усного та писемного мовлення, забезпечення розумового розвитку школярів. Саме тому на кожному уроці необхідно працювати над словом і словосполученням, образним висловлюванням, чіткістю й доцільністю їх використання у мовленнєвому процесі, умінням свідомо оформляти власні думки, розвивати інтерес до слова й опанування граматичним матеріалом.

Помітний внесок у дослідження семантичних і граматичних функцій та семантико-стилістичних властивостей частин мови зробили І.Ф. Буслаєв, В.В. Виноградов, М.І. Греч, О.П. Павловський, Л.В. Щерба, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, І.К. Кучеренко, В.М. Русанівський, О.О. Шахматов та ін. Вчені вказували на надзвичайну різноманітність частин мови за семантикою і граматичними функціями та властивостями, їх активну участь у формуванні різноаспектних висловлювань.

Таким чином, важлива роль частин мови у здійсненні акту спілкування, потреба удосконалення змісту і методів навчання рідної мови у початковій школі, недостатня науково-методична розробленість проблеми розвитку зв’язного мовлення молодших школярів визначилиактуальністьтеми та її вибір.

Об'єктом дослідження є процес формування мовленнєвих умінь молодших школярів у курсі початкового вивчення рідної мови.

Предметом дослідження є методика використання у початковому навчанні мови частин мови як засобу розвитку зв’язного мовлення учнів.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному аналізі проблеми розвитку зв’язного мовлення молодших школярів за під час вивчення частин мови.

Мета дослідження потребує розв'язання таких завдань:

- дослідити сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови;

- розглянути основні методи та прийоми розвитку зв'язного мовлення молодших школярів;

- визначити причини мовленнєвих помилок молодших школярів та їх аналіз;

- розглянути методику розвитку мовлення учнів під час вивчення частин мови, зокрема іменника, прикметника, прислівника, у початкових класах.

Методи дослідження. У роботі використовувались такі методи наукового дослідження: вивчення й аналіз педагогічної та методичної літератури в розрізі досліджуваної проблеми; аналіз навчальних програм, шкільних підручників з рідної мови та методичних посібників; розробка змісту й методики розвитку зв’язного мовлення молодших школярів під час вивчення частин мови.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Развитие речи при изучении частей речи в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.