Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СТУДЕНТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОБ'ЄКТ І СУБ'ЄКТ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 5

1.1. Загальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладу 5

1.2. Формування особистості студента в процесі навчання 15

1.3. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців 19

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ 25

2.1. Сучасні підходи до особистісно-орієнтованого навчання у ВНЗ 25

2.2. Конкретно-дидактична основа розумового розвитку студента 29

2.3. Прагнення студентів у навчальній ситуації 33

2.4. Міжособистісна навчальна взаємодія між викладачем та студентами 36

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Мета освіти сьогодні - це підготовка фахівців, здатних конкурувати на світовому ринку. Акцент все більше робиться на якості освіти, універсальності підготовки випускника та його адаптованості до світових тенденцій розвитку та запитів суспільства, на особистісну орієнтованість навчального процесу, його інформатизацію, визначальну важливість освіти у забезпеченні сталого людського розвитку. Необхідність цих процесів диктується Європейською орієнтацією України загалом та входженням України у Європейське освітнє і наукове товариство.

Студентський колектив вищого навчального закладу щорічно оновлюється. З перших днів навчання з юнаків і дівчат формують фахівців певного профілю і громадян України. Ефективність такої підготовки передусім залежить від того, наскільки успішно молода людина адаптується до нового статусу студента, до нової системи навчально-виховної діяльності вищого навчального закладу. Дуже важливо ентузіазм студентів, пов'язаний з очікуванням чогось нового, спрямувати на оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками.

Тому головним завданням вищих навчальних закладів є надання майбутнім фахівцям системи знань, умінь та навичок, що гарантують виконання ними своїх функціональних обов'язків, а також забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного студента, виховання молодих людей у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання нероздільні, повинні бути послідовними і безперервними, а їх метою має бути не лише теоретична і практична підготовка, а й духовне збагачення майбутніх фахівців, здатних до саморозвитку особистості.

Сучасна вітчизняна психологія та педагогіка має в своєму арсеналі значну кількість праць, присвячених різним аспектам особистісного розвитку студентів. В контексті специфіки студентського віку як важливої стадії розвитку особистості цю проблему розглядали Б.Ананьєв, А. Бодальов, Д.Дворяшин, Н.Пейсахов, О.Степанова. Визначенням ролі й місця здібностей, інтересів, мотивів та індивідно-особистісних рис у формуванні професійно важливих якостей займалися Е.Зеєр, Т.Кудрявцева, Б.Ломов.

Об'єкт дослідження - особистісний розвиток людини.

Предмет дослідження - процес формування особистості студента під час навчання у ВНЗ.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особливості особистісного становлення студентів, як суб’єктів процесу навчання у вищому навчальному закладі.

Мета дослідження зумовили послідовне виконання наступних завдань:

- дати загальну характеристику і класифікацію студентів вищого навчального закладу;

- визначити особливості формування особистості студента в процесі навчання;

- розкрити основні аспекти професійного самовдосконалення майбутніх фахівців;

- обґрунтувати ефективність застосування особистісно-орієнтовного підходу до навчання і виховання студентів у ВНЗ.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення теоретичних відомостей, які були використані для уточнення базових понять дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Личность студента как субъекта процесса обучения в вузе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.